Công văn 4893/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
1
download

Công văn 4893/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4893/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4893/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 4893 tct/nv4  n g µ y 27 th¸ng 12 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  thu Õ  G T G T  h µ n g   h Ë p  kh È u n KÝnh   göi:Côc    ThuÕ   thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh Tr¶    lêiC«ng    8888/CT­ v¨n sè  KHTH  ngµy  6/11/2002 cña    Côc thuÕ thµnh  phè  ChÝ   Hå  Minh  viÖc  vÒ  hoµn    tr¶thuÕ GTGT  hµng nhËp khÈu nép thõa,  Tæng  côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Theo    quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.3,®iÓm   môc   3  ITh«ng   68/2001/TT­ t sè  BTC  ngµy  24/8/2001  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  hoµn      tr¶c¸c kho¶n  ®∙  thu  nép ng©n  s¸ch nhµ        nícth×:Doanh  nghiÖp,tæ    chøc,c¸ nh©n  îcc¬      ®   quan    tµi chÝnh  hoµn    tr¶ c¸c kho¶n  thu  nép  ®∙  NSNN     khi “kho¶n  thu  îc hoµn    ®   tr¶ kh«ng  thùc hiÖn  îcb»ng    ®   h×nh thøc      bï trõvµo kho¶n      thu ph¸tsinh ph¶inép      ng©n  s¸ch kú    sau  cña  ®¬n  hoÆc   thùc hiÖn      vÞ  ®∙    bï trõnhng  vÉn cßn ph¶i  hoµn      tr¶tõNSNN”; Do vËy,doanh    nghiÖp  nép thõa thuÕ doanh    thu n¨m  1998  îcbï trõvíi ®         thuÕ GTGT   ph¶inép    n¨m 1999  cña ®¬n  vµo    thuÕ  vÞ  c¸c kú  tiÕp sau,NSNN       chØ   îc gi¶iquyÕt  ®     hoµn  thuÕ ®èi    víinh÷ng  êng  tr hîp kh«ng thùc hiÖn  îc ®   b»ng h×nh  thøc bïtrõgi÷a c¸cs¾c            thuÕ kh¸cnhau.   2. Theo    quy  ®Þnh  i®iÓm1,  t¹  ®iÓm   môc     2  IITh«ng   sè  t 68/2001/TT­ BTC  ngµy 24/8/2001 cña    Bé Tµi  chÝnh    vÒ thñ  tôc    gi¶iquyÕt hoµn  thuÕ  GTGT  hµng nhËp  khÈu nép  thõa    quan    th×:c¬  H¶i quan  ph¶ilËp  s¬, bao    hå    gåm: C«ng      v¨n ®Ò nghÞ, QuyÕt    ®Þnh hoµn    tr¶, GiÊy    x¸cnhËn  tiÒn thuéc  sè    diÖn hoµn    thùc nép  tr¶®∙    vµo  NSNN  theo mÉu   quy  ®Þnh    göiKho    b¹c nhµ  n­ íc®Ó     thùc hiÖn    hoµn    tr¶cho  ®¬n vÞ. §Ó   c¨n cø    cã    x¸c®Þnh  chÝnh    thuÕ  x¸csè  ®Çu   vµo  îckhÊu        ®   trõ®èi víi c¸c tr   êng  ® îc hoµn    hîp    tr¶thuÕ  GTGT   hµng nhËp  khÈu, C¬     quan   H¶i quan  khira quyÕt      ®Þnh  hoµn thuÕ ph¶iyªu    cÇu  ®¬n  xuÊt tr×nh chøng    vÞ      tõ nép  thuÕ  GTGT   (b¶n gèc) cña    l« hµng    ®Ò nghÞ  hoµn  thuÕ; ®ång    lý thêixö    chøng    nép  tõ ®∙  cña ®¬n  (kh«ng  vÞ  bao gåm   êng    tr hîp khÊu    trõvµo  ph¶i sè    nép  cña  tiÕp theo)nh  kú      sau: ­ Trêng    hîp ®¬n  nép    vÞ  trùc tiÕp vµo Kho b¹c nhµ    níc b»ng giÊy nép  tiÒn vµo NSNN:  Kho  b¹c nhµ      níc ghi thªm  tiÒn  sè  thuÕ GTGT   hoµn  i l¹ cho    ®¬n   vµo    ªngiÊy  vÞ  c¸c li   nép  tiÒn  i  u  (l ªnl Kho b¹c  li     vµ  ªngöi ®èi  îng  t nép  thuÕ). ­ Trêng  chøng      hîp  tõ nép tiÒn        C¬   lµ biªn laido  quan   h¶iquan  cÊp: C¬    quan    h¶iquan          giao cho  thu håibiªnlai®∙    ®¬n        vÞ, ghirâ ngµy th¸ng vµ      lýdo  thu håibiªnlai ®ång            ;   thêiph¸thµnh  biªnlaimíighisè  01          tiÒn ®óng    b»ng  sè  thuÕ ph¶inép    cho ®¬n  ®Ó   vÞ  thay thÕ      thu håi.   biªnlai®∙    §Ò   nghÞ  Côc thuÕ  nghiªncøu,phèihîp víi quan              c¬  H¶iquan  Kho    vµ  b¹c nhµ    nícthùc hiÖn.    

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản