intTypePromotion=1

Công văn 496/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 496/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 496/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 496/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc T h u Õ   é  T µi  h Ý n h  S è  496  C T/C S   ­ B c T n g µ y 24  th¸ng 01 n¨ m   2002 v Ò  viÖc  Ðt gi¶ m  thu Õ   X G T G T  p h ¶i né p   KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  VÜnh  Long Tr¶    lêic«ng v¨n  311/CV­   sè  CT ngµy  13/11/2001 cña Côc  thuÕ tØnh  VÜnh Long  viÖc    vÒ  xÐt gi¶m  thuÕ        gi¸trÞgia t¨ng,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  nh  sau: 1. Theo  quy  ®Þnh   i®iÓm   Môc   Th«ng   sè  t¹  1,  VI  t 175/1998/TT­ BTC   ngµy 24/12/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    söa ®æi, bæ     sung  ®iÓm     1, ®iÓm   Môc  2  IIPhÇn      H Th«ng   89/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    th×  c¸c  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh    doanh nép thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõ thuÕ  trong nh÷ng  n¨m  ®Çu   dông  ¸p  thuÕ    gia  gi¸trÞ  t¨ng mµ   lç do  thuÕ    bÞ    sè  GTGT   ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc  thuÕ doanh    íc®©y     thu tr   th× ® îcxÐt gi¶m      thuÕ GTGT   ph¶inép.   T¹i®iÓm     1.5  Môc    IIc«ng  v¨n  1125    sè  TCT/NV2  ngµy  21/3/2000  cña  Tæng  côc thuÕ  híng dÉn    quyÕt    to¸nthuÕ  n¨m 1999  híng dÉn: ®èi víic¸c ®∙            ®¬n  kinh doanh  ¬ng    ícn¨m  vÞ    th m¹i tr   1999 nép  thuÕ doanh    thu theo ph¬ng  ph¸p      thu trªnchªnh  lÖch,th×      x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  doanh      s¸nh    thu ®Ó so  víisè  thuÕ  GTGT   ph¶inép    (lµm  c¨n cø        xÐt gi¶m  thuÕ  GTGT)  îctÝnh    ®   trªnchªnh  lÖch gi÷a tæng      gi¸b¸n  hµng  tæng    vµ  gi¸mua  hµng  (tæng  tiÒn  sè  thanh    to¸n ghi trªnho¸      ®¬n  b¸n hµng  bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu   trõ (­  ra    ) tæng  sè  tiÒn thanh            to¸nghitrªnho¸ ®¬n  mua hµng  bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu  vµo  t¬ng øng   îng hµng    ra trongn¨m). víi   l ho¸ b¸n      Nh vËy, tr   êng hîp  së  c¬  kinh  doanh  ¬ng    th m¹i n¨m 1999  lç do  bÞ    sè  thuÕ GTGT  ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  doanh    thu tÝnh    trªnchªnh lÖch  gi÷a gi¸     b¸n hµng  gi¸mua   vµ    hµng  îc xÐt  ®   gi¶m thuÕ GTGT  theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  28 LuËt thuÕ    GTGT. 2. T¹i ®iÓm  2, Môc  II PhÇn  H  Th«ng t ,  sè 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  TµichÝnh  Bé    híng dÉn    sau::" Møc    l¹ nh  i    thuÕ  doanh      thu ®Ó so s¸nh    lµ møc     % tÝnh    trªndoanh  thu".V×    vËy, c¬  kinh doanh  ¬ng      së    th m¹i trong n¨m    2000  n¨m  vµ  2001  lçdo  thuÕ  bÞ    sè  GTGT  ph¶i nép    cao h¬n  sè  thuÕ doanh    thu tÝnh  theo møc  thuÕ doanh    thu (%)    trªndoanh  míi® îcxÐt sè        gi¶m thuÕ  GTGT. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2