Công văn 4862/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 4862/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4862/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc áp mã thiết bị vi tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4862/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  4862/TC H Q­K T T T   T n g µ y 19 th¸ng 10 n¨ m   2000 V Ò  viÖc  ¸p m ∙  thiÕt b Þ  vi tÝnh KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh  thµnh  vµ  phè Trong    thêigian võa    qua Tæng  côc    H¶i quan  nhËn  îcnhiÒu  kiÕn  cã  ®   ý  th¾c  ¾c   m cña    h¶i quan  ®Þa  ph¬ng  cña  vµ  doanh  nghiÖp    vÒ viÖc  thèng  nhÊt ¸p m∙  ®èi víic¸c thiÕtbÞ      sè          m¸y   vitÝnh  nhËp  khÈu. VÝ     Æt     dô: m hµng  mµn   h×nh    vitÝnh  xÕp  bÞ  vµo nhãm  8473, c¸c bé      phËn, phô      tïng dïng  cho  m¸y    vi tÝnh  hÇu  hÕt  xÕp vµo nhãm  8473. Nhng    theo  chó    gi¶icña    HS th×:   con chuét,bµn    phÝm     nhËp...  lµbé  .mµn   ; h×nh, m¸y    .   xuÊt;CPU       in..  bé  lµ   lµ bé phËn  chÝnh  cña  m¸y    vitÝnh chøa  trong cïng mét  cã  nhÊt mét  vi     vá  Ýt    bé    xö    lýtrung t©m,  nhËp  bé    bé  vµ  xuÊt,cã    hoÆc   kh«ng  kÕt    hîp.Nay  Tæng  côc  H¶i quan  ý    cã  kiÕn  thèng  nhÊt nh    sau: C¨n cø  BiÓu  thuÕ  nhËp  khÈu    ®∙i u  ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  1803/1998/Q§­BTC  ngµy 11/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh. Bé    Tham   kh¶o  chó    gi¶inhãm   8471,8473  8542    vµ  danh  môc  HS. C¸c  phËn      bé  t¸chrêicña  m¸y    vitÝnh  xÕp vµo nhãm   8471    nh:CPU,  mµn  h×nh,con    chuét,bµn    phÝm, m¸y      invitÝnh,æ     ®Üa   cøng   u  . . (bé l tr÷) . C¸c  phËn  bé  phô    tïngdïng cho m¸y    vitÝnh xÕp  vµo  nhãm   8473    nh:vá  m¸y    vitÝnh  (kh«ng ph¶ihép    b¶o qu¶n),qu¹tm¸y        vitÝnh  (thiÕtkÕ    chØ  dïng  trong  m¸y    vi tÝnh),loa      vi tÝnh (thiÕtkÕ   Æc     ® biÖt chØ     dïng  trong m¸y    vi tÝnh),c¹c ©m       thanh.c¹c mµn       h×nh,bo    m¹ch  chÝnh,c¹c ghÐp        nèim¹ng..    .c¸c phô    tïngthuéc nhãm   nµy        lµ nh÷ng  phËn  chitiÕtcã  bé  vµ      thÓ  thay thÕ  îc,   ®   ® îcthiÕtkÕ        ®Ó ®iÒu  chØnh  mét    ho¹t®éng  Æc   ® biÖt,hoÆc       ®Ó thùc hiÖn    mét  dÞch  ® Æc   vô  biÖt li     ªnquan  ®Õn  chøc n¨ng chÝnh  cña m¸y, hoÆc       ®Ó t¨ngkh¶    n¨ng    ho¹t®éng. C¸c    linhkiÖn  cña m¸y    vitÝnh  xÕp vµo nhãm  8542    nh:chÝp    lý,bé  vixö    nhíRAM   RO M,      vµ  c¸cm¹ch  linhkiÖn  vµ    tÝch    hîp ®iÖn  . tö.. Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn      ®Ó Côc    H¶i quan    c¸c tØnh  thµnh  vµ  phè  thùc hiÖn    thèng nhÊt theo quy      ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản