Công văn 4995/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
103
lượt xem
5
download

Công văn 4995/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4995/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tờ khai nguồn gốc xe ôtô, xe hai bán gắn máy nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4995/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  4995/TC H Q­G S Q L   n g µ y 08 th¸ng 11 n¨ m   2001 v Ò  viÖc  ê  khai n g u å n  gèc  T xe « t«, xe hai b¸nh  ¾ n  m ¸ y   h Ë p  kh È u   g n KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè §Ó     t¹o®iÒu  kiÖn  h¬n n÷a  cho    c¸c doanh  nghiÖp s¶n  xuÊt kinh doanh      l¾p   xe  t«,xe    r¸p  «    haib¸nh  g¾n  m¸y  íi (d   ®©y        viÕtt¾tlµngêinhËp    khÈu) vµ    gi¶m    bítgiÊy tê trong qu¸ tr×nh lµm                  thñ tôch¶iquan,®¨ng  l hµnh      ký u  phïhîp  víitiÕn    tr×nh    c¶ic¸ch  hµnh chÝnh  cña  ChÝnh  phñ  cña  vµ  ngµnh    H¶i quan,  Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn    thùc hiÖn    viÖc    x¸c nhËn    tê khainguån    gèc  xe  «    haib¸nh  t«,xe    g¾n  m¸y nhËp  khÈu  íi (d  ®©y        khainguån  viÕtt¾tlµTê    gèc)  nh sau: 1.H¶i quan      kh«ng    x¸cnhËn  khainguån  Tê    gèc  trongc¸ctr     êng    hîp sau: 1.1. Xe  t«,xe    «    g¾n   m¸y nguyªn chiÕc  nhËp  khÈu theo chÕ       ®é phi mËu  dÞch. Trêng  nµy    hîp  Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè ph¶icÊp    GiÊy  phÐp nhËp khÈu; 1.2.Bé      linhkiÖn  «    xe  t«nhËp  khÈu  d¹ng  CKD2. 1.3.Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  theo tûlÖ        néi®Þa  ho¸. Khi lµm        thñ tôc nhËp khÈu, ngêinhËp      khÈu ph¶ilËp    b¶n          kª chitiÕt®Ó khaib¸o    ®Çy  ®ñ, chÝnh    khung, sè  x¸c sè    m¸y  tõng  linhkiÖn  bé    nhËp khÈu  cña  l«hµng,x¸cnhËn  ®ãng  c¶        vµ  dÊu  vµo tõng trang b¶n        kª chitiÕt.  Sau    khi lµm xong        thñ tôc,H¶i quan cöa  khÈu      ký,x¸c nhËn, ®ãng    dÊu    lªntõng trang  b¶n        khung,sè  kª chitiÕtsè    m¸y  cña  tõng    l«hµng  b¶n:01  (02    b¶n   tr¶cho ng­ êinhËp    khÈu, 01    b¶n u l trong bé  s¬      hå  h¶iquan) ®Ó     lµm  së  c¬  cho  viÖc    tra cøu,®èi chiÕu        khicÇn  thiÕt. 1.4.Bé      linhkiÖn  t«d¹ng  «    CKD1  nhËp khÈu    ®Ó l¾p    r¸pnhng  cha  sè  cã  khung, sè    m¸y  hoÆc  chØ  sè  cã  khung  hoÆc   m¸y  sè  (kÓ  bé    c¶  linhkiÖn ®∙  nhËp khÈu  ícngµy  tr   c«ng    v¨n nµy  hiÖu  cã  lùc). NgêinhËp    khÈu    quy  c¨n cø  ®Þnh  i   t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh  130/1998/Q§­ sè  BGTVT  ngµy 21/1/1998,  Q§  2069/2000/Q§­ BGTVT  vµ Q§  2070/2000/Q§­ BGTVT  ngµy  28/7/2000 cña  Giao  Bé  th«ng  vËn      t¶i®Ó lËp PhiÕu kiÓm     tra chÊt l xuÊt xëng   îng    cho tõng  vµ  xe  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   tÝnh  ph¸p   vÒ  hîp    cña  chiÕc  xuÊtxëng. xe    2.H¶i quan        x¸cnhËn  khainguån  Tê    gèc  trong c¸ctr     êng    hîp sau: 2.1.Xe  t«,xe      «    hai b¸nh  g¾n  m¸y nguyªn chiÕc nhËp khÈu    êng  (trõtr hîp quy    ®Þnh    t¹ ®iÓm       i 1.1 trªn®©y); 2.2.Bé      linhkiÖn  «    xe  t«d¹ng  CKD1   nhËp  khÈu  ®ñ  khung,sè  cã  sè    m¸y;   2.3.Bé      linhkiÖn  haib¸nh  xe    g¾n  m¸y  d¹ng  CKD   nhËp  khÈu  theo  ph¬ng  thøc thanh      to¸nhµng  ®æi  hµng;  NgêinhËp    khÈu ph¶ikhaiTê      khainguån    gèc theo  ®óng      c¸c tiªuthøc    in s½n     khai nguån  trªnTê    gèc. C¨n  ®Ó     cø  ngêi nhËp    khÈu khai trªnTê      khai  
  2. 2 nguån gèc    lµGiÊy chøng  nhËn chÊtl   «     îng xe  t«nhËp khÈu (®èivíi ®∙      xe  qua  sö dông) hoÆc     Th«ng b¸o miÔn kiÓm     tra(®èivíixe        míi)cña  quan  C¬  kiÓm  traNhµ    chÊt l     nícvÒ   îng hµng    ho¸ xuÊt nhËp    khÈu cÊp (Côc  §¨ng  kiÓm ViÖt  Nam). Trêng    linhkiÖn  «    hîp bé    xe  t«nhËp khÈu  d¹ng CKD1     khinhËp khÈu  cha  cã  mµu  s¬n phñ ngoµith× ngêinhËp        khÈu ph¶ighirâ "Lo¹i        h×nh  CKD1" vµo  dßng  "mµu  s¬n"trªnTê      khainguån    gèc. H¶i quan    ®èi chiÕu    néidung  khaib¸o    cña ngêinhËp    khÈu    khai trªnTê    nguån gèc    víikÕt qu¶ kiÓm      tra, nhËn  x¸c cña  kiÓm      toµn  hå  ho¸ viªnvµ  bé  s¬  li   ªnquan      ®Ó x¸cnhËn  khainguån  Tê    gèc. 3. Bé  s¬      hå  h¶iquan  cña  «    haib¸nh  xe  t«,xe    g¾n   m¸y  sau    hoµn  khi®∙  thµnh        thñ tôch¶iquan: 3.1.§èivíi   quy        ilo¹ xe  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1: ­  khaih¶iquan;  Tê      ­         Biªnlai thuÕ  thu nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  kh¸c; ­   GiÊy phÐp nhËp khÈu  Côc    do  H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè cÊp (®èi  víi êng     tr hîp nhËp  khÈu theo chÕ  phimËu     ®é    dÞch  quy  ®Þnh    t¹ ®iÓm   i 1.1); ­ B¶n        khung,sè    kª chitiÕtsè    m¸y  x¸cnhËn  cã    cña    H¶i quan    n¬ilµm    thñ tôc(cho c¶        l«hµng); 3.2.§èivíi   quy        ilo¹ xe  ®Þnh    t¹ môc  i 2: ­Tê    khaih¶iquan;     ­Biªnlai         thuÕ  thu nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  kh¸c ­Tê    khainguån    gèc  x¸cnhËn  cã    cña    H¶i quan; ­ B¶n        khung,sè    kª chitiÕtsè    m¸y  x¸cnhËn  cã    cña    H¶i quan    n¬ilµm    thñ tôc(cho c¶        l«hµng); 4. C«ng  v¨n nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký, thay thÕ  C«ng  v¨n sè  410/TCHQ­GSQL  ngµy  31/01/1997, C«ng  v¨n 3378/TCHQ­GSQL  ngµy  03/10/1998,C«ng      v¨n 2573/TCHQ­GSQL  ngµy  22/6/2001  C«ng    vµ  v¨n 3944/ TCHQ­GSQL   ngµy 11/9/2001 cña    Tæng côc    H¶iquan. Côc  ëng  tr Côc    H¶i quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  iÓn khai,chØ   tr     ®¹o thùc  hiÖn c«ng    v¨n nµy ®Õn  tËn    c¸c ®¬n  trùcthuéc vµ  vÞ      th«ng  c«ng  b¸o  khait¹    i n¬ilµm          thñ tôc®Ó ngêinhËp    khÈu  biÕt,thùc hiÖn.      
Đồng bộ tài khoản