Công văn 4973/TC/CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Công văn 4973/TC/CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4973/TC/CST của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện khấu trừ thuế 10% đối với các khoản chi trả cho các cá nhân có thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4973/TC/CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 4973 TC/CST ngµy 26 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc thêi h¹n thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000 ®ång/lÇn trë lªn KÝnh göi: - Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trôc thuéc TW Tr¶ lêi C«ng v¨n sè 312/2005-§K ngµy 18/4/2005 cña Côc §¨ng kiÓm ViÖt Nam vÒ thêi h¹n thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000 ®ång/lÇn trë lªn, Bé Tµi chÝnh cã ý kiÕn nh sau: T¹i môc 3.3.1.1, ®iÓm 3, phÇn III, Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh cã quy ®Þnh c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ 10% trªn tæng thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp tõ 500.000 ®ång/lÇn trë lªn mµ kho¶n thu nhËp nµy cã ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®¹i lý. hëng hoa hång; m«i giíi (kÓ c¶ tiÒn thëng); tiÒn nhuËn bót, tiÒn gi¶ng d¹y; tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu, t¸c phÈm, tiÒn thï lao do tham gia dù ¸n, hiÖp héi kinh doanh, héi ®ång qu¶n trÞ, héi ®ång thµnh viªn, dÞch vô khoa häc, kü thuËt, dÞch vô tin häc, dÞch vô t vÊn, thiÕt kÕ, kiÕn tróc, ®µo t¹o, ho¹t ®éng biÓu diÔn, ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c kho¶n chi tr¶ thuéc diÖn chÞu thuÕ kh¸c. T¹i ®iÓm 1, phÇn VIII cña Th«ng t 81/2004/TT-BTC cã quy ®Þnh: “Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng ký c«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC ngµy 17/01/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP ngµy 23/10/2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao vµ c¸c quy ®Þnh tr¸i víi quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy”. Th«ng t 81/2004/TT-BTC ®îc ®¨ng c«ng b¸o sè 35436 ngµy 29/8/2004 nªn hiÖu lùc thi hµnh ®îc tÝnh tõ ngµy 12/09/2004. Trªn thùc tÕ, trong kho¶ng thêi gian tõ 01/07/2004 ®Õn tríc ngµy 12/09/2004, Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 81/2004TT-BTC cha cã hiÖu lùc nªn viÖc khÊu trõ thuÕ ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n vÉn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 05/2002/TT-BTC. V× vËy, viÖc khÊu trõ thuÕ 10% ®èi víi c¸c kho¶n chi tr¶ cho c¸ nh©n cã thu nhËp thÊp tõ 500.000 ®ång/lÇn trë lªn ®îc thùc hiÖn thèng nhÊt trong ph¹m vi c¶ níc tõ ngµy 12/09/2004. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc ®¨ng kiÓm vµ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản