Công văn 501/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Công văn 501/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 501/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 501/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 501/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2008 V/v: thuế suất thuế GTGT. Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 2708/CT-THNVDT ngày 09/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm u, Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT quy định: “các loại hàng hoá, dịch vụ khác không quy định tại Điều 4 và khoản 1, khoản 2 điều này”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ quy định trên thì dịch vụ kéo, đẩy tàu sử dụng mô tơ kéo tàu theo đường ray lên mặt đất để sửa chữa và kéo, đẩy tàu đó xuống biển thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 10%. Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Chi cục thuế huyện Đức Phổ; - Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản