intTypePromotion=1

Công văn 4908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
31
lượt xem
3
download

Công văn 4908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc địa điểm thông quan bên ngoài cửa khẩu xuất nhập khẩu hàng hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4908/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 4908/TC H Q­G S Q L   t c n g µy  30 th¸ng 12 n¨ m  1998  Ò  viÖc ® Þ a   Ó m   V ®i th«ng q u a n   bªn n g o µi cöa k h È u  x u Êt  h Ë p  kh È u  h µ n g  h o¸ n KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè Thùc  hiÖn kho¶n  §iÒu  LuËt  3  1  söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua  ngµy  5­ 20­ 1998  chØ   vµ  ®¹o cña Thñ  íng  t ChÝnh  phñ  iC«ng  t¹  v¨n  1483/CP­ sè  KTTH   ngµy  12­ 15­ 1998  viÖc  vÒ  thµnh  ®Þa   lËp  ®iÓm   lµm      thñ tôc th«ng qua hµng  ho¸ xuÊt nhËp    khÈu bªn ngoµi cöa    khÈu, Tæng     côc    H¶i quan  híng dÉn tæ  chøc,thùc hiÖn  sau:     nh  1. §Þa    ®iÓm   th«ng  quan  bªn ngoµicöa    khÈu  nªu  i t¹ C«ng      v¨n 1483  cña  ChÝnh  phñ  îchiÓu    ®   lµ®Þa  ®iÓm     ®Ó lµm        thñ tôc H¶i quan      ®èi víi hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  kinh doanh    (cã thÓ  xuÊt nhËp    khÈu)  theo hîp  ®ång  ¬ng  th m¹i,® îc thµnh      lËp  nh»m   tr¸nh ïn t¾c  icöa      t¹  khÈu. Nh vËy, hµng      ho¸ xuÊt   nhËp  khÈu kinh doanh  thuÕ    cã  theo    hîp ®ång  ¬ng    th m¹ichñ  yÕu  lµm      thñ tôc H¶i quan  cöa  ë  khÈu  xuÊt cuèi cïng  cöa    vµ  khÈu  nhËp  ®Çu   tiªn.T¹i®Þa      ®iÓm   th«ng  quan  bªn ngoµicöa    khÈu    i nãit¹  ®iÓm  nµy,ph¶icã  chøc        tæ  H¶i quan    ho¹t®éng  mét  nh  ®¬n  h¶iquan  vÞ    cöa  khÈu; viÖc    thµnh  lËp  chøc  tæ  h¶iquan  i     t¹  ®iÓm   c¸c nµy,Côc      h¶iquan  tØnh,thµnh    phè  ph¶ixem       xÐt thùc  tÕ, cã    vÒ   chøc, biªn chÕ,    ®Ò ¸n  tæ      chøc  n¨ng, nhiÖm   cô    vô  thÓ, b¸o      c¸o Tæng  Côc  quyÕt ®Þnh.   2. Thµnh lËp thÝ ®iÓm   ®iÓm   4  th«ng quan bªn ngoµi cöa    khÈu    (díi ®©y      gäilµ®iÓm  th«ng quan)theo chØ      ®¹o cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  i t¹ C«ng    v¨n sè    1483/CP­ KTTH  ngµy  12­ 15­ 1998,Tæng    côc    H¶i quan quyÕt ®Þnh    c¸c ®Þa  ®iÓm   sau: 2.1.T¹i55  êng      ® L¸ng   ­TP.  Néi. Hµ  2.2.T¹is©n      bay  Phó    Bµi,gÇn  quèc      lé1A, tØnh  Thõa  ThiªnHuÕ   2.3.T¹ithÞ      trÊn BÕn     Løc,huyÖn    BÕn   Løc,tØnh    Long  An. 2.4.T¹i46  quèc        A  lé51A  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu. Côc    H¶i quan  tØnh, thµnh    phè b¸o c¸o    Uû ban nh©n  d©n tØnh, thµnh    phè biÕt vµ híng  dÉn doanh  nghiÖp kinh doanh ®Þa   ®iÓm  th«ng quan  chuÈn  kho    ®ñ  bÞ  b∙icã  ®iÒu  kiÖn  quy  nh  ®Þnh  kho    vÒ  b∙iICD  i t¹ Quy chÕ  h¶iquan        ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khu qua  ICD ban hµng  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  27/TCHQ­GSQL   sè  ngµy  4­ 08­ 1996  cña  Tæng côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. Trong    khichê    ®îiTæng  côc    H¶i quan ban hµnh  quy chÕ    ho¹t®éng  cña  c¸c®Þa    ®iÓm  th«ng quan,thñ tôch¶iquan              ®èi víihµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  t¹  i®Þa  ®iÓm   th«ng quan thùc hiÖn theo ®óng  quy tr×nh hiÖn hµnh; hµng    ho¸ xuÊt/nhËp    khÈu    dichuyÓn  gi÷a ®Þa    ®iÓm  th«ng quan    víicöa  khÈu  xuÊt   nhËp thùc hiÖn theo quy chÕ  vÒ  hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ® îc phÐp  chuyÓn  tiÕp.
  2. 2 3. C¸c    ®Þa  ®iÓm   sau ®©y vÉn    ho¹t®éng b×nh  êng  th theo  quyÕt  ®Þnh  cho  phÐp   ho¹t®éng cña Tæng côc    H¶i quan: 3.1. C¸c    ®Þa  ®iÓm  th«ng quan  ic¸c  t¹  khu c«ng nghiÖp thuéc tØnh  §ång    tØnh  Nai vµ  B×nh  ¬ng. D 3.2. C¸c    ®iÓm  th«ng quan thuéc c¸c    n¬i thu gom  hµng    lÎxuÊt khÈu  (CFS)  Sãng  ë  ThÇn (B×nh  ¬ng),thµnh  D   phè  ChÝ   Hå  Minh  thµnh  vµ  phè    H¶i Phßng. 3.3.§iÓm    th«ng  quan    x∙Hång  t¹ thÞ    i LÜnh,tØnh  TÜnh.   Hµ  3.4.§iÓm     th«ng quan  hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu  qua  êng  ® hµng kh«ng  t¹ 100    i NguyÔn  V¨n Cõ, Gia L©m    Néi. ­Hµ  3.5.§iÓm     th«ng quan hµng ho¸ PMD   hµng  iÓn l∙m,qu¶ng  vµ  tr     c¸o    t¹i Gi¶ng  Hµ  Vâ  Néi. 3.6.§iÓm    th«ng  quan  hµng    ho¸ PMD     t¹ V¹n  i Mü,    H¶i phßng 3.7.C¸c    tr¹m th¨m quan  cña    c¸c tØnh    míi chia t¸ch,® îc Tæng         côc    H¶i quan quyÕt ®Þnh thµnh  ®Ó   lËp  phôc  cho      vô  c¸c ho¹t®éng  xuÊt nhËp    khÈu  vÒ hµng ®Çu  ,giac«ng,nhËp  t      nguyªn liÖu lµm      hµng  xuÊtkhÈu.   Ngoµi c¸c ®Þa       ®iÓm  nªu trªn,Côc      H¶i quan    c¸c tØnh NghÖ  An, §ång  Th¸p  thÓ  cã  xem  xÐt,tr×nh      l∙nh ®¹o Tæng  côc quyÕt ®Þnh  thµnh lËp    c¸c ®Þa  ®iÓm  th«ng quan  cho hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu kh«ng  thuÕ  i cã  t¹ ®Þa   bµn  Côc    do  H¶i quan  tØnh qu¶n lý. 4. C¸c    ICD Phíc Long      ­ Thñ §øc    ­ thµnh phè    Hå ChÝ   Minh  ICD  vµ  Gia  Thuþ    ­ Gia L©m       ­ Hµ Néi vÉn  îc lµm  tôc ®èi      i ®   thñ    víic¸c lo¹ hµng ho¸ xuÊt  nhËp khÈu theo  cÇu  yªu  cña  chñ hµng  l©u  nh  nay  vµ  ®∙  ®ang  lµm theo quy  chÕ hiÖn hµnh cña  Tæng côc    H¶i quan. Tæng  côc    H¶i quan    sÏtiÕn hµnh    kiÓm        tral¹ c¸c ®Þa   i ®iÓm  th«ng quan  nãit¹    i ®iÓm     3, ®iÓm   nµy    4  ®Ó b¸o    c¸o Thñ íng ChÝnh  t   phñ cho  kiÕn  ý  chØ  ®¹o trÊn chØnh    cho        phï hîp víiquy ®Þnh  t¹    i§iÒu  cña  16  LuËt söa    ®æi, bæ     sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu. 5. Hµng  ho¸ xuÊt khÈu  thuéc  ikh«ng  thuÕ;  lo¹  cã  hµng  ho¸, thiÕt bÞ      ®ång  nhËp  bé  khÈu    ®Ó phôc  c¸cc«ng  vô    tr×nh träng ®iÓm,      nguyªn phô      liÖu nhËp  khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt hµng    xuÊt khÈu  s¶n    vµ  xuÊt hµng        tiªuthô trong níc;     hµng    gia c«ng;hµng    ®Çu    ªndoanh;hµng  tli     thuéc nguån    vèn  ODA;  hµng  cã  yªu cÇu  b¶o  qu¶n  Æc   ® biÖt (nh hµng  ¬i sèng    t   hµng  cÇn  b¶o    nhiÖt vÖ ë    ®éng  thÝch    hîp,thuèc ch÷a  bÖnh  cho ngêi,thuèc  y, thuèc    thó    b¶o    vÖ thùc  vËt,vacxin,huyÕt      thanh) nÕu    chñ hµng  yªu  cã  cÇu  th×  îc lµm  tôc h¶i ®   thñ      quan  kiÓm   vµ  ho¸  i   t¹  nhµ  c¸c m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng    tr×nh,kho    chuyªn  dông  theo tõng l«/chuyÕn  hµng  sÏ® îchoµn  vµ      thµnh      thñ tôcngay  sau    khihµng  ­ ® îcchuyÒn    ®Õn,  kh«ng      ®Ó gi¸n®o¹n   thêigian. Yªu  cÇu Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  li   cã  ªnquan  chøc  tæ  thùc  hiÖn. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu ph¸tsinh víng  ¾c,      m b¸o  vÒ  c¸o  Tæng  côc    chØ  ®Ó cã  ®¹o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2