intTypePromotion=1

Công văn 4722/KTTH của Chính phủ

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
12
download

Công văn 4722/KTTH của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4722/KTTH của Chính phủ về việc xác định giá tính thuế ôtô đã qua sử dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4722/KTTH của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña C h Ý n h  p h ñ  sè 4722/KTT H   g µy  20 th¸ng 9 n¨ m  1996 n vÒ  viÖc x¸c  Þ n h  gi¸ ®  tÝnh thu Õ  «t« ®∙ q u a  sö  d ô n g KÝnh   göi:­Bé       TµichÝnh, ­Bé    Ngo¹igiao,   ­Bé    Th¬ng  m¹i, ­Tæng    côc    H¶i quan. XÐt    ®Ò nghÞ  cña Tæng  côc H¶i quan  iC«ng  t¹  v¨n  2664/TCHQ­ sè  GSQL  ngµy  8­ 17­ 1996  viÖc    vÒ  x¸c®Þnh   gi¸tÝnh thuÕ      xª «t« chuyÓn  nhîng,   Thñ íng ChÝnh  t   phñ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1­  «t«  qua  dông  Xe  ®∙  sö  thuéc ®èi îng  îc hëng  ®∙imiÔn    t ®   u    trõnÕu  chuyÓn  nhîng cho    c¸c ®èi îng  t kh«ng  îc hëng  ®∙imiÔn    ®   u    trõtrong níc th×       ph¶i ¸p    dông   gi¸tÝnh  thuÕ    së      dông  trªnc¬  gi¸trÞ sö  cßn  i l¹ cña  t¹      xe  ithêi ®iÓm  chuyÓn  nhîng. 2­ Tæng  côc    H¶i quan chñ    tr×cïng    Tµi chÝnh, Bé  víiBé      Ngo¹igiao    vµ  Bé Th¬ng   m¹i híng dÉn viÖc    x¸c ®Þnh      gi¸trÞ cßn  i l¹ cña  «t« chuyÓn    xe    nh­ îng,®ång    biÖn    thêicã  ph¸p qu¶n    kiÓm     lývµ  trachÆt      chÏ ®Ó tr¸nhlî dông     i trènthuÕ.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2