intTypePromotion=1

Công văn 4877/TCT/NV1 của Tổng Cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 4877/TCT/NV1 của Tổng Cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4877/TCT/NV1 của Tổng Cục Thuế về hướng dẫn việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4877/TCT/NV1 của Tổng Cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 4877 T C T/ N V 1  n g µ y 30 th¸ng 11 n¨ m  2001 v Ò   viÖc k h Ê u  trõ thu Õ  gi¸  trÞ gia  t¨ng KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh    ¬ng H¶iD Tæng côc thuÕ  nhËn  îcC«ng    1075/CT­ ®   v¨n sè  CNXD   ngµy  05/11/2001  cña  Côc  thuÕ  tØnh    ¬ng    viÖc  H¶i D háivÒ  khÊu    trõthuÕ  GTGT  ®Çu   vµo cña  C«ng    H¶i D ¬ng,Tæng  tysø      côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  b¸o c¸o cña Côc thuÕ  tØnh H¶i  ¬ng: qua  D   kiÓm     tra quyÕt    to¸n thuÕ  i t¹ C«ng    H¶i D ¬ng, Côc  ty sø      thuÕ  ph¸thiÖn  ®∙    C«ng    mua       ty cã  vËt t cña  kinh doanh  hé    nhng  kinh doanh    hé    khib¸n hµng kh«ng  lËp  giao    vµ  ho¸ ®¬n  ph¸p  hîp  cho C«ng        ty mµ l¹ mua     i ho¸ ®¬n cña  kinh doanh  hé    kh¸c.Côc    thuÕ    ¬ng  tiÕn hµnh  ph¹tvµ      H¶i D ®∙    xö    truythu thuÕ  cña  kinhdoanh. hé    XÐt  t×nh h×nh thùc tÕ    cña  C«ng    H¶i D ¬ng  kh«ng  ty sø    do  biÕt râ    vÒ  ho¸ ®¬n  kinh doanh    hé    giao cho      lµkh«ng    hîp ph¸p,viÖc    mua  gi÷a haibªn  b¸n      thùc tÕ  ph¸tsinh,®ång    cam     cã      thêicã  kÕt  chÞu hoµn toµn tr¸chnhiÖm   íc   tr   ph¸p luËt vÒ     tÝnh  trung thùc cña viÖc mua   hµng th× C«ng    îc kª  ty ®   khai   khÊu    trõthuÕ GTGT   ®Çu  vµo      khix¸c®Þnh  thuÕ GTGT  ph¶inép.   Tæng  côc thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc thuÕ tØnh H¶i  ¬ng  D biÕt vµ    híng dÉn  ®¬n  thùc hiÖn. vÞ   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản