intTypePromotion=1

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

0
94
lượt xem
2
download

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, bổ sung công tác khoá sổ cuối năm và lập TQT NSNN năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5098-TC/NSNN của Bộ Tài chính

 1. c «ng v¨n c ñ a b é  t µi h Ý n h   è  5098 T C/N S N N   g µ y  06 th¸ng 12  m  2000   c s n n¨ v Ò  vi Ö c "h í ng d É n, b æ  su n g  c«n g  t¸c h o¸ s æ   u èi n¨ m   µ  l Ë p T Q T    k c v N S N N  n¨ m  2000" KÝnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph   c¬ quan §¶ng,®oµn  Ó    th Trung  ng. ¬ ­V¨n    phßng  èc  éi, Qu h   V¨n phßng  ñ  Þch  íc, Ch t n  ViÖn  Ó m     ©n  ©n  èicao, Toµ   nh©n  ©n  èi Ki s¸tnh d t    ¸n  d t  cao. ­Së  µichÝnh   Ët      T  ­V gi¸, Kho  ¹c Nhµ   ícc¸ctØnh, b  n      thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ C«ng    t¸ckho¸ sæ   µ  Ëp    v l b¸o  c¸o tæng  Õt  quy to¸n ng©n    s¸ch  µ   íc Nh n   n¨m 2000  Én  ùc hiÖn    v th   nh quy  nh  ¹  Çn  Th«ng   ®Þ tiph V  t103/1998/TT­ BTC   ngµy 18/7/1998. Trong    n¨m 2000  ã  c thay  æi  Ò   chøc  ña  ét  è  ¬  ® v tæ  cm sc quan  µ  ¬  Õ   Êp  v c ch c ph¸tvèn  ¬ng  ×nh,m ôc      ch tr   tiªutheo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c ChÝnh  ñ..  é  µichÝnh  íng dÉn  ph . T   B h  thªm  ét  è  iÓ m     m s® nh sau: I. « n g  t¸c h o¸ s æ  k Õ  to¸n c u è i n¨ m  2 0 00:  C  k 1. Hai ngµy  vµ     30  31/12/2000  µhaingµy  l    nghØ theo  Õ     ch ®é quy  nh, ®Þ   do    êigian kho¸ sæ   Õ     ña  ®ã th       k to¸nc n¨m  2000  Ïthùc hiÖn  µo  èigiê lµm  s    v cu     viÖc  µy  ng 29/12/2000,sím  ¬n  ngµy  víi êigian quy  nh  ¹ ®iÓ m         h 2  so      th   ®Þ t i 3,4 phÇn    V Th«ng  t 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µi chÝnh  ªng c BT  (ri   chøng  õ thu ng©n  t    s¸ch ph¸tsinh trong ngµy  vµ         30  31/12/2000  Én  îch¹ch v ®    to¸n vµo    thu  ©n  ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   2000).C¸c  n   Þ   ù    ®¬ v d to¸n cÊp    ¬    I,c quan  µichÝnh  µ  t  v KBNN   ã  c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  µ    h  v th«ng  cho    n   b¸o  c¸c ®¬ vÞ  ùcthuéc biÕtvµ  ùc hiÖn  ng  êigian quy  nh  ãitrªn. tr       th   ®ó th     ®Þ n  2. §¬n  Þ  ù    v d to¸n,c¬    quan  µichÝnh, KBNN   µ    ¬  t    v c¸c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  ùc hiÖn    Õt    quy th   gi¶iquy c¸c kho¶n      thu,chiNSNN   ã  ªnquan  c li   theo  kÕt  Ën  ña  ¬  lu c c quan  Thanh    ¬  tra, quan  Ó m     µ   ícvµ  ¬  c Ki to¸nNh n   c quan  µ   Nh níccã  Èm  Òn    th quy kh¸ctr ckhikho¸sæ   Õ     èin¨m.   í      k to¸ncu   3.  ét  è  ¬ng  ×nh,m ôc     M s ch tr   tiªun¨m 2000 NST W   ∙  Êp  ®c b»ng  ×nh  h thøc  û  Òn  u quy trong quý    I/2000 cho  a   ¬ng, Bé   µi chÝnh  ã  ®Þ ph   T  c C«ng    v¨n chØ  o  ®¹ KBNN   trung  ng  ùc hiÖn  iÒu  ¬ th   ® chØnh sang      chibæ sung  ã  ôc   cm tiªucho  ©n    ng s¸ch ®Þa  ¬ng;   ph C¨n  vµo  è  Öu  iÒu  cø  s li ® chØnh  ña  é   µi chÝnh, KBNN   c BT    trung  ng  ¬ chØ  o  ®¹ KBNN     c¸c tØnh,thµnh  è  èihîp víiSë   µi chÝnh    Ët    ùc   ph ph       T   ­ V gi¸, th   hiÖn  ®iÒu  chØnh  gi¶m  cÊp  ph¸t kinh phÝ  uû  quyÒn  cña  NST W  ë  C.K.L.M.TM  ∙  Êp    µ  ¹ch to¸nt¨ngchibæ   ® c ph¸tv h         sung  ã  ôc    cm tiªucho NS§P   theo  ¬ng  Ch 160A.L10.K06.M125.TM05.  ång  êi  ë   µi  Ýnh  VËt    § th ,S T ch ­  gi¸ thùc  Ön  iÒu  hi ® chØnh  kinh  Ý   ∙  Êp  ph ® c ph¸tcho    n   Þ   ùc tiÕp  ö    c¸c ®¬ v tr   s dông    µikho¶n  ët   kinh phÝ   û  Òn    u quy sang    chiNS§P   theo C.L.K.M.TM  ¬ng  t øng  ña  ôc  ôcNSNN   Ön  µnh  µ  Õt to¸nvµo    cM l  hi h v quy     chiNS§P  n¨m  2000,ch­  
 2. ¬ng  ×nh,m ôc    ña  µnh  µo  îctæng  îp quyÕt    µo  tr   tiªuc ng n ®  h  to¸nv chØ      tiªuchi cña  ù  s nghiÖp  . ®ã 4.  ¬   C quan  µichÝnh  µ  t  v KBNN   ng  Êp  ùc  Ön  ¹ch  ®å c th hi h to¸n ®iÒu    chØnh    c¸c kho¶n  thu, chi NSNN   ∙     ® ph¸tsinh  õ    t 1/1/2000  n   ®Õ 29/12/2000  theo Th«ng t  67/2000/TT­ BTC  ngµy 13/7/2000 cña Bé  Tµi chÝnh (ri   ªng chøng  õ thu thùc hiÖn    iÓ m   phÇn    µ  Õn hµnh  i chiÕu,x¸c®Þnh   t      nh ® 1  I)v ti   ®è      tån quü  ©n    ng s¸ch c¸c cÊp  n   èingµy     ®Õ cu   31/12/2000  ¹ KBNN.  ã       ti   C biªnb¶n ®èi  Õu  è  Öu    µm  ¬  ë  chi s li ®Ó l c s b¸o  c¸o UBND   ng  Êp  µ  ¬  ®å c v c quan  µi t  chÝnh,KBNN   Êp      c trªntheo chÕ       ®é quy  nh. ®Þ II. « n g  t¸c u y Õ t to¸n N S N N  n¨ m  2 00 0:  C  q 1. Thùc  Ön    hi Quy Õt  nh  ®Þ 102/2000/Q§­ TTg  µy  ng 24/8/2000 cña  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi chuyÓn  giao Côc  ù   ÷quèc    Ò   é  µichÝnh.   D tr   giav B T   Bé   µi chÝnh  Én  Êp  T  v c kinh phÝ   NST W  n¨m 2000 cho  ôc  ÷   ÷quèc  C D tr   gia theo  ù    d to¸n chi® îc ChÝnh  ñ      ph giao,v×  Ëy  ôc  ÷   ÷quèc    Þu   vC D tr   gia ch tr¸ch nhiÖ m     quyÕt  to¸n göi Bé   µi  Ýnh      T ch theo  Õ     ch ®é quy  nh,  ®Þ kh«ng  tæng  îp vµo      Õt to¸nchin¨m  h  b¸o c¸o quy       2000  ña  ¬  c c quan  é  µichÝnh. BT  2. Quy Õt    to¸n c¸c ch¬ng  ×nh  ôc       tr m tiªun¨m 2000  Én  ùc  Ön  v th hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  t103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998  µ  v Th«ng  t41/2000/ TT­BTC   µy  ng 19/5/2000  ña  é   µi chÝnh. Ngoµi ra,cÇn u    µ  ùc hiÖn  c BT       l ý v th   tètc¸c®iÓ m      sau: 2.1. Kinh  Ý   ¬ng  ×nh  ñ  ãng    ph ch tr ph s ph¸t thanh  µ  ¬ng  ×nh  ñ    v ch tr ph sãng truyÒn  ×nh,§µiTiÕng  ãiViÖt Nam   µ  µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam   ã  h    n    v§  h Vi   c tr¸chnhiÖ m   Õt    quy to¸n vµ    tæng  îp  h chung  µo  v b¸o  c¸o  Õt  quy to¸n n¨m  ña    c ®¬n  Þ  × nh    öiBé  µichÝnh  vm ®Ó g   T   theo chÕ       ®é quy  nh; ®Þ 2.2.Kinh  Ý   ¬ng  ×nh    ph ch tr 135, ch¬ng  ×nh  ©y  ùng    tr x d trung t©m   ô m     c x∙,® êng  biªn gií n¨m    ra   i   1999  NST W   Êp  do  c trong  Õ   ¹ch  k ho n¨m  1999  îc ®  cÊp  ã  Èm   Òn  Õt  nh  c th quy quy ®Þ cho chuyÓn  sang  n¨m  2000  Õp  ôc cÊp  ti t   ph¸t,® îc quyÕt    µo     to¸n v NST W   n¨m 2000 theo  ¬  Õ   íng  Én  ¹  c ch h d ti Th«ng  t sè 47/1999/TT­ BTC   µy  ng 5/5/1999  ña  é   µi  Ýnh  µ   c B T ch v C«ng   v¨n 2863  TC/NSNN   µy  ng 18/7/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  3.B¸o      c¸o thuyÕtminh  Õt to¸n:   quy   § Ó   ã  ¬  ë  ©n  Ých  Õt    c c s ph t quy to¸nn¨m 2000  ×nh Ch Ýnh  ñ  µ  èc  tr   ph v Qu héi,Bé   µi chÝnh    T  yªu  Çu    n   Þ   ö  ông  ©n  c c¸c ®¬ v s d ng s¸ch  µ  ¬  v c quan  µi t  chÝnh    Êp    ×nh râ,chitiÕtc¸ckho¶n      ©n  c¸cc gi¶i tr           thu,ching s¸ch cã  ªnquan,   li     cô  Ó    th nh sau: 3.1.Ph ©n   Ých    t nguyªn  ©n  nh t¨ng,gi¶m      c¸c chØ         tiªuthu,chiNSNN     so víi ù    îcgiao:   to¸n®   d ­ Nguyªn  ©n    nh kh¸ch quan, chñ    quan  µm  l t¨ng,gi¶m  è      ©n     s thu,chi ng s¸ch? ­ NhiÖ m   ô  îcchibæ     v ®     sung  µidù    Êp  Õt  nh?  ngo   to¸n(c quy ®Þ møc    bæ sung?  ån    ngu bæ sung?).
 3. 3.2.Gi¶itr×nh    Õtkinh  Ý   ∙  îc cÊp      chiti   ph ® ®   ph¸t,nhng  a  Õt      ch quy to¸n n¨m 2000,® îccÊp  ã  Èm  Òn     c th quy cho  Ðp  ph chuyÓn sang n¨m 2001      ®Ó chi tiÕp,trong®ã       chiara cÊp    õnguån     ph¸tt   NSNN,  ån  ngu kinhphÝ    kh¸c. ­TiÒn  Æt   ang  ån quü;   m ® t  ­Kinh  Ý    ph cßn    µikho¶n  Òn göi; trªnt   ti   ­Kinh  Ý  ∙  ¹m    ph ® t øng      ng  a    ñ tôcthanh  Õt to¸n. ®Ó chi,nh ch ®ñ th     quy   3.3.Gi¶itr×nh râ tån kho  Ët t  µng    èingµy          v  ,h ho¸ cu   29/12,ph©n  ¹  Ët   lo i   v t  µng    ån kho  µ    Õn  Þ  Õu  ã). ,h ho¸ t   v c¸cki ngh (n c 3.4. B¸o    c¸o  ×nh  ×nh    t h gi¶iquyÕt  c¸c kho¶n thu, chi NSNN      theo  Õt  k luËn  ña  ¬  c c quan  Thanh    Ó m     µ   íc vµ    ¬  tra,Ki to¸n Nh n   c¸c c quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  Òn  quy kh¸c (nh÷ng    kho¶n  ∙  ùc hiÖn  îc,kho¶n  a  ùc hiÖn  îc? ® th   ®  ch th   ®  lýdo    kh«ng  ùc hiÖn  îc?). th   ® 3.5.ThuyÕt    minh    c¸c kho¶n    ç  î chih tr cho    n  Þ  éc  ©n  c¸c ®¬ v thu ng s¸ch  cÊp  kh¸c®ãng    a  µn    trªn®Þ b (theotõng ®¬n  Þ  µ  éidung      vvn  chi). 3.6.ThuyÕt    minh  ån  µ  ö  ông  ngu v s d kinh  Ý   ña  ©n  ph c ng s¸ch    Êp  c¸c c ®Ó     ¾c  ôc  Ëu  chikh ph h qu¶ thiªntai(kÓ  chiñng  é  ¾c  ôc  Ëu       c¶    h kh ph h qu¶ b∙o lôtcho       c¸ctØnh kh¸c)®Ó     êng    chith xuyªn,chi®Ç u  .    t 3.7. ThuyÕt    minh  ån  ö  ông  ån  Õt   n¨m  íc chuyÓn  ngu s d ngu k d tr   sang  n¨m 2000  µ  Õt    v k d n¨m  nay  chuyÓn  sang n¨m  sau  µ  v chuyÓn  µo  ü  ù  ÷ v qu d tr   tµichÝnh    theo quyÕt ®Þnh  ña      c H§ND   ïng cÊp. c  3.8. ThuyÕt    minh    Õt c¸c  chi ti   kho¶n    ghi thu, ghi chi vµo      NSNN     qua KBNN   Õu  ã). (n c 3.9.ThuyÕt    minh    c¸ckho¶n  ùthu ®Ó     ¹ x∙(kh«ng  îcBé  µichÝnh  t     chit    i ®  T  giao  u   ®Ç n¨m)  ∙  ® tæng  îp  µo    h v c¸c chØ         tiªuthu,chi NS§P  theo  É u   Óu  m bi ®Ýnh  Ìm. k 3.10.ThuyÕt    minh    Õtc¸ckho¶n    chiti     thu kh¸cvµ      chikh¸ccña  ©n    ng s¸ch  c¸ccÊp.   3.11.V Ò   Õt to¸nchiXDCB   Çn    quy       c thuyÕtminh    Õttheo nguån  èn:   chiti     v  nguån  Ëp  t trung,nguån    ¹ theo    ®Ó l i   NghÞ   Õt  èc  éi,nguån  quy Qu h  huy  ng  ®é vµ  ng  ãp; nguån    êng  ®ã g  chi th xuyªn    (chiXDCB   ña    ¬ng  ×nh,m ôc   c c¸c ch tr   tiªu)®∙  îc h¹ch   ®  to¸n vµ  Õt    quy to¸n vµo    ôc    c¸c M 147, 148, 149  µ      v 150  ña  c M ôc  ôc NSNN   l  (trong ®ã     kinh phÝ   Êp    c ph¸t®Ó     thanh to¸n khèil ng  îc bè     î ®   trÝvµo  ù      d to¸nn¨m  íckÐo  µisang  tr   d  n¨m  2000). 3.12.C¸c    kho¶n  kinh phÝ    NST W   Êp    c bæ sung  cho NS§P       ®Ó chiXDCB   vµ  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  òlôtcho    l    c¸c tØnh  ng  ®å b»ng s«ng  öu  C Long  Ïthùc s    hiÖn  ¹ch to¸nvµ  Õt to¸ntheo quy  nh  ña  é  µichÝnh. h     quy       ®Þ c BT  3.13.Nh÷ng  Õn  Þ    ki ngh kh¸c(nÕu  ã).   c 4.M É u   Óu  c¸o quyÕt to¸nng©n    bi b¸o       s¸ch: 4.1.§èivíi   n  Þ        ®¬ v HCSN: c¸c Thùc  Ön  hi theo  É u   Óu  m bi b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n quy  nh  ¹  Õ     Õ     ®Þ ti ch ®é k to¸n hµnh  Ýnh  ù    ch s nghiÖp  Ön  µnh  µ  hi h v Th«ng   21/2000/TT­ t BTC   µy  ng 16/3/2000 cña  é  µichÝnh.   BT  4.2.§èivíi ¬        quan  µi Ýnh    Êp: c t  ch c¸cc
 4. § Ó   ã  ¬  ë  c c s thuyÕt minh  µ    ×nh Tæng  Õt            v gi¶itr   quy to¸nthu ­ chiNSNN   víi Ýnh  ñ  µ  ×nh Quèc  éi,tõ n¨m   Ch ph v tr   h    2000,b¸o    Õt        c¸o quy to¸nthu NSNN   vµ  c¸o quyÕt          ©n  b¸o    to¸nthu ­ ching s¸ch ®Þa   ¬ng  Së   µi chÝnh    Ët    ph do  T   ­V gi¸lËp göiBé  µichÝnh       T  quy  nh    ®Þ nh sau: 4.2.1.B¸o    Õt    É u   è    c¸o quy to¸nm s 1/QTNS, 2/QTNS, 3/QTNS   ban  µnh  h t¹  i C«ng    µy  Ïthay thÕ  É u   è    vµ  v¨n n s     m s 01, 02  03/QTNS   quy  nh  ®Þ trong phô    lôc sè  8  Th«ng t 103/1998/TT­ BTC  ngµy 18/7/1998 vµ  C«ng  v¨n 6001  TC/NSNN   µy  ng 30/11/1999 cña  é  µichÝnh.   BT  4.2.2.BiÓu  É u   è            vµ    m s 4, 5, 6, 7, 8, 9  10/QTNS   Én  ùc hiÖn      v th   nh quy ®Þnh  trong phô  ôc sè  Th«ng     l   8  t 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é  cB TµichÝnh.   4.2.3.Tõ    n¨m  2000,b¸o    Õt        c¸o quy to¸nthu NSNN   µ    v chiNS§P   Ìm  k theo  c¸cPhô  ôcsau  y:   l  ®© ­  ô   ôc sè  Ph l   01/QTNS   "B¸o c¸o quyÕt to¸n chi qu¶n  ý hµnh  Ýnh,    l  ch   §¶ng,®oµn  Ó    th NS§P n¨m... ; " ­ Phô  ôcsè    l   02/QTNS  "QuyÕt to¸nchich¬ng  ×nh,m ôc    ®Þa  ­      tr   tiªudo  ph ¬ng  qu¶n  ýn¨m... ; l  " ­  ô   ôc 03/QTNS   Ph l   "B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ån  µ  ö  ông  ån  t h ngu v s d ngu kinh  phÝ  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  thiªntai ña     c NS§P  n¨m... ; " ­Phô  ôcsè    l   04/QTNS  ©n  Ých  "Ph t chªnh  Öch       l thu ­chin¨m... ; " ­Phô  ôcsè    l   05/QTNS  "QuyÕt to¸nthu NS           x∙n¨m... ;" ­Phô  ôcsè    l   06/QTNS  "QuyÕt to¸nchiNS           x∙n¨m... ; " 4.3. èi víi  §  KBNN  c¸c cÊp: trªn m É u  sè  01/QTNS, 02/QTNS  vµ  03/QTNS,  KBNN   ng  Êp  ®å c chØ  Çn    Ën  c x¸c nh tæng  è    s thu NSNN   chiara c¸c      cÊp, tæng  è      s chiNS§P  chia ra    Êp. ViÖc    c¸c c   tæng  îp  Õt  h quy to¸n theo      c¸c chØ    ña  ù    c¬  tiªuc d to¸ndo  quan  µichÝnh  c¸o,KBNN   c¸o quyÕt    t  b¸o    b¸o    to¸n thu,chitheo  ôc  ôc NSNN   öi c¬     M l  g   quan  µichÝnh  ng  Êp  µ  t  ®å c v KBNN   Êp  c trªn. Trªn ®©y   µ m ét  è  éidung  é   µi chÝnh  íng dÉn  µ      l  sn  BT  h  v bæ sung  thªm  vÒ  c«ng    t¸ckho¸ sæ   èin¨m  µ  Ëp    cu   v l b¸o    Õt    c¸o quy to¸nn¨m  2000    Þ  ®Ò ngh c¸c Bé,  ¬    c quan  Trung  ng  µ  a   ¬ng; c¬  ¬ v ®Þ ph   quan  µichÝnh  µ  t  v KBNN     c¸c cÊp  Èn  ¬ng  íng dÉn    n  Þ  ùcthuéc  µm  ètc«ng    kh tr h  c¸c ®¬ v tr   l t  t¸ckho¸ sæ   µ   v lËp b¸o  c¸o quyÕt  to¸n n¨m  ¶m     ® b¶o  Êt îng  µ  öi ®óng  êigian    ch l v g   th   quy ®Þnh. Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  qu¸ tr     n cßn  iÓ m   µo  a  â cÇn  ® n ch r   ph¶n  ¶nh  Þp  k thêivÒ   é  µichÝnh      BT  ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
 5.     M É u   è  s 1/QTNS U BND   tØnh,thµnh  è...    ph ..      © n   i quyÕt to¸nng©n     C ®è      s¸ch ®Þa  ¬ng    ph n¨m...              ïng cho  ë  µichÝnh   Ët        (D   ST  ­V gi¸)             §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Ph Çn  thu Thu  Thu    Thu  NS Ph Çn  chi Chi NS   Chi NS   Chi       NS   huyÖn NS   x∙ tØnh huyÖn NS   x∙ tØnh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Tæng   è  s thu Tæng   è  s chi A Tæng    ©n  i ng©n  thu c ®è   s¸ch A Tæng  è    ©n  i ng©n  s chic ®è   s¸ch  1 C¸c kho¶n    thu NS§P   áng  h 100% 1    u      iÓn Chi ®Ç tph¸ttr Trong  : ®ã ­Chi ®Ç u       tXDCB ­ Nguån    thu  îc ®Ó   ¹ ®Ç u    ®  l i t theo  Trong  :    õnguån  èn  ®ã Chi t   v vay quy  nh  ®Þ 2 C¸c kho¶n    ©n  thu ph chia theo  û   t  ­ Chi b»ng c¸c nguån thu ®Ó  l¹  i lÖ % ®Ç u    ttheo quy  nh ®Þ 3 Thu  Òn  ti vay  u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c ­ Chi hç  trî èn cho c¸c doanh   v së  ¹ tÇng h  nghiÖp  µ   íc Nh n 4 Thu  õquü  ù  ÷tµichÝnh t  d tr     2  Chi    î gèc  Òn  tr¶n   ti vay  u    ¬  ®Ç t c së  ¹ tÇng h  5  Thu  Õt    k d n¨m  íc tr 3    êng  Chi th xuyªn 6  Thu  Ön  î vi tr 4  Chi bæ  sung  quü  dù  tr÷ tµi  chÝnh 7 Thu    bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch  Êp  c 5  Chi tr¶ û lÖ %  ®iÒu  tiÕt    t  chi trªn ng©n  s¸ch cÊp      x∙(*) 6      Chi bæ sung  cho  ©n  ng s¸ch cÊp    díi K Õt    ©n   d ng s¸ch B C¸c kho¶n  ®Ó   ¹ ®¬n  Þ    thu  l i v chi B Chi b»ng  ån  ngu thu    ¹ ®¬n   ®Ó l i   qu¶n  ýqua  l  NSNN vÞ    chiqu¶n  ýqua  l  NSNN Ngµy   th¸ng n¨m     Ngµy    th¸ng n¨m     ..   µy   .ng  th¸ng n¨m ,    Chñ  Þch  t UBND   tØnh  (TP)  Gi¸m  c  ®è KBNN   tØnh  (TP) Trëng    phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V
