Công văn 5054/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 5054/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5054/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc phân cấp thu lệ phí trước bạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5054/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  5054/TCT­N V 4  n g µ y  17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc P h © n  c Ê p  thu lÖ p h Ý  tríc b¹ KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   thµnh  phè  Néi Hµ    Tr¶    lêiC«ng v¨n  15898  sè  CT/TCCB   ngµy 29/11/2001 cña Côc ThuÕ   thµnh phè  Néi vÒ  Hµ    viÖc  ph©n  cÊp    phÝ  ícb¹,  thu lÖ  tr    Tæng  côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  §Ó     gi∙nmËt  ngêinép  phÝ  ícb¹ t¹ Phßng  ícb¹ cña  ®é    lÖ  tr     i   tr     Côc ThuÕ,  ngµy 9/8/2000 Tæng  côc ThuÕ   cã  ®∙  C«ng  v¨n  3429  sè  TCT/NV4 yªu cÇu  Côc ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè  Côc  vµ  ThuÕ   thµnh phè  Néi ph©n  Hµ    cÊp  thu  lÖ  phÝ  ícb¹ xe  tr     g¾n  m¸y  cho      c¸cChi côc ThuÕ   quËn,huyÖn.   Tuy nhiªn,xÐt    ®iÒu  kiÖn thùc  ë  tÕ  mét  Chi  sè  côc ThuÕ  thuéc Côc  ThuÕ  thµnh phè    Hµ Néi  cha  trÝ ® îc ®Þa   bè      ®iÓm   lÖ  thu  phÝ  íc b¹  tr   thÝch  hîp,Tæng     côc ThuÕ  ®ång  víi®Ò   ý    nghÞ  cña Côc  ThuÕ  thµnh phè    Hµ Néi,   cho    gia h¹n ®Õn  ngµy 1/1/2002 ph¶i thùc hiÖn      ph©n  cÊp  xong viÖc thu lÖ  phÝ  ícb¹ m«t«,xe  tr       m¸y  cho    c¸cChi côc  tÊtc¶      ThuÕ  quËn,huyÖn.   Trong    thêigian cha    ph©n cÊp hÕt viÖc    phÝ  ícb¹ m«t«,xe  thu lÖ  tr       m¸y  cho      c¸c chicôc ThuÕ  quËn, huyÖn  Côc    th×  ThuÕ  thµnh  phè  Néi cÇn  Hµ    cã  biÖn ph¸p      ®Ó gi¶iquyÕt    thu nhanh,tr¸nhg©y      phiÒn  cho  hµ  ngêinép  phÝ    lÖ  tr   ícb¹.
Đồng bộ tài khoản