Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 485/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c T h u Õ  ­  é   µi c h Ý n h   è  485/TC T/N V7  T BT S n g µ y 23  th¸ng 1 n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c C h Ý n h   s¸ch thu ti Ò n S D §   KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  µ   Þa   òng  Çu BR ­V T Tr¶  êic«ng  l  v¨n  è  s 3493/CT­   µy  NV ng 18/12/2001  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  Bµ   Þa    òng  Çu  Ò   Ýnh  R ­V T v ch s¸ch thu tiÒn sö  ông  t;Tæng  ôc  Õ  ã      d ®Ê   c thu c ý  Õn    ki nh sau: ­ Theo  iÓ m     µ    ôc  IphÇn  Th«ng   è    ® 1.3 v 2.3,m II   . B  t s 115/2000/TT­ BTC   ngµy 11/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi µnh NghÞ  ®Þnh  sè   h 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò     Òn sö  ông  t      Ch ph v thu ti   d ®Ê quy ®Þnh:  êng  îp  ∙  ö  ông  t      nh  õ ngµy  "Tr h ®sd ®Ê ë æn ®Þ t  15/10/1993  ë®i  × tr   th   ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t". ti   d ®Ê ­  ¹i m ôc   ,phÇn     ña  T  II  Fc Th«ng   sè  t 115/2000/TT­ BTC  nªu      trªn quy ®Þnh: "..C¸c  êng  îp nép  Òn sö  ông  t  õsau  µy     . tr h  ti   d ®Ê t   ng NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc thihµnh  ×  îcthùc hiÖn  ép  Òn  ö  ông  t,xö  ýmiÔn  Õ, l   th ®     n ti s d ®Ê   l   thu   gi¶m  µ  Ðt  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t  v x ch n ti s d ®Ê theo  íng dÉn  ¹  h  ti Th«ng   µy. C¸c  tn   tr ng  îp  ∙  ép    Òn  ö  ông  t  ê h ® n ®ñ ti s d ®Ê theo quy  nh  íc ngµy  ®Þ tr   NghÞ   nh   ®Þ sè 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  ã  Öu  ùc thihµnh  × c Ch ph c hi l     th   kh«ng        µn  truythu,truyho theo quy  nh  µy.. "   ®Þ n . C¨n  c¸c quy  nh  cø    ®Þ trªn, êng  îp ® îcgiao ®Êt   tr h      hoÆc   ∙  ö  ông  t  ®sd ®Ê ë    nh  õ ngµy  æn ®Þ t  15/10/1993  ë®i  µ   tr   m kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn   c gi t     v quy sö  ông  t,nhng  t  ang  ö  ông  ïhîp víi d ®Ê   ®Ê ® sd ph       quy  ¹ch vµ  ho   kh«ng  ã  c tranh  chÊp, khi® îcc¬        quan  µ  íccã  Èm  Òn  Êp  Êy  nh n   th quy c gi chøng  Ën  Òn   nh quy sö  ông  t  × ph¶inép  d ®Ê th     100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê Tæng  ôc  Õ  c thu th«ng      ôc  Õ  b¸o ®Ó C thu tØnh  Õtvµ  ùc hiÖn. bi   th  
Đồng bộ tài khoản