Công văn 506/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 506/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 506/TCT-CS của Tổng cục Thuế về chính sách thuế Giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 506/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số:506/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008 V/v chính sách thuế Giá trị gia tăng. Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc. Trả lời công văn số 2209/ĐHB-KTTC ngày 30/11/2007 của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hoá chất Hà Bắc về chính sách thuế Giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 3.19, 3.20, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế Giá trị gia tăng hướng dẫn: “3.19 Dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác. 3.20 Dịch vụ kiểm toán, kế toán, khảo sát, thiết kế; bảo hiểm, kể cả môi giới bảo hiểm (trừ loại bảo hiểm không chịu thuế GTGT quy định tại điểm 8, Mục II, Phần A Thông tư này) áp dụng mức thuế suất 10%. Căn cứ hướng dẫn trên và trường hợp của Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và hoá chất Hà Bắc ký Hợp đồng số 2006-01-CV tháng 06/2006 với Viện nghiên cứu Công nghệ hoá chất Liming (Trung Quốc) về việc khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide thì hoạt động khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Dây chuyền sản xuất Hydrogen peroxide… áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH một thành viên Phân đạm & Hoá chất Hà Bắc biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - CT Bắc Giang; - Vụ Pháp chế; - Ban PC, HT, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (3b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản