intTypePromotion=1

Công văn 4980/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 4980/TCT/AC của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4980/TCT/AC của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc sử dụng hoá đơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4980/TCT/AC của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña t æ n g  côc thu Õ  sè 4980 T C T/A C  n g µ y  10 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc s ö   ô n g  h o¸ ® ¬ n d KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Ninh  ThuËn Tr¶    lêiC«ng v¨n  451  sè  CT/AC  ngµy 29/11/2001cña  Côc thuÕ tØnh  Ninh ThuËn    vÒ viÖc khÊu    trõ thuÕ GTGT  ®èi    víiho¸ ®¬n ®¨ng  l hµnh  ký u  xe,Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Tæng   côc thuÕ  cã  ®∙  C«ng  v¨n  2645  sè  TCT/AC  ngµy 25/5/1999    qui ®Þnh      ®èi víiviÖc khÊu    trõthuÕ cña    ho¸ ®¬n    tµis¶n ®¨ng  l hµnh  (do ký u  xe    c«ng  l gi÷ ho¸  an u    ®¬n).§Ò     nghÞ  Côc thuÕ thùc hiÖn    ®óng  theo    tinhthÇn  c«ng    trªn. v¨n nªu 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2