Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
82
lượt xem
18
download

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  476/CV­N H 1 7  n g µ y   N h s 19 th¸ng 6  n¨ m  1997  Ò  vi Ö c h í ng d É n   ø c  h u y   é n g  v è n v m ® v µ  ch o  vay ® è i víi T D N D  Q K Ý nh   öi: ­  g   Gi¸m   c   ®è Chi nh¸nh  © n   µng   µ   íc  Ng h Nh n c¸c tØnh,  thµnh  è ph ­ Ch ñ   Þch    t H§QT, Tæng  gi¸m  c  ®è QTDND  Trung  ng,  ¬ Gi¸m   ®èc  QTDND   khu  ùc,QTDND v  Ngµy 11/12/1995,Thèng  c  ©n  µng  µ   íc®∙  ã  Õt ®Þnh  è    ®è Ng h Nh n   c quy   s 349/Q§­ NH17  ban  µnh  Õ     Ýn  ông    ông  h "Ch ®é t d ¸p d trong h Ö   èng  ü   Ýn    th Qu t dông  ©n  ©n  nh d (QTDND)",trong ®ã   ã      c quy  nh  ®Þ møc  cho  vay  ña  ü   Ýn  c Qu t dông  ©n  ©n  nh d Khu  ùc  v (QTDKV)  hoÆc   ü   Ýn  ông  ©n  ©n  Qu t d nh d Trung  ng  ¬ (QTDTW)  i  íiQTDND   èi®a   ®è v   "t   b»ng  èn  ù cã  ña  v t   c bªn  vay".Do   ùc  Õ     th t vèn  ù cã  ña  a   è  t   c ® s QTDND   cßn  Êp, nhÊt  µ trong  êigian  u   Òu  th   l  th   ®Ç nhi thµnh      viªnxinvay  èn  v trong lócnguån  èn     v cßn  ¹n  Õ   h ch nªn  møc  îcvay  ãi ®  n  trªncha  ¸p    ® øng  îcnhu  Çu  ¹t®éng. Ngµy  ®  c ho     21/5/1996,Thèng  c  ©n     ®è Ng hµng  µ   íc cã  Õp  Nh n   ti c«ng  sè  v¨n  286/CV­ NH17    nh  qui ®Þ "Ngoµimøc       cho vay theo Quy Õt  nh   ®Þ 349/Q§­ NH17   µy  ng 11/12/1995, QTDKV     hoÆc     Chi nh¸nh  NDNN  tØnh, thµnh  è  ¬icha  ã    ph (n   c QTDKV)  ã  Ó  c th xem   Ðt  x cho   vay thªm  íimøc   èi®a   v  t   b»ng  100%   è    Òn  öi cã  ú  ¹n  ña  s d ti g   k h c kh¸ch  µng  ¹  h ti Quü".§iÓ m   Ën  ông  µy    ã    îc nguån  èn    vd n tuy c t¨ng ®   v vay  ña  c QTDKV   ng   nh cã  îc®iÓ m   µtiÒn göith ng  Õn  ng  µ  a  ¾n  íi ¹t®éng  nh   l      ê bi ®é v ch g v    ho cho vay.  H¬n  ÷a  n QTDND   µi vèn  ngo   vay  ña  c QTDKV   cßn vay  ña    chøc  Ýn  c c¸c tæ  t dông kh¸c. § Ó   ¶m   ® b¶o  toµn, hiÖu  an    qu¶ trong  ¹t®éng,  ho   khuyÕn  Ých  kh huy  ®éng  èn  ¹  ç  ng  êit¹o ®iÒu  Ön  Ën  î cho  ¹t®éng  ña    v t ich ®å th     ki thu l   i ho   c c¸c QTDND,  ©n   µng  µ   íc (NHNN)  Ng h Nh n   Trung  ng  íng  Én  ¹ m ét  è  iÓ m   ¬h d li   s® nh  sau: 1)  QTDND   îc huy  ng  èn  íih×nh  ®  ®é v d  thøc  Ën  Òn  öi,tiÒn    nh ti g   vay kh«ng qu¸  lÇn  20  tæng  è  èn  ù  ã, trong    Òn  öi huy  ng  ¹  ç  s v tc  ®ã ti g   ®é t ich chiÕm   t  Êt 30%;  ån  èn  i  Ý nh   ngu v ® vay,bao  å m   vay  èn  ña    g c¶  v c QTDKV   èi t  ®a  µ70%. l  2) C¸c QTDKV  (hoÆc QTDT W   ¬i trùc tiÕp  ùc hiÖn      n    th   vaitrß QTDKV)  vµ      µnh  c¸c chi nh NHNN  tØnh, thµnh  è  ¬i cha  ã    ph (N   c QTDKV)  cho  vay    bæ sung  èn  Ýn  ông  i  íiQTDND   Én  ùc hiÖn  vtd ®è v   v th   theo møc  èi®a   t   b»ng  èn  v tùcã  ña    c QTDND. §èivíi ÷ng     nh QTDND   ã  c kh¶  n¨ng qu¶n  ýho¹t®éng  toµn,hiÖu  l    an    qu¶;  n Õu  ã  c nhu  Çu    c xinvay  èn,QTDKV   v  (hoÆc  QTDT W)   µ    v chinh¸nh  NHNN   ã  c thÓ  xem   Ðt  x cho vay  íimøc   v  cao  ¬n, nhng  ù  î vèn  i  h  d n  ® vay  èi®a   ¹  äi  t   ti m thêi®iÓ m   Õm     chi trong tæng  ù  î h÷u  Öu  ña  çi    d n  hi c m QTDND   quy  nh    ®Þ nh sau:
  2. 2 ­Trong  n¨m  u   íithµnh  Ëp tèi a    1  ®Ç m   l     70%. ® ­§∙ho¹t®éng    n¨m  èi a  µ50%.      trªn1  t   l  ® 3) C¸c  í  ¹n  gi ih nªu    trªnkh«ng  dông  i  íic¸c tr ng  îp  ¸p  ®è v     ê h cho  vay  ï b  ®¾ p   kh¶ n¨ng thanh    ¹m  êi to¸nt th . 4) §èivíi   ù          d ¸n s¶n  Êt,kinh doanh  ín, c¸c xu     l nhu  Çu  c vay  èn  ña  µnh  v c th viªn vîtqu¸     10%  tæng  è  èn  ù cã, QTDND   ã  Ó  îp  èn  ïng  u     íi s v t    c th h v c ®Ç t v   QTDKV   theo híng dÉn  ña      c NHNN   Trung  ng. ¬ V¨n b¶n  µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý.Trong  n c hi l     k t  k  qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c   Çn    cv   c ph¶n ¸nh b»ng    v¨n b¶n  Ò   ©n   µng  µ   íc v Ng h Nh n   Trung  ng    Þp  êixem   Ðt,gi¶i ¬ ®Ó k th   x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản