Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5060/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5060 T C T/ N V 6  n g µ y 17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  o µ n  thu Õ   T G T   èi víi µ n g  h o¸ x u Êt k h È u h G ®  h KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  Néi Hµ    Tr¶    lêiC«ng  v¨n  15148  sè  CT/NQD1  ngµy 16/11/2001 cña Côc  thuÕ  thµnh phè    Hµ Néi    vÒ viÖc hoµn thuÕ GTGT  ®èi    víihµng ho¸ xuÊt khÈu,  Tæng côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo quy  ®Þnh  i t¹ ®iÓm     1.1,môc  , II phÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B,  t sè  BTC  ngµy 29/12/2000  cña  Tµi chÝnh  Bé    th×: "Hµng    ho¸ xuÊt  khÈu  îc ¸p ®     dông thuÕ suÊt 0%     ph¶icã    s¬, chøng      c¸c hå    tõ chøng minh    lµ hµng thùc tÕ    ®∙  xuÊtkhÈu,cô      thÓ  sau ®©y: ­ Hîp    ®ång b¸n hµng    ho¸ hoÆc     hîp ®ång    gia c«ng s¶n xuÊt hµng    xuÊt  khÈu  víiníc ngoµi,hîp  ký        ®ång  th¸cxuÊt khÈu  uû      ®èi    êng  víitr hîp  th¸c uû    xuÊtkhÈu.   ­ Ho¸    ®¬n GTGT   hµng  b¸n  hoÆc  xuÊt tr¶hµng        gia c«ng cho    nícngoµi,   doanh  nghiÖp chÕ xuÊt vµ     îng kh¸c® îcx¸c®Þnh  xuÊt khÈu    c¸c®èi t         nh    theo  quy  ®Þnh  cña ChÝnh phñ. ­  Chøng  thanh  tõ  to¸n tiÒn    hoÆc  chøng  x¸c  tõ  nhËn thanh to¸n cña    kh¸ch hµng      nícngoµihoÆc     doanh  nghiÖp chÕ xuÊt. ­ Tê    khaih¶iquan  hµng      vÒ  xuÊt khÈu  x¸c nhËn    cã    hµng  xuÊt khÈu  ®∙    cña  quan    c¬  h¶i quan. Trêng    hîp  th¸cxuÊt khÈu  uû      th× ph¶i cã      tê khai h¶i     quan  hµng    vÒ  ho¸ xuÊt khÈu    cña bªn nhËn  th¸c,nÕu    uû    lµ b¶n sao ph¶icã    ®¬n  nhËn  th¸cxuÊtkhÈu    vÞ  uû      ký,®ãng  dÊu". C¨n  quy  cø  ®Þnh  it¹ C«ng  sè  v¨n  10216  TC/TCT  ngµy 26/10/2001  cña  Bé    TµichÝnh  híng dÉn      s¬        thñ tôc,hå  ®èi víi hµng    ho¸ xuÊtkhÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT   0%,    êng  th×:"Tr hîp hµng  ho¸ xuÊt khÈu    b»ng  êng  ® bé, ® êng    hµng  kh«ng  nÕu  hµng    ho¸ lµm        thñ tôc h¶iquan, xuÊt khÈu  i     t¹ mét  cöa  khÈu  th×    tê khai h¶i quan  ký      cã  nhËn  ®ãng  vµ  dÊu cña    h¶i quan  cöa  khÈu  vµo phÇn   "x¸cnhËn  lµm  tôc h¶iquan".VÒ   ®∙  thñ        chøng    tõ thanh    to¸n th×:"Chøng      tõ thanh  to¸n hµng    ho¸  b¸n cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi ph¶i phï       hîp    víiquy  ®Þnh  trong hîp    ®ång  mua  b¸n  quy  vµ  ®Þnh  cña ng©n  hµng  nhµ  nícvÒ    ®ång  tiÒn,ph¬ng    thøc thanh    to¸n". C¨n  c¸c quy  cø    ®Þnh  nªu  trªn, Tæng  côc thuÕ    ®Ò nghÞ  Côc thuÕ xem   xÐt,nÕu    ®¬n  xinhoµn  vÞ    thuÕ  ®Çy  hå  vµ  cã  ®ñ  s¬  ®óng  quy ®Þnh    îc th× ®   hoµn thuÕ. Trêng    nghivÊn, yªu    hîp cã      cÇu  Côc thuÕ kiÓm     íc khihoµn  tratr     thuÕ. Quy    tr×nh kiÓm     îc thùc  tra ®   hiÖn theo híng dÉn  i t¹ C«ng v¨n  342  sè  TCT/TTr ngµy    6/2/2001 cña    Tæng  côc thuÕ. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản