Công văn 5015/TM-KH của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
1
download

Công văn 5015/TM-KH của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5015/TM-KH của Bộ Thương mại về việc tạm giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu năng 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5015/TM-KH của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é  th¬ n g   ¹i  b m sè 5015/T M­K H  n g µ y  15 th¸ng 11 n¨ m  2000 v Ò  viÖc  t¹m giao c h Ø  tiªu h Ë p  k h È u  x¨ng  Ç u  n¨ m  2001  n d KÝnh    göi:C¸c  doanh  nghiÖp  ®Çu   mèi  nhËp  khÈu  x¨ng dÇu   §Ó     c¸c doanh nghiÖp  ®iÒu  cã  kiÖn  kÕt  ký  hîp ®ång  nhËp  khÈu x¨ng  dÇu  n¨m  2001, ®¶m     b¶o nhu cÇu    tiªudïng trong    níc,trong    khi chê ChÝnh  phñ  ban  hµnh  chÕ   c¬  ®iÒu  hµnh xuÊt  nhËp  khÈu  n¨m  2001. C¨n  t×nh    cø  h×nh  thùc hiÖn  th¸ng  10  ®Çu  n¨m  2000, Bé     Th¬ng    m¹i t¹m giao chØ     tiªu nhËp  khÈu  x¨ng dÇu n¨m 2001  cho    c¸c doanh  nghiÖp  theo  l   cÊu  sè îng,c¬  m Æt  hµng  Phô    nh  lôc®Ýnh kÌm. Sè îng  l x¨ng dÇu    trªngiao cho    c¸c doanh nghiÖp bao gåm   l x¨ng c¶ îng    dÇu nhËp khÈu  th¸c. uû   Lîng x¨ng    dÇu  nhËp    i t¹m  ®Ó t¸ xuÊt kh«ng    tÝnh  vµo  chØ    tiªunµy. Sau    QuyÕt  khicã  ®Þnh  cña ChÝnh  phñ  ®Þnh  Ên  chØ    tiªunhËp khÈu  x¨ng dÇu n¨m 2001,Bé    Th¬ng        t×nh  m¹i sÏc¨n cø  h×nh  kÕt  vµ  qu¶ thùc hiÖn    nhËp  khÈu x¨ng dÇu n¨m 2000  cña    c¸c doanh nghiÖp    ®Ó chÝnh  thøc giao  chØ    tiªunhËp khÈu x¨ng dÇu    n¨m  2001. §Ò   nghÞ    c¸cdoanh  nghiÖp  ®Çu   mèi  iÓn khaithùc hiÖn  b¸o    tr       vµ  c¸o vÒ  Bé  theo quy    ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản