intTypePromotion=1

Công văn 4783/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 4783/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4783/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4783/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  4783 T C T/N V 4   ­ B c n g µy  26 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc thu p h Ý, lÖ  h Ý v p KÝnh   Côc  göi:  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Së   Tµi chÝnh VËt    gi¸tØnh  NghÖ   cã  An  C«ng  v¨n  1420  sè  CV­TCVG   ngµy 6/9/2001    vÒ viÖc  h¹ch to¸n thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp      ®¹i lý b¶o  hiÓm  theo híng dÉn  i t¹ c«ng v¨n  214  sè  TC/TCT  ngµy 8/1/2001 cña  Tµi Bé    chÝnh.Sau        khitrao®æi  thèng nhÊt víi ng©n     Vô  s¸ch nhµ     TµichÝnh,    níc­Bé    Tæng  côc ThuÕ  híng dÉn  sau:   nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ QuyÕt  ®Þnh  280  sè  TC/Q§/NSNN   ngµy 15/4/1997   cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh    hÖ thèng  Môc    lôc Ng©n  s¸ch nhµ    níc th× c¸c c«ng    ty B¶o  hiÓm     khi viÕt giÊy    nép tiÒn  nép thay thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp cho        c¸c ®¹ilýb¶o  hiÓm     ghich¬ng ¬ng  t øng (kh«ng    ghich¬ng  cña Tæng   c«ng    ty b¶o  hiÓm)    ­ Kho¶n  002­ cña  Lo¹i10    4­ 02  Môc   lôc ng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn hµnh.Ch¬ng ¬ng    t øng lµ: ­ Doanh nghiÖp nhµ    níc lµm      ®¹i lý th× h¹ch to¸n Ch¬ng    cña doanh  nghiÖp nhµ  níc. ­TËp    thÓ  lµm        ®¹ilýth× h¹ch to¸nCh¬ng      cña    ®¹ilý. ­C¸    thÓ  lµm        ®¹ilýth× h¹ch to¸nCh¬ng      cña    c¸thÓ §Ò   nghÞ Côc thuÕ    c¸c tØnh thµnh phè  híng dÉn      c¸c C«ng    tyB¶o  hiÓm   thùc hiÖn    ®óng  híng dÉn      t¹ c«ng    i v¨n nµy. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2