Công văn 466-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
78
lượt xem
8
download

Công văn 466-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 466-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền từ nước ngoài chuyển về

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 466-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  S è  466  C/T C T  n g µy  3 th¸ng 2 n¨ m   c T 2000  v Ò  viÖc thu Õ  thu n h Ë p  q u µ  bi Õ u, q u µ  t Æ n g  b» n g  tiÒn  tõ n íc n g o µi c h u y Ó n  v Ò KÝnh   Côc  göi:  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  C¨n cø C«ng  v¨n sè 26/VPCP­KTTH  ngµy 5/1/2000 cña V¨n phßng  ChÝnh phñ    vÒ thuÕ thu nhËp  quµ biÕu, quµ    tÆng b»ng tiÒn      tõ níc ngoµi  chuyÓn vÒ,  TµichÝnh  Bé    híng dÉn  thÓ  sau:   cô  nh    1/ §èi víikho¶n        tiÒn thuÕ thu nhËp quµ biÕu quµ tÆng b»ng tiÒn ®∙  khÊu  trõ. Côc  thuÕ    c¸ctØnh  tr¸chnhiÖm   cã    kiÓm      trac¸cNg©n hµng cßn    nî®äng  thuÕ    thu nhËp    c¸ nh©n  kho¶n  vÒ  quµ biÕu,quµ    tÆng b»ng  tiÒn tõ nícngoµi         chuyÓn      th¸ng 2  vÒ tõ 18    n¨m 1997      íc nhng  trë vÒ tr   cha    gi¶iquyÕt  îc vµ  ®   tiÕn hµnh  lýnh    xö    sau:   Trêng  hîp    c¸c Ng©n  hµng  khÊu    ®∙  trõtiÒn thuÕ thu nhËp    c¸ nh©n vÒ  kho¶n quµ  biÕu, qu¶    tÆng nhng  cha nép vµo  ng©n s¸ch  Nhµ    níc th× tiÕn  hµnh truy thu    tiÒn thuÕ  ph¹t chËm   vµ    nép  theo quy ®Þnh   cña Ph¸p lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao. 2/ §èivíikho¶n        tiÒn thuÕ      thu nhËp quµ biÕu quµ tÆng b»ng tiÒn ph¶i   nép  nhng  cha thùc hiÖn    khÊu trõ. Trêng        hîp ®èi víikho¶n  thuÕ    thu nhËp  quµ biÕu  quµ tÆng b»ng  tiÒn tõ     níc ngoµi chuyÓn        vÒ ph¸t sinh  1/4/1995    tõ  ®Õn  ngµy  18/2/1997  ph¶i nép    ng©n  s¸ch  nhµ    níc nhng Ng©n   hµng  tr¶toµn  sè  ®∙    bé  tiÒn  cho kh¸ch  hµng  cha thùc hiÖn    khÊu    trõtheo  quy ®Þnh  ph¶itiÕn hµnh  th×      tæng    hîp theo    c¸c chØ         tiªu: tªn ngêi nhËn, ®Þa   Hä     chØ, ngµy  nhËn, sè    tiÒn,sè    thuÕ  ph¶i thu    nép.B¸o      c¸o nµy  kiÓm      cã  trax¸cnhËn  cña  quan  c¬  thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lý. Côc  thuÕ  tr¸chnhiÖm   iÓn khaiviÖc        cã    tr     truythu,ph¹tchËm   nép      ®èi víi kho¶n  tiÒn thuÕ  nhËp  khÊu    thu  ®∙  trõcßn    nî ®äng  x¸c nhËn  vµ    kho¶n tiÒn  thuÕ  thu nhËp cha  khÊu    trõ theo híng dÉn    tæng  trªnvµ  hîp      Tµi göi vÒ Bé    chÝnh  (Tæng  côc thuÕ)  íc ngµy  tr   31/3/2000    ®Ó tæng  tr×nh ChÝnh  hîp    phñ  xö lý.
Đồng bộ tài khoản