intTypePromotion=1

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
143
lượt xem
5
download

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc đính chính văn bản số 34/CV-NHNN1 ngày 7/1/2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 49/CV-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m  s è  49/CV­N H N N 1   N n g µ y 13  th¸ng 1 n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c ® Ý n h   h Ý n h   c v¨n b¶ n  s è  34/C V­N H N N 1  n g µ y 7 th¸ng  n¨ m  2000 1  K Ýnh  öi: g  C¸c  chøc  Ýn  ông tæ  td Ngµy  7/1/2000,Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   ∙    h Nh n     ® ban  µnh    h v¨n b¶n  è  s 34/CV­ NHNN1   Ò   Öc  v vi cho  vay kh«ng  ã  c b¶o  ¶m   ® b»ng  µis¶n  i  íic¸n  t  ®è v   bé c«ng  ©n    µ    î tõ tiÒn l ng, trî Êp  µ    nh viªnv thu n      ¬     c v c¸c kho¶n    Ëp  thu nh kh¸c  cã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  hi l     k t  14/1/2000.Do   ¬  Êt trong    ¸nh    s su   khi® m¸y   v¨n b¶n,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   nh  Ýnh  iÓ m   ®)/2nh      h Nh n     ®Ý ch ® (   sau: "Cam   Õt  ùc hiÖn  Ön  k th   bi ph¸p  b¶n  ¶m   ® b»ng  µis¶n  t  theo  cÇu  ña  yªu  c kh«ng  ng   ®ó tæ chøc  Ýn  ông  Õu  td n CBCNV   ö  ông  èn  sd v vay  cam   Õt  k trong  hîp ®ång  Ýn  ông;cam   Õt    î tr ch¹n  Õu    td   k tr¶n   í   n kh«ng  ùc hiÖn  îcc¸cbiÖn  th   ®   ph¸p b¶o  ¶m     ® b»ng  µis¶n  t  quy  nh  ¹ ®iÓ m   µy". ®Þ t i n Xin th«ng        chøc  Ýn  ông  Õtvµ  ùc hiÖn.   b¸o ®Ó c¸ctæ  td bi   th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2