intTypePromotion=1

Công văn 4792/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 4792/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4792/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc thuế TNDN đối với dịch vụ tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4792/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  4792 T C T/N V 7   ­ B c n g µy  26 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc T h u Õ  T N D N  ® èi    v víi d Þ c h  v ô  tíi  tiªu íc p h ô c  v ô  s¶n x u Êt  « n g  n g hi Ö p  n n KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  §ång  Th¸p Tr¶    lêiC«ng v¨n  695/CTNV   sè  ngµy 12/11/2001 cña Côc  thuÕ tØnh  §ång  Th¸p    vÒ chÝnh s¸ch thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  ®èi    víidÞch  t   vô  íi tiªunícphôc  s¶n      vô  xuÊtn«ng    nghiÖp,Tæng    côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh   143/TCTK/PPC§  sè  ngµy  22/12/1993  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc thèng    viÖc  kª vÒ  ban hµnh    hÖ thèng   c¸c ngµnh kinh tÕ    quèc d©n, t¹ Môc    i   014­0140,PhÇn  .Aph©n  i       II   lo¹ c¸cho¹t®éng    dÞch  phôc  vô  vô trång    ch¨n  trätvµ  nu«i (trõ ho¹t ®éng        thó  gåm:  y)  C¸c  ho¹t ®éng  îc   ®   chuyªn m«n      së    ín hoÆc       ho¸ trªnc¬  thuªm   hîp ®ång  phÇn    îcthùc hiÖn  lín®     ë  trangtr¹trong®ã  ho¹t®éng      i   cã    thuû lî .   i Theo th«ng   ªnbé  55/TTLB  tli   sè  ngµy 12/10/1992cña  ªnBé    li   TµichÝnh  ­ Uû ban khoa  häc Nhµ    níc híng dÉn  thuÕ  vÒ  ®èi    víiho¹t®éng    khoa häc vµ  c«ng nghÖ  th× ho¹t®éng íitiªuníc phôc  s¶n    t      vô  xuÊt n«ng  nghiÖp kh«ng  thuéc ®èi tîng ¸p dông miÔn  thuÕ lî tøc (nay lµ thuÕ thu nhËp  doanh  i nghiÖp). Nh vËy,dÞch  t         vô íi nícphôc  s¶n  tiªu vô  xuÊt n«ng    nghiÖp kh«ng ph¶ilµ     dÞch  khoa  vô  häc  thuËtnªn  kü    phÇn   thu nhËp    tõ viÖc  thùc hiÖn      c¸cdÞch vô  nµy kh«ng  thuéc diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ  nhËp  thu  doanh  nghiÖp  quy ®Þnh  i t¹  §iÓm       5.b ­ Môc     I­ PhÇn  ­ Th«ng   99/1998/TT­ §    tsè  BTC  ngµy 14/7/1998 cña    Bé    TµichÝnh. Th«ng   sè  t 44/1999/TT­BTC  ngµy 26/4/1999  cña    Bé Tµi  chÝnh  híng   dÉn thùc hiÖn    chÕ     ®∙ivÒ   ®é u    thuÕ  ®èi      t¸cx∙ ® îc thµnh  víic¸c hîp        lËp  vµ  cÊp giÊy chøng nhËn  ®¨ng  kinh  ký  doanh  theo LuËt hîp        t¸cx∙,c¸c ®èi  îng t   kh¸ckh«ng      ¸p dông theo Th«ng     tnµy. Tæng  côc ThuÕ  th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh §ång Th¸p biÕt vµ    híng  dÉn  thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2