Công văn 5052/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Công văn 5052/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5052/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế về việc xử lý thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5052/TCT/NV1 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  5052/TCT­N V 1  n g µ y  17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc x ö   lý thu Õ  gi¸ trÞ gia  t¨ng KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Yªn  B¸i Tr¶    lêiC«ng  sè  v¨n  348/CT­TQD  ngµy 22/11/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Yªn    viÖc  lýthuÕ  B¸ivÒ  xö    GTGT, Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ Th«ng   122/2000/TT­   tsè  BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  thi hµnh NghÞ  ®Þnh  sè 79/2000/N§­  ngµy  CP 29/12/2000 cña    ChÝnh phñ  quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT  th×: ThuÕ   suÊtthuÕ    GTGT       Æt   ®èi víim hµng  d¨m  lµ10%. gç    Trêng    hîp C«ng    tykinh doanh    chÕ  biÕn l©m s¶n  xuÊt khÈu    Yªn      B¸ikhi b¸n hµng  (d¨m    gç) cho c«ng    ty giÊy    B∙iB»ng  viÕt ho¸    ®¬n  GTGT     ghi thuÕ  suÊt 5%   ®Ò     th×  nghÞ  Côc  thuÕ    ®ñ   thuÕ  truythu  sè  GTGT   i t¹ C«ng    ty kinh  doanh  chÕ biÕn  l©m  s¶n xuÊt khÈu    Yªn    tiÒn thuÕ  B¸i.Sè    GTGT   C«ng    tybÞ  truythu ® îc h¹ch          to¸nvµo    chiphÝ  cña  C«ng        ty khix¸c ®Þnh    thu nhËp chÞu  thuÕ    ®Ó tÝnh  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. C«ng    ty giÊy    B∙iB»ng  îc khÊu    ®   trõthuÕ GTGT  ®Çu  vµo theo  thuÕ  sè  ghitrªnho¸ ®¬n        GTGT   mua  hµng    ho¸,dÞch  cña  vô  C«ng ty. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh  Yªn    B¸ibiÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản