Công văn 500/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 500/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 500/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 500/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 500/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 V/v: chính sách đất đai Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 2726/CT-THNVDT ngày 13/11/2007 về vướng mắc chính sách thu liên quan về đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1/ Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành việc thu tiền thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Việc các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế có phát sinh các vướng mắc khi triển khai trong lĩnh vực thu tiền thuê đất, thuê mặt nước mà Cục Thuế phản ánh, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết khi ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung. 2/ Về việc miễn giảm, thủ tục miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước: Tại mục VI, VII, VIII, IX Thông tư số 141/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 đã quy định rõ. Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu, đối chiếu với từng trường hợp cụ thể để giải quyết. Nếu có vướng mắc thì phản ánh để Tổng cục Thuế xem xét Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; - Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản