intTypePromotion=1

Công văn 4715-TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
1
download

Công văn 4715-TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4715-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu mặt hàng tinh bột đã caption hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4715-TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 3715 TC/TCT ngµy 23 th¸ng 4 n¨m 2001 vÒ viÖc Xö lý thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng tinh bét ®· cation hãa KÝnh göi: - Tæng côc H¶i quan - Tæng C«ng ty giÊy ViÖt Nam - C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Phó Thä - C«ng ty giÊy ViÖt Tr× Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 3090 ngµy 5/7/2000 cña Tæng côc H¶i quan, c«ng v¨n sè 1460/CV-XNK ngµy 16/10/2000 cña Tæng C«ng ty giÊy ViÖt Nam, C«ng v¨n sè 25/GVT ngµy 13/10/2000 cña C«ng ty giÊy ViÖt Tr×, c«ng v¨n sè 56/XNK ngµy 16/10/2000 cña C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Phó Thä vÒ viÖc xö lý thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng tinh bét ®· biÕn tÝnh dïng lµm chÊt gia keo néi bé giÊy, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: Theo quy ®Þnh cña BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998; Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§/BTC ngµy 05/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; Nguyªn t¾c ph©n lo¹i hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 07/04/1999 cña Bé Tµi chÝnh; Tham kh¶o Danh môc hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cña Héi ®ång hîp t¸c h¶i quan thÕ giíi; ý kiÕn tham gia cña Bé C«ng nghiÖp t¹i c«ng v¨n sè 4439/CV-TCKT ngµy 24/11/2000, ý kiÕn ®Ò xuÊt cña Tæng côc H¶i quan t¹i c«ng v¨n sè 3090 ngµy 5/7/2000 vµ cña Tæng c«ng ty Ho¸ chÊt t¹i c«ng v¨n sè 347/CV-HTQT ngµy 22/11/2000; Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Tæng côc H¶i quan chØ ®¹o H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè thèng nhÊt thùc hiÖn ph©n lo¹i mÆt hµng "tinh bét ®· cation ho¸" dïng lµm gia keo néi bé giÊy nhËp khÈu tríc ngµy 1/1/2001 ngµy QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§/BTC cã hiÖu lùc thi hµnh, ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i lµ 10% (mêi phÇn tr¨m) nh quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 193/2000/Q§/BTC ngµy 05/12/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn ®Ó Tæng côc H¶i quan thèng nhÊt chØ ®¹o thùc hiÖn ph©n lo¹i vµ thu thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng "tinh bét ®· cation ho¸" dïng lµm gia keo néi bé giÊy; Tæng c«ng ty GiÊy ViÖt Nam, C«ng ty GiÊy ViÖt Tr×, C«ng ty xuÊt nhËp khÈu Phó Thä ®îc biÕt vµ thùc hiÖn nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2