intTypePromotion=1

Công văn 5092/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 5092/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5092/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với nhân hạt điều

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5092/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  5092  C T/C S  n g µ y   T 17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   viÖc thu Õ   u Êt thu Õ  G T G T  ® èi víi h © n  h¹t s  n  ®i Ò u KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Long  An Tr¶    lêiC«ng v¨n  1122/CT.NV  sè  ngµy  15/11/2001  cña Côc thuÕ tØnh  Long  háivÒ  An    thuÕ  suÊt thuÕ                gi¸trÞ gia t¨ng ®èi víinh©n    h¹t®iÒu, Tæng     côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  ­ §èivíi       nh©n    h¹t®iÒu  chÕ    îcbãc  s¬  (®∙®   hÕt    vá,sÊy  kh«,®èng    thïng)   b¸n  ¸p  ra  dông  thuÕ suÊt thuÕ    GTGT       lµ 5% quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm  2.26 Môc    II PhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  tsè  BTC   ngµy  29/12/2000 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ §èi víinh©n          h¹t®iÒu  qua  ®∙  chÕ  biÕn    îc rang  (®∙ ®   tÈm, lµm  chÝn,  ®¸nh bãng, ph©n  i®ãng    dông    lo¹   , gãi)¸p  thuÕ suÊt 10%     quy ®Þnh  i t¹ ®iÓm   3.9 Môc      IIPhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  tsè  BTC   trªn. nªu  Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    híng dÉn    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2