intTypePromotion=1

Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
4
download

Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5058/BKH-QLKTTƯ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. C «ng v¨n cña Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t sè 5058/BKH­QLKTT¦  ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 2005 vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh  Th«ng t sè 03/2005/TT­BKH KÝnh göi: ­ V¨n phßng Quèc héi ­ V¨n phßng Trung ¬ng §¶ng ­ V¨n phßng Chñ tÞch níc ­ C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc   ChÝnh phñ ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­ ViÖn KiÓm s¸t Nh©n d©n tèi cao ­ Tßa ¸n Nh©n d©n tèi cao ­   UBND   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng ­ Tæng c«ng ty nhµ níc ­ Côc kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt   (Bé T ph¸p) ­ C¸c Côc, Vô, ViÖn thuéc Bé  KÕ  ho¹ch vµ   §Çu t ­ C«ng b¸o Ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 2005, Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t  ®∙ ban   hµnh  Th«ng   t  sè  03/2005/TT­BKH  híng  dÉn  vÒ   néi  dung  vµ   quy tr×nh x©y dùng  ®iÒu lÖ  Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt   ®Þnh  ®Çu t  vµ  thµnh lËp vµ   ®iÒu lÖ  C«ng ty mÑ  trong m«   h×nh c«ng ty mÑ  ­ c«ng ty con. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng   vµ  ban hµnh v¨n b¶n nªu trªn  ®∙ cã  mét sè  sai sãt. Nay   xin ®îc ®Ýnh chÝnh nh sau: 1. T¹i Môc "II. Néi dung §iÒu lÖ" cña Th«ng t: ­   T¹i   kho¶n   8.5   Môc   II,   söa   ®o¹n:   "PhÇn   lîi   nhuËn   ph©n chia theo vèn c«ng ty tù  huy  ®éng  ®îc trÝch bæ sung  vµo quü   ®Çu t  ph¸t triÓn cña c«ng ty theo tû  lÖ  do cña  NghÞ   ®Þnh 199/2004/N§­CP quy  ®Þnh" thµnh  ®o¹n "PhÇn lîi  nhuËn ph©n chia theo vèn c«ng ty tù huy ®éng ®îc trÝch bæ  sung vµo quü   ®Çu t  ph¸t triÓn cña c«ng ty theo tû  lÖ  do  NghÞ ®Þnh 199/2004/N§­CP quy ®Þnh". ­ T¹i  ®iÓm b kho¶n 9.1 Môc II, söa  ®o¹n: "Chia c«ng  ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thµnh   nhiÒu   ®¬n   thµnh  viªn" thµnh  ®o¹n: "Chia c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc 
  2. 2 lËp thµnh nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn" vµ söa ®o¹n "T¸ch c«ng   ty   thµnh   viªn   h¹ch   to¸n   ®éc   lËp   thµnh   nhiÒu   ®¬n   thµnh  viªn" thµnh  ®o¹n "T¸ch c«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc  lËp thµnh nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn". ­ Söa "QuyÕt  ®Þnh 155/2004/N§­CP" thµnh: "QuyÕt  ®Þnh  155/2004/Q§­TTg" t¹i ®iÓm d kho¶n 9.1 vµ ®iÓm c kho¶n 9.2  cña Môc II. ­   Söa:   "NghÞ   ®Þnh   180/2004/ND­CP"   t¹i   ®iÓm   c   kho¶n  9.1 Môc II thµnh: "NghÞ ®Þnh 180/2004/N§­CP". 2. T¹i Phô lôc 1 vµ Phô lôc 2 cña Th«ng t: ­ Söa ®o¹n: "Møc tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng t¬ng øng víi  hiÖu qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ  quyÕt ®Þnh hoÆc theo hîp ®ång ®∙ ký hoÆc theo hîp ®ång ®∙  ký" thµnh ®o¹n: "Møc tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng t¬ng øng víi  hiÖu qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty do Héi ®ång qu¶n trÞ  quyÕt ®Þnh hoÆc theo hîp ®ång ®∙ ký" t¹i kho¶n 13 §iÒu 28  cña Phô lôc 1. ­ Söa: "C«ng ty c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh   viªn" thµnh: "c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn"   t¹i kho¶n 2 §iÒu 40 vµ ®iÓm g kho¶n 2 §iÒu 40 cña Phô lôc  1; kho¶n 2 §iÒu 37 vµ   ®iÓm g kho¶n 2 §iÒu 37 cña Phô  lôc   2. ­ Söa  ®o¹n: "Doanh nghiÖp tæ chøc díi h×nh thøc c«ng  ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã hai thµnh viªn  trë  lªn hoÆc c«ng  ty liªn  doanh  mµ  Tæng chiÕm  trªn  50%  vèn  ®iÒu lÖ  vµ  gi÷  quyÒn chi phèi, lµ   ®¬n vÞ  thµnh viªn  cña Tæng c«ng ty" thµnh  ®o¹n: "Doanh nghiÖp tæ chøc díi  h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã  hai thµnh  viªn  trë  lªn hoÆc c«ng ty liªn doanh  mµ  Tæng  c«ng ty chiÕm trªn 50% vèn ®iÒu lÖ vµ gi÷ quyÒn chi phèi,  lµ   ®¬n vÞ  thµnh viªn cña Tæng c«ng ty" t¹i kho¶n 1 §iÒu  41 cña Phô lôc 1. ­ Söa: "C«ng ty c«ng ty nhµ  n íc" thµnh: "c«ng ty nhµ  níc" t¹i kho¶n 1 §iÒu 3 cña Phô lôc 2. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t th«ng b¸o ®Ó c¸c c¬ quan biÕt vµ  ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2