intTypePromotion=1

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
158
lượt xem
3
download

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp đại lý bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4989/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc thu Õ  sè  T 4989 T C T/ N V 4  n g µ y 10 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc h¹ch to¸n thu Õ  T N D n  ®¹i lý b ¶ o  hi Ó m KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng  Së   Tµi chÝnh  VËt    gi¸tØnh  NghÖ   cã  An  C«ng  v¨n  1420/CV­ sè  TCVG   ngµy 6/9/2001    vÒ viÖc  ho¹ch  to¸n thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp      ®¹i lý b¶o  hiÓm  theo híng dÉn  i t¹ C«ng  sè  v¨n  214  TC/TCT  ngµy 8/1/2001  cña  Tµi  Bé  chÝnh.  Sau    khi trao ®æi  thèng  nhÊt    Ng©n   víivô  s¸ch  Nhµ     Bé   níc ­  Tµi  chÝnh,Tæng    côc ThuÕ  híng dÉn  sau:   nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹  QuyÕt  ®Þnh  280  sè  TC/Q§­ NSNN   ngµy 15/4/1997   cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban  hµnh    hÖ thèng Môc    lôc Ng©n  s¸ch nhµ    níc th× c¸c c«ng    ty B¶o  hiÓm     khi viÕt giÊy    nép tiÒn nép thay thuÕ  thu  nhËp  doanh  nghiÖp cho        c¸c ®¹ilýb¶o  hiÓm     ghich¬ng ¬ng  t øng (kh«ng    ghich¬ng  cña Tæng   c«ng    ty b¶o hiÓm)    ­ Kho¶n  002­ cña  Lo¹i10    02­ 02  Môc   lôc ng©n  s¸ch nhµ      níchiÖn hµnh.Ch¬ng ¬ng    t øng lµ: ­ Doanh nghiÖp nhµ    níc lµm      ®¹i lý th× h¹ch to¸n Ch¬ng    cña doanh  nghiÖp nhµ    níc ­TËp    thÓ  lµm        ®¹ilýth× h¹ch to¸nCh¬ng      156 ­C¸    thÓ  lµm        ®¹ilýth× h¹ch to¸nvµo      Ch¬ng  157 §Ò   nghÞ  Côc  thuÕ    c¸c tØnh  thµnh phè  híng dÉn      c¸c C«ng    tyB¶o  hiÓm   thùc hiÖn    theo híng dÉn        t¹ c«ng    i v¨n nµy. C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n  4783/TCT­ sè  NV4  ngµy 26/11/2001  cña  Tæng  côc ThuÕ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2