intTypePromotion=1

Công văn 492/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Công văn 492/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 492/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc giải quyết nợ thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 492/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc T h u Õ  ­  é   µi c h Ý n h   è  492 T C T/ N V 4   T B T S n g µ y 24 th¸ng 1 n¨ m  2002 V Ò  viÖc gi¶i u y Õt nî thu Õ  q KÝnh    göi:Côc  thuÕ  TØnh  RÞa   bµ  ­Vòng  Tµu Tr¶    lêic«ng v¨n  36/CT­   sè  NV ngµy  7/1/2002 cña Côc ThuÕ   tØnh    Bµ RÞa     ­ Vòng Tµu    vÒ chñ  ¬ng    tr gi¶iquyÕt    nî thuÕ ngµnh khai th¸c h¶i s¶n,         Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh    C¨n  Kho¶n  §iÒu    cø  4e  1;Kho¶n  §iÒu  QuyÕt  3  2  ®Þnh  172/2001/Q§­ sè  TTg  ngµy  5/11/2001  cña  Thñ íng  t ChÝnh  phñ    vÒ viÖc  lýgi∙nnî,khoanh  xö        nî,xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n        vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ          níc®èi víi nh÷ng  doanh  nghiÖp,c¬  s¶n    së  xuÊt kinh doanh  khã      cã  kh¨n do    nguyªn nh©n    kh¸ch quan:     "Xo¸ nî thuÕ  c¸c kho¶n      vµ    ph¶inép    ng©n s¸ch nhµ      níccho  êng    kinh tr hîp hé    doanh   nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ      nícnhng   c¸ nh©n  ®øng  tªn kinh    doanh  chÕt    ®∙  mµ trong  kh«ng  hé  cßn  ngêi tiÕp    tôc kinh doanh,   kh«ng  cßn  ®èi îng    håi nî;hé  t ®Ó thu      kinh doanh      nî thuÕ  c¸c kho¶n  vµ    ph¶i  nép  ng©n   s¸ch nhµ    níc,nhng  nay  chuyÓn  n¬i kh¸c,kh«ng  ®∙  ®i      cßn    x¸c ®Þnh  îc®èi t             ®    îng ®Ó thu håinî"; UBND   " tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ­ ¬ng xÐt vµ      quyÕt  ®Þnh      xo¸ nîthuÕ  c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    ng©n  s¸ch nhµ    n­ íc®èi víic¸c hé          kinh doanh      trªn®Þa  bµn theo quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  4e  1  QuyÕt  ®Þnh  nµy".Tuy    nhiªn,hiÖn    nay Tæng  côc  ThuÕ  ®ang  tr×nh  Tµi Bé    chÝnh  ban  hµnh th«ng   thíng dÉn    QuyÕt  ®Þnh  172/2001/Q§­ sè  TTg  trªn. nªu  §Ò  nghÞ Côc thuÕ  tØnh  RÞa     Bµ  ­ Vòng  Tµu b¸o c¸o UBND  tØnh chê  v¨n b¶n híng dÉn cña  Tµi chÝnh, ®ång    Bé      thêihíng  dÉn    c¸c ®èi îng  t hoµn  chØnh  s¬,thñ tôc vµ  hå        xem       xÐt,gi¶iquyÕt theo thÈm quyÒn. Trêng        hîp vît qu¸ thÈm    quyÒn        th× b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ  tr×nh Bé      TµichÝnh  xem  xÐt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2