Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc thực hiện Nghị định 30/2000/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4893/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a B é  V¨n h o¸ ­  h « n g  tin s è  4893/VH T T­P C   T n g µ y 14  th¸ng 11 n¨ m   2000 v Ò  vi Ö c  ù c hi Ö n   th N g h Þ  ® Þ n h  30/2000/N§­C P KÝnh  öi:   g   C¸c  ô, Côc  éc Bé, Thanh    é, V¨n  ­ V  thu     traB   phßng  é B ­C¸c  ë    S V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin ­C¸c  ¬    c quan    Ý  ùcthuéc Bé b¸o ch tr     Ngµy 11/08/2000,Ch Ýnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 30/2000/N§­ CP   Ò   Öc    á  ét  è  ¹  Êy  Ðp  µ  v vi b∙ib m s lo i gi ph v chuyÓn  ét  è  Êy  Ðp  µnh  m s gi ph th ®iÒu  Ön  ki kinh  doanh. Trong    danh  ôc    Êy  Ðp  m c¸c gi ph ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  ,  µnh  ®Þ ®ã ng V¨n  ãa    h ­Th«ng    ã  lo¹ giÊy phÐp  îcb∙ibá  µ  tinc 04  i     ®   v 06  ¹ chuyÓn  µnh  iÒu  Ön  lo   i th ® ki kinhdoanh.   § Ó   ùc hiÖn  ètNghÞ   nh  th   t  ®Þ 30/2000/N§­ CP,  duy  ×vµ  ©ng  tr   n cao  Öu  hi lùcqu¶n  ýngµnh,Bé    l    V¨n  ãa   h ­Th«ng    íng dÉn  ét  è  iÓ m     tinh   m s® nh sau: I. Ò  gi Ê y p h Ð p  thu é c lo¹i® î c b∙i á    V    b trong d a n h  m ô c  I: 1.  Êy  Ðp   Õu  Gi ph chi phim, b¨ng  a   ×nh  è  ®Ü h (s thø  ù  trong  t 23  danh  m ôc)  µgiÊy phÐp  îcquy  nh  ¹ §iÒu    l    ®  ®Þ t i 9,kho¶n  §iÒu  vµ  1  10  kho¶n  §iÒu  1  19 NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  ng 12/12/1995. 2.  Êy  Ðp  ë   öa  µng  Gi ph mch b¨ng, ®Ü a   ¹c  è    nh (s thø  ù  trong  t 24  danh  m ôc)  µgiÊy phÐp  l    quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t  i 16  ®Þ 87/CP. 3. GiÊy  Ðp  µnh    ph h nghÒ    íi(sè  in l   thø  ù 25  t   trong danh  ôc)  µ giÊy  m l  phÐp quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t  i 18  ®Þ 79/CP  µy  ng 06/11/1993. 4. GiÊy  Ðp    µnh    ph ph¸th s¸ch b¸o  i víic¬  ë  lÎ µ  ilýb¸n  Î   ®è     s b¸n    ®¹     l  v s¸ch  b¸o  è  (s thø  ù 26  t   trong danh  ôc),lµ giÊy  Ðp  Êp    m    ph c cho  chøc, c¸ nh©n   tæ     quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ t i 23  ®Þ 79/CP. II. Ò  gi Ê y p h Ð p  thu é c lo¹i h u y Ó n  th µ nh   V  c ® i Ò u  ki Ö n kinh d o a n h  trong d a n h  m ô c  II: 1. GiÊy  Ðp  µnh  Ëp c¬  ë  Õu    ph th l   s chi phim,b¨ng  a   ×nh  è thø  ù 26    ®Ü h (s   t   trong danh  ôc)  µgiÊy  Ðp    m l  ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  2  10  ®Þ 87/ CP.  Êy  Ðp  µy  Êp  Gi ph nc cho    chøc, c¸  ©n  Õu  c¸c tæ    nh chi phim, b¨ng  a     ®Ü h×nh c«ng  éng  è  nh  c c ®Þ hoÆc  u  ng. l ®é 2. GiÊy  ¨ng  ý  chøc  Óu  Ôn  Ö   Ëtchuyªn nghiÖp  è thø    ® k tæ  bi di ngh thu     (s   tù 27    trong  danh  ôc)  µ giÊy  Ðp  ¹t®éng  Óu  Ôn  m l  ph ho   bi di nghÖ   Ët quy  thu   ®Þnh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  ti §i 18  §i 19  ®Þ 87/CP, ®∙  îcchuyÓn  µnh  iÒu   ®  th ®
  2. 2 kiÖn ho¹t ®éng  theo Quy  chÕ  ho¹t ®éng  biÓu diÔn nghÖ  thuËt      chuyªn  nghiÖp ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt ®Þnh  sè  32/1999/Q§­ BVHTT  ngµy  29/04/1999 cña  é    B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. 3.  Êy  ¨ng  ý  Óu  Ôn  Gi ® k bi di nghÖ   Ët chuyªn  thu   nghiÖp  è  (s thø  ù    t 28 trong danh  ôc)  µgiÊy  Ðp  ¹t®éng  Óu  Ôn  Ö   Ëtquy  nh  ¹    m l  ph ho   bi di ngh thu   ®Þ ti §iÒu  vµ  Òu  NghÞ   nh  18  §i 19  ®Þ 87/CP, ®∙  îcchuyÓn  µnh  iÒu  Ön  ¹t  ®  th ® ki ho   ®éng  theo Quy  Õ   ¹t ®éng  Óu  Ôn  ch ho   bi di nghÖ   Ët chuyªn  thu   nghiÖp    ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 32/1999/Q§­ BVHTT   µy  ng 29/04/1999  ña  é   cB V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. 4. GiÊy  Ðp  ©n    ph nh b¶n b¨ng,®Ü a   ¹c (sè thø  ù 29    nh     t   trong danh  ôc)    m lµ giÊy  Ðp    ph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  vµ  2  14  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   2  17  ®Þ 87/CP. B¨ng,®Ü a   ¹c bao  å m   b¨ng,®Ü a   nh¹c vµ  ©n  Êu  Côc      nh   g c¶    ca   s kh do  Ngh Ö   Ët biÓu  Ôn  thu   di ph¸thµnh    nh∙n    ®Ó d¸n    trªn b¨ng theo quy  nh   ¹ ®Þ t i Quy  chÕ  ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  55/1999/Q§­ BVHTT  ngµy  05/08/1999 cña  é    B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin. 5. GiÊy  Ðp    µnh  Êt b¶n  È m   è    ph ph¸th xu   ph (s thø  ù 30  t   trong danh  ôc)    m lµ quy  nh   Ò   Öc  chøc    ®Þ v vi tæ  ph¸t hµnh  µ   íc t¹  Òu  NghÞ   nh     Nh n   i§i 22  ®Þ 79/CP. 6. GiÊy  Ðp  ¹t®éng  Þch  ô    ph ho   d v b¶n  Òn      è thø  ù 31  quy t¸cgi¶ (s   t   trong  danh  ôc) lµ  Êy phÐp   m gi quy  nh   ¹ §iÒu 27 NghÞ   nh   ®Þ ti ®Þ 76/CP  µy  ng 29/11/1996. III.M é t s è  ® i Ó m  c Ç n  th ù c hi Ö n:   1. K Ó   õ ngµy    t  NghÞ   nh  ®Þ 30/2000/N§­   ã  Öu  ùc,c¸c tæ  CP c hi l     chøc,c¸    nh©n kinh doanh    µnh  Ò   ∙    c¸c ng ngh ® nªu  ¹  ôc   µ  ôc    ña    ti m Iv m IIc v¨n b¶n  µy  n kh«ng ph¶ixinphÐp  µnh  Ò   ng     h ngh nh ph¶i®¨ng  ý    k kinh doanh  µ    v ph¶icã      ®ñ ®iÒu  Ön  ki theo  quy  nh  i  íitõng  µnh  ®Þ ®è v   ng nghÒ   íi ® îc ho¹t®éng.    m      Khi ho¹t®éng,  chøc, c¸ nh©n    tæ     kinh doanh ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  i víi ¹t®éng  . ®è      ho ®ã 2. Quy Õt  nh   è  ®Þ s 24/2000/Q§­ BVHTT   µy  ng 28/09/2000  ña  é     c B V¨n hãa    ­ Th«ng    tinquy  nh  êih¹n  ét  è  Êy phÐp  µ   Öc  Êp  Êy phÐp   ®Þ th   m s gi   m vi c gi   ®ã   ∙  îc quy  nh  ®®  ®Þ trong LuËt,Ph¸p  Önh      l hoÆc  NghÞ   nh.  êi h¹n  ña  ®Þ Th   c giÊy  Ðp  îctÝnh  õ ngµy  Êp. C¨n  vµo  êih¹n  ∙  ph ®  t  c  cø  th   ® quy  nh,  ¬  ®Þ c quan  cÊp  Êy phÐp  µm  ñ tôc® æi,gia h¹n  gi   l th         hoÆc   Êp  Êy phÐp  íicho    i c gi   m  c¸c®è   t ng. î IV. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c ® ¬ n  v Þ : 1. C¸c  ô, Côc  ã    V  c chøc  n¨ng  óp Bé   gi   qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng, V¨n  l        phßng  Bé, Thanh    é, c¸cSë    traB     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    µ    ¬  tinv c¸cc quan  trÝthuéc Bé   b¸o      cã tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d cho    i îng  c¸c ®è t kinh doanh  µ  µn    éi hiÓu  â   v to x∙ h   r  viÖc    á  lo¹  Êy  Ðp  µ  b∙ib 04  i gi ph v chuyÓn  µnh  iÒu  Ön  th ® ki kinh doanh  lo¹    06  i giÊy phÐp  éc ngµnh    thu   V¨n  ãa   h ­Th«ng    ¹ NghÞ   nh  tint   i ®Þ 30/2000/N§­   µ  CP v néidung  íng dÉn  ¹ v¨n b¶n  µy    äi  êihiÓu  µ  ùc hiÖn.   h  t    i n ®Ó m ng   v th  
  3. 3 2. Thanh    é, Thanh      ë     traB   trac¸c S V¨n  ãa    h ­ Th«ng    Çn  ã  Õ   ¹ch tinc c k ho   tæ chøc  thanh      Ön  µ  ö  ýnghiªm    êng  îp viph¹m  iÒu  Ön  tra,ph¸thi v x l   c¸c tr h    ® ki kinhdoanh  ∙  îcquy  nh.   ®®   ®Þ 3. C¸c  ô, Côc  ã    V  c chøc  n¨ng  óp Bé   gi   qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng, c¸c Së     l          V¨n hãa    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m     theo  âi ®Ó   ¾ m     ¹t®éng  d  n c¸c ho   sau    á  khib giÊy phÐp    hoÆc  chuyÓn  Êy phÐp  µnh  iÒu  Ön  gi   th ® ki kinh doanh,nghiªncøu        kiÕn  Þ   Öc  öa  æi  ngh vi s ® hoÆc     bæ sung  iÒu  Ön  ® ki kinh  doanh  ï hîp  íi ph   v  t×nh  ×nh  ùc tÕ,t¹o®iÒu  Ön  h th       ki cho    ¹t®éng    iÓn nhng  Én    c¸c ho   ph¸ttr   v duy tr×vµ  ©ng   n cao  îchiÖu  ùcqu¶n  ýngµnh,cô  Ó    ®  l  l    th nh sau: a.Côc  Ön    §i ¶nh  nghiªncøu    iÒu  Ön  i víi   iÓ m   Õu    c¸c® ki ®è     ®c¸c chi phim,  b¨ng  a   ×nh      ®Ü h (c¶ ë trongnhµ  µ  µitrêi .   v ngo   ) b. Côc    Ngh Ö   ËtbiÓu  Ôn  thu   di nghiªncøu  iÒu  Ön  ë   öa  µng    ® ki m c h b¨ng,  ®Ü a   ¹c,®iÒu  Ön  chøc  Óu  Ôn  nh   ki tæ  bi di nghÖ   Ët chuyªn  thu   nghiÖp  (bao  gå m   ®Þa  iÓ m,  ¬  ë  ËtchÊt,trang thiÕtbÞ, tr×nh ®é   c¶  ® csv           nghiÖp  ô.. ) v .. c. Côc  Êt    Xu b¶n  nghiªn cøu  iÒu  Ön   íi(inlôa thñ    ® ki in l       c«ng),m ë   öa    c hµng  kinhdoanh    µnh  Êtb¶n  È m.   ph¸th xu   ph d. Côc    B¶n  Òn      quy t¸cgi¶ nghiªncøu  iÒu  Ön  ¹t®éng  Þch  ô      ® ki ho   d v b¶n quyÒn    t¸cgi¶. ®.  ô   Õ   ¹ch  èihîp  íic¸c Côc  V K ho ph   v     nªu    trªntrong viÖc    nghiªncøu      c¸c ®iÒu  Ön  ki kinh doanh.   e. Vô     Ph¸p  Õ   ã  ch c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,®«n  c  µ  èi hîp  íic¸c d  ®è v ph   v    Côc, Vô     nªn    trªntrong viÖc    nghiªncøu  µ  ×nh Bé     v tr   ban  µnh    iÒu  Ön  h c¸c ® ki kinh doanh  µ  öa  æi      vs ® bæ sung  ÷ng  nh quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  ®Þ v x ph     h chÝnh    é  ×nh Ch Ýnh  ñ. ®Ó B tr   ph 4. C¸c    c«ng  Öc  ë    iÓ m             vi nªu  c¸c® a, b,c,d, ® kho¶n  nãitrªnph¶ihoµn  3        thµnh  trong quý     In¨m  2001.Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã    qu¸ tr     n c kh kh¨n,víng     m ¾ c   ×    n  Þ  Çn  Þp  êib¸o  vÒ   é   ô  th c¸c ®¬ v c k th   c¸o  B (V Ph¸p  Õ)    ch ®Ó nghiªn   cøu,gi¶i     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản