intTypePromotion=1

Công văn 4717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Công văn 4717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc nộp thuế nhập khẩu đối với tài sản cố định chuyển nhượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  4717/TC H Q­K T T T   T n g µy  25 th¸ng 10 n¨ m  2001  Ò  viÖc né p  thu Õ  n h Ë p  K h È u   v ® èi víi S C §  c h u y Ó n  n h îng   T KÝnh     göi: C¸c  ­ Côc    H¶i quan  tØnh,thµnh    phè Tæng côc    H¶i quan nhËn  îcC«ng    9026  ®   v¨n sè  TC/TCT ngµy  th¸ng  24  9 n¨m 2001 cña  Tµi chÝnh  ý  Bé    cã  kiÕn    vÒ viÖc miÔn thuÕ nhËp khÈu,  thuÕ GTGT         ®èi víi s¶n  ®Þnh    tµi cè  khichuyÓn  nhîng.Tæng    côc    H¶i quan  h­ íng dÉn        ®Ó c¸c®¬n  thùc hiÖn  sau: vÞ    nh  Theo  quy ®Þnh   i§iÒu  t¹  57, §iÒu  NghÞ   60  ®Þnh   24/2000/N§­   sè  CP ngµy 31/7/2000  cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh  LuËt ®Çu       t níc ngoµit¹ ViÖt Nam       i    th× doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµinhËp    khÈu  m¸y  mãc, thiÕtbÞ          ®Ó t¹o tµis¶n  ®Þnh  cè  h×nh thµnh  doanh  nghiÖp  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu.Doanh    nghiÖp  kh«ng  îcnhîng b¸n  ®     m¸y  mãc, thhiÕtbÞ  îc     ®   miÔn  thuÕ nhËp  khÈu  i t¹ thÞ  êng  tr ViÖt Nam.    Trêng hîp  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i chÊp nhËn  cho  phÐp  nhîng b¸n    tr   t¹ thÞ  êng  i ViÖtNam       th× doanh nghiÖp ph¶i   truynép  thuÕ    ®ñ  theo quy    ®Þnh. Trêng  hîp doanh  nghiÖp  îc hëng  ®∙imiÔn  ®   u    thuÕ nhng  kh«ng  nhËp  khÈu      tõ níc ngoµimµ     mua   i l¹ cña    doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tníc ngoµi® îc     phÐp  b¸n  i t¹ ViÖt Nam     th× kh«ng  thùc hiÖn      truy thu  thuÕ nhËp  khÈu, thuÕ    GTGT   ®èi    víidoanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   b¸n hµng. Doanh    nghiÖp  îc phÐp  ®   tiÕp nhËn        ®Ó t¹oTSC§  îcxö    ®   lýmiÔn  thuÕ  nhËp  khÈu  theo LuËt §Çu       tníc ngoµi t¹    iViÖt  Nam,  QuyÕt  ®Þnh   37/2000/Q§­ sè  TTg  ngµy  24/3/2000  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ,c¸cv¨n b¶n        híng dÉn    hiÖn hµnh  nh÷ng  vµ  hµng    ho¸ nµy  ph¶i ® îc tÝnh        trõ trong danh  môc  hµng  ho¸ miÔn  thuÕ  îc Bé  ®   Th¬ng    m¹i hoÆc   quan  c¬  chøc  n¨ng duyÖt cho    doanh  nghiÖp. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2