Công văn 504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
23
lượt xem
1
download

Công văn 504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời điểm nhập khẩu và hưởng chính sách ưu đãi thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc h ¶i  u a n  sè 504/TC H Q­K T T T   B T ­ T q n g µy  11 th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò   viÖc thêi ®i Ó m   h Ë p  kh È u     n vµ  ën g  ch Ý n h  s¸ch u    thu Õ h ®∙i KÝnh   göi:C¸c    Côc  H¶i  quan  tØnh, thµnh    phè §Ó  thùc hiÖn    chÝnh s¸ch thuÕ    nhËp khÈu      Æt   ®èi víim hµng  2  xe  b¸nh  g¾n m¸y  ®éng  xe  b¸nh  vµ  c¬  2  g¾n m¸y  n¨m  2003.Tæng    côc    H¶i quan  híng  dÉn    c¸c®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng  nhÊt nh    sau: ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  147/2002/Q§­ sè  TTg  ngµy  25/10/2002  cña  Thñ ­ t íng Chinh    phñ. ­ C¨n  C«ng    301    cø  v¨n sè  TC/TCT ngµy 9/1/2003 cña  Tµi chÝnh  Bé    vÒ  viÖc    nhËp  thêih¹n  khÈu  hëng  vµ  chÝnh  s¸ch u      ®∙ithuÕ. Tõ  ngµy  1/1/2003 kh«ng  thùc hiÖn    chÝnh s¸ch u      ®∙ithuÕ theo    néi tû lÖ    ®Þa        2  ho¸ ®èi víixe  b¸nh g¾n m¸y  ®éng  2  vµ  c¬  b¸nh g¾n m¸y. §èi víitr     êng  c¸c l« hµng  hîp      nhËp khÈu  tê khai®¨ng  víic¬  cã      ký    quan  H¶i quan      tõ 1/1/2003    ph¶i¸p  trë®i    dông  thuÕ  suÊt theo      qui®Þnh  cña BiÓu  thuÕ nhËp  khÈu  hiÖn hµnh  hiÖu    i   cã  lùc t¹ thêi®iÓm  ®¨ng  tê khaivíic¬  ký        quan    H¶iquan. Tæng  côc    H¶iquan  th«ng        b¸o ®Ó c¸c®¬n  biÕtvµ  vÞ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản