Công văn 479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
11
lượt xem
1
download

Công văn 479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế bộ linh kiện xe máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 479/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc H ¶i  u a n  sè 479/TC H Q­K T T T   c q n g µ y 07  th¸ng 02 n¨ m   2003 v Ò  viÖc   tÝnh  gi¸ thu Õ   b é  linh kiÖn  xe  ¸ y m KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  tØnh, thµnh  c¸c    phè C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  117/2001/Q§­ sè  BTC  ngµy 20/11/2001 cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh; Bé    C¨n  C«ng    8286  cø  v¨n sè  TC/TCT  ngµy  29/7/2002 cña  TµichÝnh;   Bé    C¨n  ý  cø  kiÕn  chØ  ®¹o  cña  L∙nh ®¹o    Bé; TiÕp  theo    néidung    c¸cC«ng    416/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy  25/01/2002;  C«ng    4042/TCHQ­KTTT  v¨n sè  ngµy 26/8/2002 cña    Tæng  côc    H¶i quan Yªu  cÇu  Côc    H¶iquan    c¸ctØnh,thµnh    phè  kiÓm    thùc hiÖn: travµ    1.¸ gi¸tÝnh   p    thuÕ  Æt   m hµng  linhkiÖn  m¸y    bé    xe  néi®Þa    ho¸ trong n¨m    2002 theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ QuyÕt ®Þnh  sè 117/2001/Q§­ i BTC  ngµy  20/11/2001 cña  tr Bé  ëng    Bé Tµi chÝnh  c¸c  vµ  v¨n b¶n híng dÉn  nªu trªn.   Thùc hiÖn    truy thu kÞp    thêi®èi      êng  víic¸c tr hîp  gi¸cha  ¸p    ®óng  theo quy  ®Þnh. 2. Thùc hiÖn  thu thuÕ    linh kiÖn  hai b¸nh  xe    g¸n m¸y  c¸c  do  doanh  nghiÖp  nhËp khÈu  theo chÝnh  s¸ch  ®∙i thuÕ  u    n¨m  2002 ®óng  theo quy  ®Þnh  (thuÕ suÊt theo    ®óng  th«ng  b¸o cña  Tµi chÝnh).Kh«ng  Bé      cho phÐp  bÊt cø    doanh  nghiÖp nµo    nîthuÕ      ®Ó ®îikÕt  qu¶  quyÕt to¸n.   3.KiÓm     ®iÓm  tr¸chnhiÖm      c¸nh©n, tËp    thÓ  theo chØ  03  thÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan        êng    ®èi víi tr c¸c hîp thùc hiÖn    kh«ng ®óng    c¸c néi dung    híng dÉn  nªu    b¸o  trªn vµ  c¸o    vÒ Tæng   côc H¶i quan  íc ngµy  tr   15/02/2003. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c ®¬n  biÕt vµ  iÓn khai thùc vÞ    tr       hiÖn  thèng  nhÊt.
Đồng bộ tài khoản