Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
6
download

Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, đất ở về việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61-CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 477-BCD/QLN của Ban Chỉ đạo Trung ương

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  a n  c h Ø  ®¹ o Trun g  ¬ n g   Ò  ch Ý n h  s¸ch n h µ     µ  ® Ê t ë  s è  b v ëv 477/B C §/Q L N  n g µ y  18 th¸ng  n¨ m  1995 V Ò  vi Ö c b¸n n h µ     4  ë thu é c s ë  h ÷ u  N h µ   íc ch o   g êi ® a n g  thuª theo n n N g h Þ  ® Þ n h  s è  61/CP c ñ a C h Ý n h   h ñ   p K Ý nh   öi:Ban  g  chØ  o  µnh  è  µ   éi vÒ   Ýnh  ®¹ th ph H N   ch s¸ch nhµ    µ  t  ,   ë v ®Ê ë Phóc  ¸p  ® C«ng    è  v¨n s 488­CV/BC§  µy  th¸ng 3  ng 25    n¨m  1995  ña    c Ban chØ   o  µnh  è  Ò   Öc      Õn  ùc hiÖn  ®¹ th ph v vi xin ý ki th   b¸n  Ý  iÓ m   µ    th ® nh ë theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP,Ban    chØ  o  ®¹ Trung  ng    êi   ¬ tr¶l   sau: nh 1­ §èivíi µ         nh ë chung  Òu  Çng  Òu  é  õnhµ  Ötthù)m µ   çi hé  nhi t nhi h (tr   bi     m   thuª nhµ  çi hîp  ng    (m   ®å thuª nhµ)    kh«ng  ã    Ön  Ých  õ tÇng  trë lªn c c¸c di t t  1      ®Õ n   Çng    ïng  ×  Ön  Ých  t      Ýnh    µ diÖn  Ých  ©y  ùng  t trªnc th di t ®Ê ë ®Ó t gi¸l   t xd cña  ng«i nhµ  ,  Ó   nh÷ng  êng  îp  µ  µy  ã  Ön  Ých  t    ®ã k c¶  tr h nh n c di t ®Ê khu«n  viªn®∙  ã  µng  µo.   ch r 2. Kh«ng quy  nh   ®Þ thªm  Ö   è  iÒu  hs® chØnh    Þ  ö  ông  i  íi gi¸ tr s d ®è v   phÇn  Ön  Ých  µ    u   åicña  di t nh ë ®Ç h   ng«inhµ.   3. Trêng  îp c¸c nhµ  éc diÖn  îcb¸n,n Õu    é      ∙  ù c¬iníi   h    thu   ®    c¸c h ë thuª® t       thªm  Ön  Ých  ×  ùc hiÖn  di t th th   b¸n  Çn  Ön  Ých  µ  µ  t  éc  ë  ÷u  ph di t nh v ®Ê thu s h Nhµ   íccho  êi®ang  n  ng   thuª,  cßn  Çn  ¬iníi kÓ   ®Êt  ña  Çn  Ön  Ých  ph c   , c¶    c ph di t ®ã,  Çn  îc xem   Ðt  ö  ýriªngtheo  c ®  x x l    NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph khicÊp  Êy chøng  Ën quyÒn  ë  u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  .   gi   nh   s h nh ë v quy s d ®Ê ë 4. §èivíinhµ    µ   êithuª®∙  ù chuyÓn  îng quyÒn         ë m ng     t  nh   thuª(ho¶  ång  h nhµ thuª)cho  êikh¸c,th× chØ  ùc hiÖn  Öc  nhµ      êixinmua     ng      th   vi b¸n  ®ã khing     cã  îp ®ång    µ    îp ph¸p. h  thuªnh ë h    
Đồng bộ tài khoản