intTypePromotion=1

Công văn 5077/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 5077/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5077/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5077/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5077/VPCP-KTTH V/v bảo lãnh ngoại tệ của Chính Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008 phủ Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, gửi: Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2665/BKH-TCTT ngày 16/4/2008) và ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 825/BXD-KHTC ngày 5/5/2008); Xây dựng (văn bản số 825/BXD-KHTC ngày 5/5/2008); Công Thương (văn bản số 3763/BCT-NL ngày 8/5/2008) và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 5291/ NHNN-QLNH ngày 13/6/2008) về việc bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Đồng ý bảo lãnh ngoại tệ của Chính phủ cho các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia, có quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực năng lượng, xây dựng công trình giao thông và xử lý chất thải có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét từng trường hợp cụ thể trên cơ sở hạn mức bảo lãnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, các Phó TTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: KTN, QHQT, TH; Phạm Văn Phượng - Lưu: VT, KTTH (3)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2