intTypePromotion=1

Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
1
download

Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xử lý doanh nghiệp bỏ địa điểm kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5055/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  S è  5055  C T/C S  n g µ y   T 17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   vi Ö c  ö  lý d o a n h  n g hi Ö p  b á  ® Þ a  ® i Ó m  kinh d o a n h x KÝnh  öi: ôc  Õ     g  C Thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ Theo  c¸o cña  ôc  Õ     b¸o    C Thu c¸ctØnh,thµnh  è  Ò   Öc    ph v vi doanh  nghiÖp  bá  a   iÓ m   ®Þ ® kinh doanh kh«ng  ªnl¹c® îc,Tæng   ôc  li       c Thu Õ   ã    Õn    c ý ki nh sau:  Nh÷ng  doanh nghiÖp  ∙  îcc¬  ® ®   quan  Õ  íng dÉn  ¨ng  ý,nép  Õ  thu h   ® k  thu (theo §iÒu  LuËt thuÕ    Þ gia t¨ng)vµ      12    gi¸tr       kª khaithuÕ    (theo §iÒu  LuËt   13    thuÕ     Þ gia  gi¸tr   t¨ng).Cho  n     ®Õ nay  doanh  nghiÖp kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó nh÷ng  quy  nh  trªn, á  a  iÓ m   ®Þ nªu    ®Þ ® b kinh doanh,c¬      quan  Õ  Õn hµnh  thu ti   kh¶o    µ  Ëp  îp  ¹ theo  õng  s¸tv t h l i   t th¸ng,th«ng    b¸o  Þp  êicho  û   k th   U ban  ©n   nh d©n  ïng  Êp  µ    µnh  ªnquan  c c v c¸c ng li   C«ng    Ön  Óm     ¬  an, Vi ki s¸t, quan  Êp  c c ®¨ng  ý  k kinhdoanh    ö  ýtheo quy  nh  ña    ®Ó x l     ®Þ c ph¸p luËt.   C¬  quan  Õ  õng  Êp    n,  n  thu ng c ho¸ ®¬ Ê chØ,  ng  êith«ng  cô  Ó  ®å th   b¸o  th nh÷ng    , n  biªnlai Ê chØ  ∙    ® cung  Êp  c cho    i îng    c¸c ®è t trªnkh«ng  ã    Þ sö  c gi¸tr   dông  trong m äi  ¹t®éng    ho   s¶n  Êt kinh doanh    ¹m    níc,®ång  êi xu     trªnph vic¶    th   lËp b¸o c¸o tæng  îp göivÒ       h     Tæng  ôc  Õ. c Thu Tæng  ôc  Õ   c Thu th«ng      ôc  Õ  Õtthùc hiÖn. b¸o ®Ó C thu bi      
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2