intTypePromotion=1

Công văn 5081/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 5081/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5081/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5081/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ   è  5081 T C T/ N V 7  n g µ y   S 21 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc C h Ý n h  s¸ch  thu tiÒn  ö  d ô n g  ® Êt s KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  VÜnh  Long Tr¶    lêiC«ng  v¨n  39/BC­   sè  CT ngµy  03/12/2001 cña Côc thuÕ  tØnh  VÜnh  Long, nªu    víng    vÒ chÝnh s¸ch  tiÒn  dông  thu  sö  ®Êt; Tæng     côc thuÕ  cã  kiÕn  sau: ý  nh  C¨n  vµo  cø  NghÞ  ®Þnh  04/2000/N§­   sè  CP ngµy  11/02/2000 cña    ChÝnh  phñ      vÒ thihµnh  luËtsöa    ®æi, bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt  §Êt ®ai vµ  NghÞ  ®Þnh  38/2000/N§­   sè  CP ngµy  23/8/2000  cña ChÝnh  phñ  thu  vÒ  tiÒn   sö dông  ®Êt; UBND     tØnh  VÜnh   Long  C«ng   cã  v¨n  1725/UBND   sè  ngµy  02/11/2001  viÖc    vÒ  gi¶iquyÕt    thu tiÒn sö    dông  ®Êt      êng      îc ®èi víitr hîp khi®   chuyÓn  môc ®Ých  dông  sö  ®Êt    lµ®óng  quy ®Þnh  cña ph¸p  luËt. Tuy nhiªn,   Tæng  côc thuÕ u  Côc  l ý  thuÕ tØnh  VÜnh  Long trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn            thu tiÒn  dông  sö  ®Êt ®èi      êng    îc phÐp  víic¸c tr hîp ®   chuyÓn  môc  ®Ých  dông  sö  ®Êt  sau: nh  §Êt ao,®Êt      vên, ®Êt    chuyªn dïng    n»m   trong khu    d©n  khi® îcc¬  c      quan  nhµ    thÈm  níccã  quyÒn  cho phÐp chuyÓn  môc  ®Ých  dông  sö  sang lµm  ®Êt  ë, kh«ng    ph¶inép    tiÒn  dông  sö  ®Êt  ®èi    víidiÖn  tÝch trong h¹n    møc  ®Êt ë  ph¶ilµ:   ­ §èivíi       ®Êt    ao,®Êt  vên  kh«ng  thuéc diÖn    ®ang    kª khaivµ    nép  thuÕ  sö  dông  ®Êt  n«ng nghiÖp; ­§èivíi       ®Êt  chuyªn dïng kh«ng      bao gåm   ®Êt chuyªn dïng ®ang  îcNhµ      ®   níccho    chøc,c¸nh©n        c¸ctæ      thuª®Ó s¶n xuÊt,kinh doanh.     Quy  ®Þnh    trªn®©y   nh»m  môc  ®Ých tr¸nhviÖc      c¸c ®Þa ph¬ng chuyÓn  ®Êt ®ang s¶n xuÊt n«ng    nghiÖp, ®Êt    ®ang thuªs¶n    xuÊt,kinh doanh      sang  lµm  ®Êt        ë,tr¸víi i quy  ®Þnh cña ph¸p luËtvÒ      qu¶n    lý®Êt ®ai. Tæng  côc thuÕ th«ng b¸o    ®Ó Côc thuÕ tØnh VÜnh Long biÕt vµ    thùc  hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2