intTypePromotion=1

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 2395/1999/TTLT-BQP-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  S è  5089/TC H Q­K T T T   T n g µ y 11 th¸ng 9 n¨ m  1999 v Ò  viÖc H íng d É n   thùc hi Ö n  T h « n g  t sè 2395/1999/TTLT­B Q P ­ B T C KÝnh   Côc    göi:  H¶i quan    c¸ctØnh,Thµnh    phè  Ngµy  21/8/1999  Quèc  Bé  phßng  Bé    vµ  Tµi chÝnh  ban  ®∙  hµnh  Th«ng t li   ªntÞch  2395/1999/TTLT­ sè  BQP­BTC  híng dÉn danh  môc  khÝ, khÝ    vò    tµi chuyªn dïng  phôc  quèc  vô  phßng  kh«ng chÞu thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng (GTGT).     C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ ®iÓm   cña  2  Th«ng , Tæng   t  côc    H¶i quan  híng dÉn    c¸c  ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thèng  nhÊt nh    sau:   1. Hµng    nhËp  khÈu  phôc  quèc  vô  phßng thuéc diÖn kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT:  khÝ, khÝ    Vò    tµi(kÓ  c¸c trang thiÕtbÞ, vËt t  c¶           ,phô  tïng)chuyªn dïng       phôc  quèc  vô  phßng  thuéc diÖn  îc miÔn  ®   thuÕ nhËp  khÈu  theo quy ®Þnh  cña LuËt thuÕ    xuÊt khÈu, thuÕ      nhËp  khÈu  c¸c c¬  kinh doanh  îc Bé  do    së    ®   Quèc  phßng giao nhiÖm   nhËp    vô  khÈu theo  møc  h¹n  hµng  n¨m  îcThñ íng ®   t   ChÝnh  phñ    phª duyÖt. §iÒu  kiÖn    s¬      vÒ hå  ®Ó gi¶iquyÕt  hµng  nhËp khÈu  phôc  quèc  vô  phßng  thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ GTGT, yªu cÇu    së  c¸c c¬  kinh  doanh  thùc hiÖn    nhËp  khÈu ph¶icung    cÊp ®Çy  c¸cv¨n b¶n  ®ñ      sau ®©y: ­ GiÊy      x¸cnhËn  hµng    ho¸ nhËp  khÈu  phôc  quèc  vô  phßng  cña  Quèc  Bé  phßng. ­ GiÊy      x¸cnhËn hµng    ho¸ nhËp  khÈu  trong chØ    møc    tiªuh¹n  nhËp  khÈu  theo quyÕt ®Þnh      cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ    Th¬ng    (do Bé  m¹ihoÆc   Tæng côc  H¶i quan    cÊp). C¸c ®¬n   c¨n  vµo  Æt   vÞ  cø  m hµng thùc  nhËp  tÕ  khÈu, ®èi    chiÕu    víi danh môc   Æt   m hµng  îc x¸c  ®   nhËn theo  s¬  kª  hå  vµ  khai cña  së    c¬  kinh   doanh thùc hiÖn    nhËp khÈu      ®Ó x¸c®Þnh  thÓ  Æt   cô  m hµng nhËp khÈu  phôc  vô  quèc phßng  kh«ng chÞu thuÕ GTGT. Trêng      së  hîp c¸c c¬  kinh doanh    cña  Quèc  Bé  phßng ®ång    nhËp  thêicã  khÈu  hµng    ho¸ kh«ng thuéc diÖn   îng theo    ®èi t   quy  ®Þnh    trªn®Òu  ph¶itÝnh    vµ    thu thuÕ GTGT  theo LuËt thuÕ      GTGT. 2. Quy    ®Þnh  i t¹ ®iÓm   nªu      1  trªn®Ó thùc hiÖn        ®èi víihµng nhËp khÈu  phôc  quèc  vô  phßng kh«ng chÞu  thuÕ GTGT   hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    01/01/1999 (ngµy      thihµnh LuËt thuÕ    GTGT). §èi víic¸c  êng      tr hîp  hµng nhËp  khÈu  phôc  quèc  vô  phßng  îc nhËp  ®   khÈu    tõ ngµy 01/01/1999  hiÖn cßn      ghinî thuÕ GTGT   (t¹m    thêicha    thu thuÕ  GTGT  theo híng dÉn  i t¹  b¶n  1031/TCHQ­KTTT   v¨n  sè  ngµy  26/02/1999 cña  Tæng  côc H¶i quan),c¸c ®¬n   yªu      vÞ  cÇu    së  c¸c c¬  kinh  doanh  thùc hiÖn  nhËp khÈu  cung cÊp    s¬  ®ñ hå  theo  quy ®Þnh,  ®èi chiÕu    víihµng    ho¸ thùc  nhËp      ®Ó gi¶i quyÕt thanh    kho¶n  thuÕ  vÒ  GTGT   cho tõng têkhai.     Hµng chuyªn dïng phôc  quèc  vô  phßng  thuéc ®èi  îng  îc u    Æc   t ®   tiªn® biÖt vÒ  tôc h¶i quan    thñ      theo  thèng  sù  nhÊt gi÷a  Quèc    Bé  phßng  Tæng   vµ 
  2. 2 côc H¶i quan t¹ Th«ng t ªn i  li  tÞch sè 3339/1998/TTLT­BQP­TCHQ  ngµy  21/10/1998,do    vËy  mäi víng  ¾c       m khigi¶iquyÕt hµng phôc  quèc  vô  phßng  XNK,  cÇu    yªu  c¸c ®¬n  kÞp    vÞ  thêiph¶n ¸nh    ®Ó Tæng côc    H¶i quan  chØ  cã  ®¹o    gi¶iquyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2