intTypePromotion=1

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
1
download

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế nhập khẩu dụng cụ y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4639/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 4639 T C T/ N V 3  n g µ y 15 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  thu Õ  su Êt thu Õ   h Ë p  kh È u  d ô n g  c ô   tÕ  n y  KÝnh     göi: Ban  ­ Qu¶n      ¸n ­Bé  tÕ  lýc¸cDù     Y  Tæng  côc thuÕ nhËn  îc C«ng  ®   v¨n  1182/BQLCDA­PMU­MS   sè  ngµy  09/10/2001 cña Ban qu¶n      ¸n    Y  vÒ   lýc¸c dù  ­ Bé  tÕ  viÖc   xin híng dÉn møc   thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu trang thiÕtbÞ  tÕ      y  cho  ¸n;Tæng  dù    côc thuÕ cã  ý kiÕn  sau: nh  C¨n  BiÓu  cø  thuÕ  thuÕ nhËp  khÈu   ®∙i ban  u    hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  1803/1998/Q§­ sè  BTC  ngµy  11/12/1998 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh; Bé      Danh  môc söa  ®æi, bæ     sung  mét  m Æt   sè  hµng  trong BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  u    ®∙iban hµnh  kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  139/1999/Q§­ sè  BTC   ngµy  11/11/1999  cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vµ QuyÕt ®Þnh  sè 91/2000/Q§/BTC  ngµy  02/06/2000;Th«ng   37/1999/TT/BTC    tsè  ngµy 07/04/1999 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    c¸ch ph©n  i   lo¹ hµng      ho¸ theo Danh    môc  BiÓu thuÕ thuÕ xuÊtkhÈu,     BiÓu thuÕ thuÕ  nhËp  khÈu;th×.   ­ M Æt     hµng  kÑp g¾p  dông  y    cô  tÕ,thuéc nhãm     9018,m∙  90189000,   sè    thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp  khÈu    0% (kh«ng phÇn tr¨m). ­ M Æt     hµng    nåi luéc khö    trïng dông  y      cô  tÕ, thuéc nhãm  8419, m∙    sè  84192000,thuÕ    suÊtthuÕ    nhËp khÈu    0% (kh«ng phÇn tr¨m) Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Ban  qu¶n    ¸n ­Bé  tÕ  îcbiÕt. lýdù     Y  ®    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2