intTypePromotion=1

Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc chênh lệch tỷ giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4779/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c T h u Õ   é  T µ i  h Ý n h  S è  4779 T C T/N V 5   ­ B c n g µ y 26  th¸ng 11 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  hªn h  l Ö ch t û gi¸ C KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  Long  An Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 1081/CT­   µy  Q§ ng 6/11/2001  ña  ôc  Õ   cC thu tØnh  Long  vÒ   Ên    ö  ýthuÕ  i víic¸c kho¶n  An  v ®Ò x l   ®è       chªnh  Öch  û gi¸ph¸tsinh  l t      tõn¨m    1999  ëvÒ   íc,Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    tr   tr   c thu c ý ki nh sau: Theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   è  t s 38/2001/TT­BTC   µy  ng 5/6/2001  ña  é  cB Tµi chÝnh,kÓ   õ n¨m  µichÝnh      t  t  2000  ë®i,kho¶n  tr     chªnh  Öch  û gi¸cao  ¬n  l t    h do  ¸nh    ¹ sè    èikú  ña    ® gi¸l   d cu   c c¸c kho¶n  î cã  èc  ¹itÖ    i n   g ngo   ph¸tsinh tõ n¨m      tµichÝnh    1999  ëvÒ   íc® îcph©n    µo    Ý  tr   tr     bæ v chiph s¶n  Êtkinh doanh  ña  xu     c doanh nghiÖp  cho    c¸c n¨m    î cßn  ¹ theo  Õ   cvay.Thêigian ph©n    tr¶n   l i kh í         bæ kh«ng    n¨m. qu¸ 5  §èivíi       n¨m  µichÝnh  c¸c t  1999  ëvÒ   íc,c¸ckho¶n  tr   tr     chªnh  Öch  ûgi¸do  l t    ®¸nh    ¹ sè    èikú  ña    gi¸l   d cu   c c¸c kho¶n  î cã  èc  ¹itÖ    i n   g ngo   ph¸tsinh tõ n¨m  µi    t  chÝnh 1999  ëvÒ   íc kh«ng  îc tÝnh  µo    Ý       nh  tr   tr   ®  v chiph khix¸c ®Þ thu  Ëp  nh chÞu  Õ   thu theo  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   sè  TC/TCT   µy  t 74  ng 21/10/1997  µ  v Th«ng   è  ts 89/1999/TT­BTC   µy  ng 16/7/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  Tæng   ôc  c Thu Õ  th«ng b¸o    ôc  Õ   ®Ó C thu tØnh Long  biÕt vµ  íng An   h  dÉn    c¸cdoanh nghiÖp  ùc hiÖn. th    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2