Công văn 501/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 501/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 501/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế về việc giá tính thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 501/TCT/NV3 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                 c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                 së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 501 T C T/ N V 3  n g µ y 24 th¸ng 01 n¨ m  2002 v Ò   viÖc gi¸  tÝnh thu Õ   h Ë p  kh È u n KÝnh    göi:Tæng  c«ng    tythan ViÖtNam       Tæng   côc ThuÕ   nhËn  îc c«ng  ®   v¨n  3338/CV­   sè  VP ngµy  12­ 27­ 2001  cña Tæng   C«ng    ty than ViÖt Nam       ®Ò nghÞ  îc quy  ®   ®Þnh        Æt   chitiÕttªn m hµng  îu vang  r   Bungarias¶n    xuÊt do    Tæng  c«ng    tynhËp khÈu. VÒ     viÖc  nµy,  Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  B¶ng    cø  gi¸ tÝnh thuÕ  nhËp  khÈu    tèithiÓu  ban  hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  164/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy  10­ 10­ 2001, ® îc söa  æi        ® bæ sung  t¹  iQuyÕt  ®Þnh  198/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy  12­ 11­ 2000  cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh;th×:M Æt       hµng  îulµm Æt   r     hµng  thuéc Danh    môc    c¸cnhãm   Æt   m hµng  Nhµ   nícqu¶n      lýgi¸tÝnh  thuÕ nhËp khÈu, khinhËp      khÈu  doanh  nghiÖp  ph¶i  tÝnh  nép  vµ  thuÕ  theo møc     gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  quy ®Þnh.  ViÖc  Tæng  c«ng   ty than    ®Ò nghÞ      chitiÕttheo  xuÊt xø  thÓ    cã  dÉn  ®Õn  ph¶n  øng  cña  mét  quèc    viÖc  sè  giavÒ  ph©n biÖt®èi xö      trong quan    ¬ng    kh«ng    hÖ th m¹ivµ  phï hîp      víinguyªn  t¾c  x©y dùng  B¶ng    gi¸tÝnh  thuÕ    tèithiÓu  cña  Tµi Bé    chÝnh. Tæng  côc thuÕ        tr¶ lêi®Ó Tæng  c«ng    ty than ViÖt Nam   îc biÕt vµ    ®     thùc hiÖn    nép thuÕ ®èi    Æt   víim hµng  îu vang  r   Bungarias¶n    xuÊt theo    møc  gi¸quy    ®Þnh cho nhãm   îuvang  i “r   lo¹ kh¸c”.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản