Công văn 482/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
103
lượt xem
6
download

Công văn 482/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 482/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc ấn định thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 482/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  sè 482 T C T/N V 6   n g µ y 28 th¸ng 1 n¨ m  2003 v Ò  viÖc Ê n  ® Þ n h   thu Õ  G T G T  vµ thu Õ  T N D N   KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Kiªn  Giang Tr¶    lêiC«ng    343/CT­ v¨n sè  TTr ngµy 31/12/2002 cña    Côc thuÕ  viÖc  vÒ  Ên ®Þnh  thuÕ GTGT   thuÕ  vµ  TNDN  ®èi    víidoanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn    sæ   s¸ch kÕ    to¸n,   Tæng  côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  ­ Theo    qui ®Þnh   i®iÓm   t¹  7a, PhÇn   Th«ng   sè  §  t 122/2000/TT­BTC   ngµy 29/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­   CP ngµy  29/12/2000 cña ChÝnh phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT  th×: "C¬ quan thuÕ  quyÒn  ®Þnh  cã  Ên  thuÕ  GTGT  ph¶inép            ®èi víi ®èi c¸c t   îng nép thuÕ trong c¸c tr     êng  hîp.. C¬  kinh doanh    së  .   kh«ng  thùc hiÖn    hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng ®óng  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,     ®¬n  ho¸ chøng  . tõ.. " Theo    qui ®Þnh  i t¹ §iÓm     7a, phÇn    D Th«ng    18/2002/TT­ t sè  BTC  ngµy  20/2/2002  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn    thihµnh  NghÞ   ®Þnh  26/2001/N§­ sè  CP   NghÞ   vµ  ®Þnh  30/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ    qui ®Þnh        chitiÕtthi hµnh  LuËt  thuÕ thu nhËp  doanh  nghiÖp  th×:"C¬    quan  thuÕ  quyÒn  cã  Ên  ®Þnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ    ®Ó tÝnh  thuÕ  TNDN   ®èi    së  víic¬  kinh  doanh  trong c¸c  êng  tr hîp..  së  .c¬  kinh  doanh  kh«ng  thùc hiÖn  hoÆc  thùc hiÖn  kh«ng  ®óng  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,    ®¬n  ho¸ chøng  .tõ.. " C¨n  c¸c qui®Þnh  cø      nªu trªn,tr   êng    hîp doanh  nghiÖp kh«ng  thùc hiÖn    sæ   s¸ch kÕ    to¸n,kh«ng  ho¸ ®¬n    cã    ®Çu   vµo,kh«ng  chøng        cã  tõ chiphÝ  th×  Côc  thuÕ  quyÒn  ®Þnh   cã  Ên  thuÕ  GTGT,   thu nhËp  chÞu thuÕ    ®Ó tÝnh  thuÕ  TNDN.  C¨n  ®Ó   ®Þnh  cø  Ên  thuÕ  GTGT,   thu nhËp chÞu thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp      lµ tµiliÖu ®iÒu    tra cña  quan  c¬  thuÕ hay møc  thuÕ  GTGT,  thu nhËp  chÞu  thuÕ  cña doanh  nghiÖp  kinh doanh  cïng ngµnh  nghÒ,  cïng  qui m«     kinh doanh. Trêng      hîp qua  kh¶o    s¸tt×nh  h×nh SXKD   ®Þa   ë  ph¬ng,   Côc  thuÕ  x©y  ®∙  dùng    GTGT,    TNCT       tû lÖ  tû lÖ  ®Ó ¸p dông  ®Þnh  Ên  chung  cho    së  c¸c c¬  kinh doanh    kh«ng  thùc hiÖn    chÕ    to¸n,th×  ®é kÕ    thuÕ  GTGT   Ên ®Þnh  îcx¸c®Þnh  ®     theo c«ng    thøc: ThuÕ   GTGT   (Doanh    tûlÖ  =  thu x    GTGT)  thuÕ  x  suÊtGTGT.   Tæng côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ  îc biÕt vµ  ®     híng dÉn    ®¬n  thùc vÞ    hiÖn.
Đồng bộ tài khoản