Công văn 4800/TC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
24
lượt xem
2
download

Công văn 4800/TC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4800/TC-CST của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4800/TC-CST của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n  cña Bé tµi chÝnh sè 4800/tc­cst ngµy 07 th¸ng 5 n¨m 2004  vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc  Trung ¬ng. Ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001, Uû ban Thêng vô Quèc héi ®∙   ban hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, cã hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. Qu¸n triÖt môc tiªu, yªu cÇu   cña Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ, díi sù l∙nh ®¹o cña §¶ng,   chØ ®¹o s¸t sao cña ChÝnh phñ, cÊp ñy, chÝnh quyÒn c¸c  cÊp, c¸c ngµnh, sau hai n¨m triÓn khai, thùc hiÖn ®∙ thu   ®îc nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu theo ®óng môc tiªu, yªu cÇu cña   Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ ®∙ ®Ò ra. Cô thÓ lµ: Sau khi Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ ®îc ban hµnh, ChÝnh phñ  ®∙   cã   NghÞ   ®Þnh   sè   57/2002/N§­CP   ngµy   03/6/2002   cô   thÓ  hãa nh÷ng ®iÒu mµ Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ giao cho ChÝnh  phñ quy ®Þnh chi tiÕt. §Ó viÖc triÓn khai, thùc hiÖn ®ång  bé trong c¶ níc, ngµy 11/6/2002, Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ cã  ChØ thÞ sè 13/2002/CT­TTg yªu cÇu c¸c ngµnh, c¸c cÊp khÈn  tr¬ng tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh cña Uû ban  Thêng vô Quèc héi vµ NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ phÝ, lÖ  phÝ. ë trung ¬ng, Bé Tµi chÝnh ®∙ thµnh lËp Tæ Thêng trùc  chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ do mét  ®ång chÝ Thø trëng phô tr¸ch.  ë  ®Þa ph¬ng,  hÇu hÕt c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng còng ®∙ thµnh lËp bé  phËn   Thêng   trùc   triÓn   khai   thùc   hiÖn  Ph¸p   lÖnh   phÝ,   lÖ  phÝ ë tõng tØnh, thµnh phè (theo ph¶n ¸nh cã 56/64 tØnh,  thµnh phè ®∙ thµnh lËp vµ thêng xuyªn duy tr× ho¹t ®éng  cña bé phËn Thêng trùc) víi nßng cèt lµ l∙nh ®¹o Së Tµi  chÝnh, Së T  ph¸p, Côc thuÕ vµ mét sè quËn, huyÖn lín ë  ®Þa ph¬ng.  Mét sè ®Þa  ph¬g tuy kh«ng  thµnh lËp Bé phËn  Thêng trùc nhng c«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh  phÝ, lÖ phÝ còng ®îc giao cho Së Tµi chÝnh, Côc thuÕ, Kho  b¹c nhµ níc phèi  hîp  víi  c¸c  ban,  ngµnh liªn  quan  thùc  hiÖn. Ho¹t ®éng cña bé phËn Thêng trùc ë ®Þa ph¬ng ®∙ phôc  vô tèt cho c¸c ngµnh, c¸c cÊp ñy vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng  ®∙ cã nh÷ng biÖn ph¸p chØ ®¹o kÞp thêi, t×nh h×nh lén xén  vÒ phÝ, lÖ phÝ ë c¸c ngµnh, c¸c cÊp ®∙ ®îc kÞp thêi chÊn  chØnh, nhÊt lµ c¸c cÊp c¬ së x∙, phêng. KÕt qu¶ thùc hiÖn  Ph¸p   lÖnh   phÝ,   lÖ   phÝ   trong   thêi   gian   qua   ®∙   thu   ®îc  nh÷ng kÕt qu¶ bíc ®Çu hÕt søc quan träng, theo ®óng môc  tiªu, yªu cÇu ®Ò ra:
  2. 2 1. §∙ lËp l¹i trËt tù, kû c¬ng trong viÖc ban hµnh,  tæ chøc thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ, lÖ phÝ: ­ §∙ b∙i bá c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ ban hµnh kh«ng ®óng  quy ®Þnh. ­ C«ng bè c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ cã tªn trong Danh môc  ®∙ cã v¨n b¶n híng dÉn ®îc tiÕp tôc thùc hiÖn; c¸c lo¹i  phÝ, lÖ phÝ cha cã v¨n b¶n híng dÉn cha ®îc tæ chøc thùc  hiÖn. Nh vËy cho ®Õn nay, c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®îc ban hµnh  kh«ng ®óng quy ®Þnh ®∙ ®îc b∙i bá; c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ  cßn hiÖu lùc thi hµnh ®∙ ®îc ®Æt díi sù kiÓm so¸t cña c¬  quan nhµ níc. 2. Thùc hiÖn thµnh c«ng viÖc bá thΠmiÔn phÝ sö dông  cÇu,   ®êng   bé   vµ   thu   phÝ   sö   dông   cÇu,   ®êng   bé   theo   quy  ®Þnh míi (tõ ngµy 1­3­2003): ­ B¶o ®¶m giao th«ng th«ng suèt, kh«ng ¸ch t¾c. ­ C¸c ®èi tîng tham gia giao th«ng ®∙ chÊp hµnh ®Çy  ®ñ viÖc nép phÝ theo quy ®Þnh (kÓ c¶ xe cña lùc lîng b¸o  chÝ, qu©n ®éi, c«ng an, tßa ¸n, kiÓm s¸t, c¬ quan ngo¹i  giao...). ­ Gi¶m  chi  phÝ vËn  t¶i cho  c¸c doanh  nghiÖp  do  møc  thu gi¶m chung 20% vµ cã thªm c¸c lo¹i vРth¸ng, vРquý,  vРtuyÕn, vРn¨m (møc thu gi¶m h¬n vРlît; trêng hîp sö  dông   nhiÒu   lÇn   trong   mét   ngµy   th×   sè   phÝ   ph¶i   nép   cßn  gi¶m ®i nhiÒu lÇn).. ­ ViÖc thèng nhÊt møc thu, c¶i tiÕn vРt¹o thuËn lîi  cho   c¶   ngêi   nép   vµ   c¬   quan   thu   phÝ,   gióp   cho   c«ng   t¸c  qu¶n lý dÔ dµng h¬n, minh b¹ch h¬n. 3. Gãp phÇn triÓn khai tèt NghÞ quyÕt sè 13/2002/NQ­ CP   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   an   toµn   giao   th«ng   vµ   phôc   vô  SeaGames 22, Asean Para Games II: ­ Tr×nh ChÝnh phñ vµ ®∙ ban hµnh NghÞ ®Þnh quy ®Þnh  t¨ng møc thu lÖ phÝ tríc b¹ ®èi víi xe m¸y, « t« con t¹i  khu vùc ®« thÞ ®Ó h¹n chÕ sö dông xe m¸y, « t« con t¹i  c¸c ®« thÞ. ­ Híng dÉn vÒ phÝ trong gi÷ ph¬ng tiÖn bÞ t¹m gi÷ do  vi ph¹m ph¸p luËt vÒ trËt tù an toµn giao th«ng. ­   Söa   ®æi   quy   t¾c,   biÓu   phÝ   b¶o   hiÓm   vµ   møc   tr¸ch  nhiÖm b¶o hiÓm b¾t buéc tr¸ch nhiÖm d©n sù cña chñ xe c¬  giíi víi møc tr¸ch nhiÖm cao h¬n. ­ Híng dÉn vÒ miÔn phÝ sö dông cÇu, ®êng bé cho c¸c  ph¬ng   tiÖn   chë   c¸c   ®oµn   vËn   ®éng   viªn,   quan   chøc   thÓ  thao, kh¸ch mêi vµ c¸c xe phôc vô SeaGames 22, Asean Para  Games   II   (§¹i   héi).   MiÔn   lÖ   phÝ   s©n   bay,   lÖ   phÝ   xuÊt 
  3. 3 c¶nh, nhËp c¶nh cho c¸c ®èi tîng liªn quan ®Õn §¹i héi.  MiÔn phÝ sö dông ®êng bé ®èi víi c¸c lo¹i xe t¶i qua tr¹m  thu phÝ Nam cÇu §uèng vµ VÜnh Thanh (khuyÕn khÝch ®i ®êng  cÇu   Th¨ng   Long)   ®Ó   tr¸nh   ïn   t¾c   giao   th«ng   trong   thêi  gian §¹i héi. 4. Gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr¬ng ®Èy m¹nh x∙ héi hãa  vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña §¶ng vµ Nhµ níc: ViÖc x©y dùng møc thu còng nh  viÖc qu¶n lý, sö dông  tiÒn phÝ, lÖ phÝ thu ®îc theo nguyªn t¾c b¶o ®¶m thu håi  vèn,   phï   hîp   víi   kh¶   n¨ng   ®ãng   gãp   cña   ngêi   nép;   tiÒn  phÝ, lÖ phÝ ®Ó l¹i ph¶i b¶o ®¶m trang tr¶i chi phÝ cho  viÖc thu phÝ,  lÖ phÝ,  æn ®Þnh  trong  mét thêi gian  nhÊt  ®Þnh ®∙ ®Èy m¹nh x∙ héi hãa c¸c ho¹t ®éng thu phÝ, lÖ phÝ  trong mét sè lÜnh vùc (hµnh chÝnh, gi¸o dôc, y tÕ, giao  th«ng vËn t¶i,...), ®∙ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ thu  phÝ, lÖ phÝ chñ ®éng, cã quyÒn tù chñ h¬n trong viÖc gi¶i  quyÕt  c«ng   viÖc,   quyÕt   ®Þnh   biªn   chÕ   phï   hîp   víi   nhiÖm  vô,   c«ng   viÖc  cña  m×nh,   chi   tr¶   tiÒn   l¬ng,   tiÒn  thëng,  n©ng   cao   chÊt   lîng   c«ng   viÖc,   dÞch   vô   thu   phÝ,   lÖ   phÝ  cung cÊp cho x∙ héi, b¶o ®¶m cho ngêi lao ®éng cã ®iÒu  kiÖn ph¸t  huy  hÕt  tµi  n¨ng  s¸ng t¹o, t¨ng  thu  nhËp  cho  ngêi lao ®éng; t¹o c¬ chÕ ®Ó huy ®éng sù ®ãng gãp cña mäi  thµnh phÇn kinh tÕ, tæ chøc, mäi ngêi d©n cïng tham gia  ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô thu phÝ. 5.   Gãp   phÇn   lµm   gi¶m   chi   phÝ   ®Çu   vµo   cña   s¶n   xuÊt  kinh doanh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu: ViÖc   rµ   so¸t   ®Ó   b∙i   bá   ngay   c¸c   kho¶n   phÝ,   lÖ   phÝ  kh«ng  ®îc phÐp thu, tËp trung  rµ so¸t  söa ®æi kÞp thêi  c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ lín liªn quan ®Õn chi phÝ ®Çu vµo  cña doanh  nghiÖp  ®∙ cã t¸c ®éng tÝch cùc gãp phÇn  thùc  hiÖn   NghÞ   quyÕt   sè   05/2002/NQ­CP   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  ®Èy m¹nh,  n©ng  cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c xuÊt  nhËp  khÈu vµ  ChØ thÞ sè 08/2003/NQ­CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ n©ng  cao hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Cô thÓ: ­ B∙i  bá c¸c  kho¶n  phÝ, lÖ  phÝ ban  hµnh kh«ng  ®óng  quy ®Þnh. ­ Söa ®æi chÕ ®é thu phÝ sö dông cÇu, ®êng bé; c¶i  tiÕn vРphÝ sö dông cÇu, ®êng bé (víi nhiÒu lo¹i vРkh¸c  nhau),   doanh   nghiÖp   gi¶m   nhiÒu   chi   phÝ   vËn   t¶i   tõ  tiÒn  mua phÝ sö dông cÇu ®êng bé. ­ Thèng nhÊt møc thu phÝ gi÷a doanh nghiÖp trong níc  vµ doanh nghiÖp  cã vèn ®Çu t  níc ngoµi;  gi÷a  ngêi ViÖt  Nam víi ngêi níc ngoµi. ­ §iÒu chØnh gi¶m phÝ, lÖ phÝ trong lÜnh vùc hµng h¶i  (gi¶m 30% so víi tríc).
  4. 4 ­ B∙i  bá phÝ,  lÖ phÝ  kiÓm dÞch  ®éng  vËt,  thùc vËt,  s¶n phÈm ®éng vËt vµ s¶n phÈm thùc vËt xuÊt khÈu. MiÔn lÖ  phÝ h¶i quan ®èi víi hµng xuÊt khÈu... 6. KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch vÒ phÝ, lÖ phÝ: MÆc   dï   b∙i   bá   ®îc   nhiÒu   lo¹i   phÝ,   lÖ   phÝ   ban   hµnh  kh«ng  ®óng  quy ®Þnh; møc thu phÝ,  lÖ phÝ nh×n  chung  ®∙  gi¶m xuèng, nhng do c«ng t¸c qu¶n lý thu nép tèt h¬n, h¹n  chÕ bít lîi dông, trèn tr¸nh nªn sè thu vÒ phÝ, lÖ phÝ  vÉn b¶o ®¶m. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ  lÖ phÝ (tõ ngµy 1­1­2002), Bé Tµi chÝnh duy tr× b¸o c¸o  ®Þnh kú cho Thñ tíng  ChÝnh  phñ vÒ t×nh h×nh triÓn  khai  thùc hiÖn  cña  c¸c  ngµnh,  c¸c ®Þa ph¬ng.  Trªn c¬ së ®ã,  ngµy 14/1/2004, Thñ tíng ChÝnh phñ ®∙ cã ý kiÕn: §ång ý  tiÕp   tôc   duy   tr×   ho¹t   ®éng   cña   Tæ   thêng   trùc   chØ   ®¹o  triÓn khai thùc hiÖn Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ (ë Trung  ¬ng  vµ ®Þa ph¬ng) ®Õn hÕt ngµy 31/12/2004. Bé Tµi chÝnh phèi  hîp víi c¸c bé, ®Þa ph¬ng liªn quan ®Èy nhanh viÖc nghiªn  cøu, ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn viÖc thu phÝ, lÖ phÝ ®èi  víi nh÷ng lo¹i phÝ, lÖ phÝ ®∙ cã tªn trong danh môc nhng  ®Õn nay cha cã v¨n b¶n híng dÉn; tiÕp tôc rµ so¸t ®Ó söa  ®æi, hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch thu phÝ, lÖ phÝ hiÖn  hµnh (trong  ®ã cã phÝ  cÇu,  ®êng  bé),  b¶o ®¶m viÖc thùc  hiÖn ®ång bé, thèng nhÊt, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo s¶n xuÊt  vµ xuÊt khÈu, ®Èy m¹nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  phÝ,   lÖ   phÝ   (C«ng   v¨n   sè   228/VPCP­KTTH   cña   V¨n   phßng  ChÝnh phñ ­ kÌm theo). TriÓn   khai   thùc   hiÖn   ý  kiÕn   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  trong viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ; ®Ó duy tr× vµ  ph¸t huy kÕt qu¶ ®∙ ®¹t ®îc, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng tËp trung  triÓn khai nh÷ng c«ng viÖc träng t©m sau: * TiÕp tôc duy tr× ho¹t ®éng cña Tæ Thêng trùc phÝ,  lÖ phÝ ®Ó n¾m ®îc thùc tÕ triÓn khai; híng dÉn xö lý c¸c  vÊn ®Ò thùc tÕ ph¸t sinh, gióp chÝnh quyÒn c¸c cÊp thùc  hiÖn tèt c«ng t¸c qu¶n lý, lÖ phÝ; gi÷ v÷ng trËt tù, kû  c¬ng  ®∙ ®¹t ®îc;  ng¨n  chÆn nh÷ng  hiÖn  tîng thu phÝ, lÖ  phÝ   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh;   ®Èy   m¹nh   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc phÝ, lÖ phÝ. * §èi víi nh÷ng lo¹i phÝ ®∙ cã tªn trong Danh môc chi  tiÕt phÝ, lÖ phÝ mµ cha cã v¨n b¶n híng dÉn th× tiÕp tôc  nghiªn cøu ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn ®Ó viÖc thu phÝ, lÖ  phÝ ®îc ®ång bé. * §èi víi nh÷ng lo¹i phÝ cßn hiÖu lùc thi hµnh: TiÕp  tôc rµ so¸t ®Ó söa ®æi nh÷ng bÊt hîp lý, ®Ó hoµn thiÖn hÖ  thèng chÝnh s¸ch phÝ, lÖ phÝ, còng nh  b¶o ®¶m c«ng b»ng  trong viÖc hëng thô c¸c dÞch vô thu phÝ cña c¸c tæ chøc, 
  5. 5 c¸ nh©n, gi¶m chi phÝ ®Çu vµo s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu. Söa  ®æi c¸c kho¶n phÝ cã møc thu ph©n biÖt gi÷a ®èi tîng lµ  ngêi ViÖt Nam víi ngêi níc ngoµi ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn c¸c  cam kÕt ViÖt Nam gia nhËp WTO. * TiÕp tôc ®Èy m¹nh tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c phÝ, lÖ  phÝ b»ng nhiÒu h×nh thøc thÝch hîp ®Ó duy tr× c¸c kÕt qu¶  ®∙ ®¹t ®îc, ®ång thêi ®Ó nh©n d©n biÕt vµ gi¸m s¸t viÖc  thùc hiÖn trªn tõng ®Þa bµn, ë tõng ®Þa ph¬ng. Bé Tµi chÝnh xin th«ng b¸o ®Ó c¸c ®Þa ph¬ng tiÕp tôc  tæ chøc, triÓn khai Ph¸p lÖnh phÝ, lÖ phÝ theo ®óng quy  ®Þnh,   ®¹t   kÕt   qu¶   theo   ®óng   môc   tiªu,   yªu   cÇu   mµ   Ph¸p  lÖnh phÝ, lÖ phÝ ®∙ ®Ò ra.
Đồng bộ tài khoản