intTypePromotion=1

Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
74
lượt xem
1
download

Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích thực hiện Quyết định 153/2002/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 482/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é    c h Ý n h  ­ T æ n g  côc  ¶i q u a n  sè 482/TC H Q­G S Q L   B tµi h n g µy  07 th¸ng 02 n¨ m  2003  Ò  viÖc gi¶i v  thÝch  thùc hi Ö n  Q u y Õ t ® Þ n h  153/2002/Q§­B T C KÝnh   göi:Côc    H¶i  quan  TP.Hå  ChÝ   Minh Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  143/HQTP­NV  ngµy 13/01/2003 cña Côc    H¶i quan  TP.    Hå ChÝ   Minh    vÒ viÖc  dông  ¸p  QuyÕt ®Þnh  153 dÉn    trªn (xuÊt/nhËp  khÈu    t¹ chç)®èi víi   i       doanh  c¸c nghiÖp  chÕ xuÊt,Tæng    côc  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Quy  ®Þnh  xuÊt/nhËp  vÒ  khÈu    t¹ chç  i i t¹ QuyÕt    ®Þnh  153/2002/Q§­BTC   ngµy  17/12/2002 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  dông  Bé    ¸p  chung cho    c¸c tÊtc¶    doanh  nghiÖp,kÓ  doanh    c¶  nghiÖp  chÕ xuÊt.NÕu     doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt   ®¸p øng  îc®Çy      ®   ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  153 dÉn  trªn,   th× doanh    nghiÖp  îc®¨ng  lµm        ®   ký  thñ tôc h¶iquan  theo  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  nµy. Trêng hîp    c¸c doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt trùc tiÕp      mua, b¸n,trao ® æi        víi nhau  víidoanh  vµ    nghiÖp    néi ®Þa  th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh   iNghÞ  t¹  ®Þnh  36/CP ngµy 24/4/1997  cña ChÝnh  phñ  c¸c v¨n  vµ    b¶n  híng dÉn  ªn li   quan  cña  Tæng côc    H¶i quan. Tæng  côc          tr¶lêi®Ó H¶i quan  TP.  ChÝ  Hå  Minh  râ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2