Công văn 4961/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
107
lượt xem
12
download

Công văn 4961/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4961/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4961/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4961/VPCP-KTTH ------------------ V/v: thành lập Công ty Đầu tư tài chính Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2009 TP. Hồ Chí Minh. Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 65/TTr-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2009 về thành lập Công ty Đầu tư tài chính thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định việc thành lập Công ty Đầu tư tài chính nhà nước để huy động vốn và đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của Thành phố. 2. Trên cơ sở Đề án thành lập Công ty Đầu tư tài chính của Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 65/TTr-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2009, Ủy ban nhân dân Thành phố phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại phạm vi hoạt động của Công ty bảo đảm phù hợp với luật pháp hiện hành. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; (Đã ký) - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, ĐMDN, Pháp luật, TKBT, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTTH (3). Phạm Văn Phượng
Đồng bộ tài khoản