intTypePromotion=1

Công văn 5080/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

Công văn 5080/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5080/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc chế độ chi công tác phí cho người nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5080/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc thu Õ  S è   T 5080 T C T/ N V 5  n g µ y 21 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc  h Õ  ® é   hi  n g    p h Ý   h o  n g êi n íc n g o µi  c c c« t¸c c KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh    KiªnGiang Tr¶    lêiC«ng  v¨n  310/CT­   sè  Q§ ngµy  15/11/2001  cña Côc  thuÕ tØnh  Kiªn Giang      vÒ viÖc    x¸c ®Þnh    chi phÝ  hîp        lý ®Ó x¸c ®Þnh  thu nhËp chÞu  thuÕ  thu nhËp doanh  nghiÖp ®èi      víichiphÝ  c«ng      t¸cníc ngoµi,Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo  quy  ®Þnh  i t¹ Th«ng   13/2001/TT­ t sè  BTC  ngµy  8/3/2001  cña Bé  Tµi chÝnh    híng dÉn  thùc hiÖn    quy ®Þnh    vÒ thuÕ  ®èi    víidoanh  nghiÖp  cã  vèn ®Çu      tnícngoµith× C«ng        tychØ  îctÝnh  ®   vµo    chiphÝ      khix¸c®Þnh  thuÕ  thu nhËp    doanh  nghiÖp cña C«ng    tykho¶n    chiphÝ  c«ng    t¸cphÝ    chicho  ngêi   nícngoµibao      gåm:  tiÒn vР       tµu xe,tiÒn vР   m¸y  bay,c¸ckho¶n      phô cÊp u    l tró cña  ngêinícngoµiphï hîp víihîp ®ång                  lao ®éng  ký  ®∙  gi÷a C«ng    ngêi   ty vµ    níc ngoµi.C¸c      kho¶n        chinãitrªnph¶icã    ®Çy       ®ñ c¸c chøng    lÖ  c¸c tõ hîp  nh    lo¹  m¸y  ivР bay,vР   c¸c ho¸ ®¬n    «t« vµ      chøng    tõ kh¸c theo    quy ®Þnh  cña Bé  TµichÝnh.   Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  tØnh    KiªnGiang  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2