intTypePromotion=1

Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
2
download

Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay vốn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4731/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4731/VPCP-KTTH V/v phát hành trái phiếu cho học Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008 sinh, sinh viên vay vốn Kính gửi: Bộ Tài chính Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về việc báo cáo bổ sung nhiệm vụ chi cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn, vay từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008 (văn bản số 4602/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 7 năm 2008). Để triển khai kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho học sinh, sinh viên vay, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 166/TB-VPCP ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp bàn về việc phát hành trái phiếu cho học sinh, sinh viên vay. Văn bản này thay thế văn bản số 4602/VPCP-KTTH nêu trên. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, các Phó TTg; - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ: KH&ĐT, GD&ĐT, LĐTB&XH; (Đã ký) - Ngân hàng Chính sách xã hội; - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: KGVX, TH; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3). 26
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2