Công văn 4986/TCT/TTr của Tổng Cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Công văn 4986/TCT/TTr của Tổng Cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4986/TCT/TTr của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4986/TCT/TTr của Tổng Cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g   ôc thu Õ   t c sè 4986 T C T/TTr n g µ y 10  th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   c h Ý n h  s¸ch thu Õ  ® èi   h o¹t ® é n g   víi c h u y Ó n  n h îng c æ  p h Ç n KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ  Tæng   côc thuÕ nhËn  îc C«ng  sè  ®   v¨n  14492/CT­ TTr ngµy 26/12/2000  vµ C«ng  sè  v¨n  14550/CT­ TTr ngµy 5/11/2001 cña Côc thuÕ  thµnh phè    Hµ Néi      hái vÒ chÝnh  s¸ch thuÕ ®èi    víiho¹t ®éng     chuyÓn  nhîng    cæ phÇn,  chuyÓn  vèn  lî nhuËn      vµ  i  vÒ níc cña c«ng    ty TNHH  RICO   Céng  ­  hoµ  ªn li   bang Nga. Tæng    côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Qua  xem    s¬  c¸ctµiliÖu cã  ªnquan    sÐt hå  vµ        li   göikÌm  c«ng    v¨n cña Côc  ThuÕ  thµnh  phè    Hµ Néi    vÒ Tæng  côc ThuÕ,  kh«ng  thÊy  tµiliÖu  cã    cÊp  phÐp  ho¹t ®éng    cña  quan  thÈm   c¬  cã  quyÒn  cho  c«ng    ty TNHH   RICO     ­ Céng  hoµ  ªnbang  li   Nga  i t¹ ViÖt Nam,  vËy    v×  viÖc    x¸c ®Þnh  nghÜa  vÒ  vô  thuÕ        ®èi víiho¹t®éng  nhîng b¸n      cæ phÇn  cho      c¸ccæ ®«ng    i míit¹ ViÖtNam;      ThuÕ  chuyÓn   lî nhuËn      i vÒ níc cña C«ng    ty TNHH  RICO,  i   t¹ thêi®iÓm     ph¸t sinh® îcx¸c®Þnh  sau:       nh  1.VÒ     thuÕ      thuÕ  lîtøc vµ  i chuyÓn    lînhuËn      i ra nícngoµi: ­ Trêng      hîp C«ng   tyTNHH   RICO   îcc¬  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  cÊp  phÐp  ho¹t®éng    theo  LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc,cã      ®Çu    tmua     cæ phÇn  ë Ng©n   hµng  ¬ng      th m¹i cæ phÇn  nhµ  Néi (HABUBANK), th×    Hµ      khichuyÓn  nhîng cæ     phÇn, C«ng      tyTNHH   RICO  hoÆc   ngêi® îcc«ng    quyÒn      tyuû  ph¶i  kª khaivµ      nép  thuÕ        lîtøc víi i møc  thuÕ suÊt lµ45%       theo  LuËt thuÕ        lîtøc vµ  i híng dÉn  i   t¹ Th«ng   96    tsè  TC/TCT  ngµy 30/12/1995  cña  TµichÝnh  Bé    “Híng  dÉn    thu thuÕ        êng    ®èi víi tr c¸c hîp chuyÓn  nhîng vèn    cña    c¸cchñ  ®Çu    ttrong   c¸c doanh  nghiÖp  îc thµnh  ®   lËp  theo LuËt  C«ng    ty,LuËt  doanh  nghiÖp    t nh©n, LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam,     i   LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    ttrong níc     vµ    c¸c chñ  ®Çu   t trong c¸c Ng©n       hµng  ªndoanh, chinh¸nh  li       Ng©n  hµng    níc ngoµit¹ ViÖtNam   c¸cbªn       i   vµ    hîp doanh  trong c¸chîp ®ång            hîp t¸ckinh doanh    theo LuËt ®Çu          tnícngoµit¹ ViÖtNam”.     i   VÒ   thuÕ chuyÓn    lî nhuËn  nícngoµi,nÕu  i ra      C«ng    tychuyÓn    lî nhuËn  i vÒ    ícthêi®iÓm   níctr     1/1/1999,th×    C«ng    ty kh«ng  thuéc ®èi îng chÞu  t   thuÕ  chuyÓn    lî nhuËn  níc ngoµi,nÕu  i ra      c«ng    ty chuyÓn    lî nhuËn  níc tõ thêi i vÒ        ®iÓm  1/1/1999,th× C«ng        typh¶ikª khaivµ        nép  thuÕ chuyÓn    lînhuËn      i ra níc ngoµi víimøc       thuÕ  suÊt      lµ 5% theo  LuËt khuyÕn  khÝch  ®Çu    trong    t níc (LuËtsöa  æi) ® îcQuèc      ®     héikho¸IX    th«ng  qua ngµy 22/6/1998. ­ Trêng  hîp C«ng    ty TNHH  RICO   kh«ng  îc c¬  ®   quan  thÈm   cã  quyÒn  cÊp phÐp   ho¹t®éng  theo LuËt khuyÕn    khÝch  ®Çu    trªn,   tnªu    chuyÓn  khi nh­ îng cæ     phÇn, C«ng      tyTNHH   RICO  hoÆc  ngêi® îcC«ng    quyÒn      tyuû  ph¶ikª     khaivµ    nép  thuÕ      lî tøc theo  i LuËt thuÕ      híng    lî tøc vµ  i dÉn  i t¹ Th«ng   96  t sè  TC/TCT  ngµy 30/12/1995 cña Bé  Tµi chÝnh víi  thuÕ  suÊt lµ 45%. Khi   chuyÓn  lî nhuËn  vÒ  níc, i  C«ng  ty kh«ng thuéc ®èi t îng ph¶i  nép thuÕ  chuyÓn   lînhuËn      i ra nícngoµi.
  2. 2 2. Bµ    Tr¬ng  ThÞ Kim  Thu  cïng chång    lµ «ng  Phan  Quang  îc C«ng    ®   ty TNHH   RICO   quyÒn  uû  lÜnh  toµn  sè  bé  tiÒn chuyÓn    nhîng cæ     phÇn, tiÒn lî      i nhuËn  îc chia vµ  ®     chuyÓn  cho C«ng    i ty t¹ Céng  hoµ  ªnbang  li   Nga,  Thu  bµ  cïng chång  chuyÓn    ®∙  tr¶cho  C«ng    ty b»ng  hµng ho¸  (theo tµiliÖu      cña c¬  quan  ninh  An  ®iÒu      tra ­ C«ng  thµnh  an  phè   Hµ Néi).Theo    quy  ®Þnh  cña  LuËt thuÕ    doanh  thu,LuËt thuÕ            lîtøc,LuËt thuÕ  i   xuÊt khÈu  bµ    th×  Thu  vµ  «ng Quang  ph¶ikª khaivµ        nép  thuÕ doanh    thu,thuÕ      lîtøc,thuÕ  i xuÊtkhÈu.   ¤ng Phan  Minh    Liªnngêi® îcC«ng        tyTNHH   RICO   quyÒn  uû  lµm      thñ tôc chuyÓn  nhîng cæ     phÇn, kh«ng    thùc hiÖn      kª khaivµ    nép  thuÕ      lîtøc,C«ng    i ty RICO  kh«ng  thùc hiÖn      kª khaivµ    nép  thuÕ chuyÓn   lînhuËn      i ra nícngoµi,bµ   Thu, «ng    Quang, vËn    chuyÓn  hµng  ho¸ sang  Nga  kh«ng  thùc hiÖn  viÖc    kª khaivµ    nép  thuÕ  doanh    thu,thuÕ      lîtøc,thuÕ  i xuÊt khÈu  viph¹m      ®∙    c¸c quy  ®Þnh     khai,nép  vÒ kª    thuÕ  theo  quy ®Þnh   iLuËt  t¹  thuÕ doanh  thu, LuËt     thuÕ      lî tøc,LuËt  i thuÕ  xuÊt khÈu, ph¶ixö      vµ        lýtruythu  ph¹tthuÕ    theo  quy  ®Þnh  i   t¹  luËt thuÕ    híng  c¸c   trªnvµ  dÉn nªu  iNghÞ   t¹  ®Þnh   22/CP  sè  ngµy  17/4/1996  cña ChÝnh  phñ. Nhng    viÖc  lýtruythu vµ    xö        ph¹tthuÕ  ph¶i®óng    thêihiÖu    quy  ®Þnh  cña    c¸c LuËt thuÕ  híng dÉn  i   vµ    t¹ NghÞ ®Þnh  22/CP  sè  ngµy 17/4/1996 cña    ChÝnh  phñ.   §Ò   nghÞ Côc thuÕ thµnh  phè  Néi kiÓm    Hµ    traxem    hå          xÐt kü  s¬,®Ó tr¶lêi cho  quan  c¬  ®iÒu    tra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản