intTypePromotion=1

Công văn 4979/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 4979/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4979/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4979/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 4979 T C T/N V 7   g µy  10 th¸ng 12  m  2001 v Ò   n n¨ viÖc  h Ý n h  s¸ch thu Õ   ö  d ô n g  ® Êt n « n g   g hi Ö p c s n KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  BÕn   Tre Tr¶    lêiC«ng  v¨n  1102/CV­ sè  CT/NV   ngµy 22/11/2001  cña Côc thuÕ  tØnh BÕn  Tre: VÒ     viÖc víng  ¾c   m trong qu¸ tr×nh thu thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  (SD§NN);Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i§iÒu      1,Ch¬ng    I,LuËt thuÕ  dông    sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp    qui®Þnh: “Tæ  chøc, c¸ nh©n  dông      sö  ®Êt vµo s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp ®Òu  ph¶i   nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp    (gäichung    nép  lµhé  thuÕ)”. Theo    qui ®Þnh nªu trªn,tæ    chøc  bao gåm     c¸c doanh nghiÖp, c¬    quan  nhµ    níc,®¬n  lùcl   trang.. .c¸ nh©n  vÞ   îng vò  .    , nÕu  dông  sö  ®Êt vµo s¶n xuÊt  n«ng nghiÖp ®Òu  ph¶inép    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng nghiÖp. §èi víidiÖn      tÝch  ®Êt      mµ tr¹ giam  i Ch©u  B×nh  îc nhµ    ®   níc giao    ®Ó sö  dông  vµo môc  ®Ých  ninh th× ®¬n  kh«ng  an      vÞ  thuéc ®èi t      îng nép  tiÒn thu sö      dông  ®Êt  theo NghÞ   ®Þnh   38/2000/N§­   sè  CP ngµy  23/8/2001  cña  ChÝnh  phñ,nhng    nÕu  qua thùc tÕ    ®¬n  cã  dông  vÞ  sö  mét  phÇn  diÖn tÝch  ®Êt  îc ®   giao vµo    môc  ®Ých  s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp  ®∙  vµ  nép  thuÕ  dông  sö  ®Êt  n«ng  nghiÖp  vÉn  th×  thuéc ®èi t      îng ph¶inép    thuÕ  dông  sö  ®Êt n«ng  nghiÖp  theo  quy ®Þnh. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh BÕn  Tre biÕt vµ    thùc  hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2