intTypePromotion=1

Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu cho dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4988/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  ­ T æ n g  c ôc thu Õ  S è  4988 T C T/N V 3   c n g µy  14 th¸ng 09 n¨ m  1999  Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p   h È u   v k vµ  thu Õ  G T G T  h µ n g  h o¸  h Ë p  kh È u  ch o   ù  ¸n n d KÝnh    göi:Tæng  C«ng    tyx©y  dùng  Th¨ng  Long. Tr¶    lêiC«ng    553/TCT­ ngµy  v¨n sè  TL  03/07/1999,sè    665/TCT­ ngµy  TL  7/08/1999 cña Tæng  C«ng    ty x©y dùng Th¨ng  Long    vÒ viÖc miÔn  thuÕ  nhËp khÈu,thuÕ            gi¸trÞgiat¨ngcho  ¸n sö  dù    dông  vèn  vay  OECF; Tæng  côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. VÒ     thuÕ  nhËp khÈu ®èi    vËt t nhËp  víisè     khÈu cho  ¸n  dù  phôc    håi tuyÕn  êng  ® s¾t  tuyÕn  Néi ­thµnh  Hµ     phè  ChÝ  Hå  Minh. VÒ  viÖc trªn,  ngµy 14/9/1998 Bé      TµichÝnh  cã  ®∙  C«ng    3533  v¨n sè  TC/ TCT      thÓ  tr¶lêi cô  cho Ban  qu¶n      ¸n ® êng  lýc¸cdù    s¾t (sao göikÌm      theo).  Do  vËy    ®Ò nghÞ  Tæng   C«ng    ty x©y dùng Th¨ng Long lµm viÖc  thÓ    cô  víiBan  qu¶n      ¸n  êng  lý c¸c dù  ® s¾t    ®Ó xem  xÐt    vÒ nguån  vèn ®èi øng  thùc hiÖn  nép  thuÕ  nhËp  khÈu theo quy    ®Þnh. 2.VÒ     thuÕ              vËttthiÕtbÞ  gi¸trÞgiat¨ng®èi víisè       nhËp  khÈu  cho  ¸n. dù  §èivíi vËt t      sè   :C¨n  Th«ng   82/1999/TT­ cø  tsè  BTC   ngµy 30/6/1999  cña  Bé    Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®èi      ¸n    víic¸c dù  sö  dông nguån vèn  trî   iÓnchÝnh  hç   ph¸ttr   thøc (ODA);th×:     Hµng  hãa  nhËp khÈu    ®Ó ®Çu  ,h×nh  t  thµnh ch¬ng  tr×nh,dù    dông    ¸n sö  vèn ODA   tróng  ®∙  thÇu  ký  vµ  kÕt  íc ngµy  tr   01/01/1999    sÏ kh«ng  ph¶i nép    thuÕ GTGT   kh©u nhËp  khÈu. Chñ  ch¬ng  tr×nh, dù  hoµn    ¸n  thµnh  s¬  hå  hµng    ho¸ nhËp khÈu theo    qui®Þnh  i t¹ ®iÓm   Th«ng   82/1999/TT­   43  t sè  BTC   nªu    göi tí  quan  trªn vµ    ic¬  H¶i quan    ®Ó x¸c  ®Þnh  kh«ng  ph¶i nép    thuÕ  GTGT. §èi víisè      thiÕtbÞ:    C¨n  kho¶n  §iÒu  LuËt  cø  4  4  thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng,   ®iÓm   môc  , 4  II phÇn  Th«ng   89/1998/TT­ A  tsè  BTC  ngµy  27/06/1998  cña Bé  Tµi chÝnh; C¨n  QuyÕt      cø  ®Þnh  214/1999/Q§­ sè  BKH  ngµy  26/04/1999  cña  Bé    kÕ ho¹ch  ®Çu      vµ  t vÒ viÖc  ban  hµnh Danh  môc    i c¸c lo¹  m¸y mãc,  thiÕt   bÞ, ph¬ng    tiÖn vËn      t¶ichuyªn dïng    trong níc®∙      s¶n  xuÊt ® îclµm  së      c¬  thùc   hiÖn  LuËt thuÕ          gi¸trÞgiat¨ng,th×:hµng        ho¸ nhËp  khÈu  b»ng  nguån  vèn vay  u      ®∙i lµ m¸y  mãc  thiÕtbÞ    cha  s¶n xuÊt  îc do  ®   chñ  ®Çu    trùc tiÕp  t   nhËp  khÈu, sö    dông  vµo viÖc  ®Çu   , h×nh  t  thµnh ch¬ng  tr×nh  ¸n    dù  lµ ®èi  îng t   kh«ng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ        gi¸trÞgiat¨ng.Do    vËy,®Ò     nghÞ  Tæng  C«ng    ty x©y  dùng Th¨ng  long xuÊt tr×nh hå  theo      s¬  quy ®Þnh  it¹ C«ng  sè  v¨n  4165  TC/TCT  ngµy  21/8/1999  cña  Tµi chÝnh  lµm  Bé    vµ  viÖc    quan    víic¬  H¶i quan  ®Ó   îcgi¶i ®     quyÕt theo quy      ®Þnh. Tæng côc thuÕ  ý  cã  kiÕn    ®Ó Tæng  C«ng    tyx©y  dùng Th¨ng Long  îc ®   biÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2