Công văn 4826/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
74
lượt xem
1
download

Công văn 4826/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4826/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc giải thích việc sử dụng giấy chứng nhận mã số thuế cấp theo Thông tư 80/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4826/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 4826/TCHQ­CNTT NGµY 6 TH¸NG 10 N¡M  2004 VÒ VIÖC GI¶I THÝCH VIÖC Sö DôNG GIÊY CHøNG NHËN M∙ Sè THUÕ CÊP THEO TH¤NG T¦ 80/2004/TT­BTC KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè Thùc hiÖnTh«ng t 80/2004/TT­BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi  chÝnh   híng   dÉn   thi   hµnh   QuyÕt   ®Þnh   sè   75/1998/Q§­TTg   ngµy  4/4/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ m∙ sè ®èi tîng nép  thuÕ   cã   hiÖu   ùc   kÓ   tõ   ngµy   1/10/2004,   trong   thêi   gian   thùc  hiÖn võa qua mét sè côc H¶i quan TØnh, Thµnh phè cã mét sè v­ íng m¾c trong viÖc yªu cÇu doanh nghiÖp xuÊt tr×nh, nép “giÊy   chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ”, Tæng côc H¶i quan gi¶i thÝch ®Ó thùc  hiÖn thèng nhÊt nh sau: ­ Theo Th«ng t 80/2004/TT­BTC c¬ quan thuÕ chØ cÊp “giÊy   chøng  nhËn   ®¨ng   ký  thuÕ”  cã  “chøng   nhËn  ®¨ng   ký  m∙   sè  xuÊt   nhËp khÈu” cho nh÷ng ®èi tîng nép thuÕ cã ho¹t ®éng kinh doanh  xuÊt nhËp khÈu ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan trong viÖc kinh doanh  xuÊt nhËp khÈu. ­ ViÖc sö dông “GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký M∙ Sè XUÊT NHËP  KHÈU” do H¶i quan cÊp tríc ngµy 1/10/2004 vµ “GIÊY CHøNG NHËN  §¡NG Ký THUÕ” cã “chøng nhËn ®¨ng ký m∙ sè xuÊt nhËp khÈu” kÓ  tõ   ngµy   1/10/2004   thùc   hiÖn   theo   c¸c   quy   tr×nh   thñ   tôc   h¶i  quan do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Cô thÓ lµ: chØ yªu cÇu doanh  nghiÖp nép b¶n sao “GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký THUÕ” cã  “chøng   nhËn ®¨ng ký m∙ sè xuÊt nhËp khÈu” ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp  khÈu theo lo¹i h×nh kinh doanh, gia c«ng, s¶n xuÊt hµng xuÊt  khÈu, hµng ®Çu t, t¹m nhËp t¸i xuÊt kinh doanh. Khi lµm thñ  tôc   h¶i   quan   ®èi   víi   c¸c   lo¹i   h×nh   trªn   ngoµi   viÖc   yªu   cÇu  doanh nghiÖp xuÊt tr×nh b¶n sao “giÊy chøng nhËn ®¨ng ký m∙ sè   xuÊt nhËp khÈu” hoÆc “giÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ” cã “chøng   nhËn ®¨ng ký m∙ sè xuÊt nhËp khÈu” c¸n bé H¶i quan cÇn tra cøu  trªn  hÖ thèng  “xö  lý vµ thu  thËp  d÷ liÖu  tê khai  H¶i quan”  theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 phÇn II C«ng v¨n sè 4646/TCHQ­CNTT  ngµy 27/9/2004 cña Tæng côc H¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh c¸c giÊy trªn  cã hîp lÖ hay kh«ng. §Ò nghÞ c¸c Côc H¶i quan TØnh, Thµnh phè híng dÉn cho c¸c  Chi côc H¶i quan thuéc ®¬n vÞ m×nh ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt; 
  2. Kh«ng ®îc tù ý yªu cÇu doanh nghiÖp xuÊt tr×nh hay nép thªm  giÊy tê ngoµi quy ®Þnh./.
Đồng bộ tài khoản