 6. (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d (kývµ    â hä    ghir   tªn) gi¸ (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d Ghi chó:   (*)­ChØ     µy     tiªun chØ  ö  ông    Õt to¸nsè    ña    Êp    sd ®Ó quy     chic NS c trªncho      i víi   NS x∙®è     tØnh  a  c¸c ch tæng  îp quyÕt h    to¸nching©n     s¸ch x∙ vµo  Õt      ©n     quy to¸nching s¸ch ®Þa   ¬ng; c¸c tØnh  ∙    ph    ® tæng  îp        µo    h chiNS x∙ v chiNS§P   ×  th chØ   tiªunµy  Ïkh«ng    s  tæng  îp vµo      Êp  h  chiNS c trªn
 7. MÉu   sè  U BND   tØnh,thµnh  è... . ..   ph . . .. 2/QTNS Q u y Õ t to¸n thu N S N N  n¨ m...                                         (Dïng cho  ë  µichÝnh­ VËt                                                                       ST    gi¸)                           §¬n   vÞ:   tr Öu i  ®ång Néi dung   Dù       to¸nthu Quy Õt  Quy Õt      ©n  to¸nthu ph chiatheo tõng So        s¸nh  NSNN   to¸nthu    cÊp  ©n  ng s¸ch QT/DT  (sè BTC     NSNN (%) giao) Thu    Thu    Thu    Thu    NS NS NS NS TW tØnh huyÖn x∙ (1) (2) (3)=(4)+(5 (4) (5) (6) (7) (8) )+(6)+(7) A­  Thu   ©n   i  c ®è NSNN   trªn ®Þa   µn     b (I­ >VIII ) I.Thu  éi®Þa   n  1.Thu  õxÝ    t   nghiÖp  èc qu doanh  trung ¬ng   1.1.Thu Õ     Þgiat¨ng   gi¸tr     Trong ®ã:­  Thu tõ c¸c ®¬n  vÞ  h¹ch to¸n   toµn  µnh ng ­Thu  Ò     v qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh h 1.3.Thu Õ     ô  Æc   Öt hµng    tiªuth ® bi   ho¸  éi n  ®Þa Trong  :  Õ   ®ã Thu TT§B  NS§P  ëng  h 100% 1.4.Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch 1.5.Thu Õ   µinguyªn   t  Trong  :   µinguyªn rõng ®ã ­T     ­Tµinguyªn nícthuû ®iÖn         1.6.Thu Õ     m«n  µi b
 8. 1.7 Thu Õ   ù    s nghiÖp 1.8.Thu  åivèn  µ      h  v thu kh¸ctõXNQD   ¦    T 2. Thu  õ xÝ     t   nghiÖp  èc  qu doanh  a   ­ ®Þ ph ¬ng  (*) 2.1.Thu Õ     Þgiat¨ng   gi¸tr     Trong  :   ®ã ­Thu  Ò   v qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh h 2.2.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp Trong  :   ®ã ­Thu  Ò   v qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh h 2.3.Thu Õ     ô ® Æc   Öthµng  éi®Þa   tiªuth   bi   n  Trong  :  Õ   ®ã Thu TT§B  NS§P  ëng  h 100% 2.4.Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch 2.5.Thu Õ   µinguyªn   t  Trong  :   µinguyªn rõng ®ã ­T     2.6.Thu Õ     m«n  µi b 2.7.Thu  ù    s nghiÖp 2.8.Thu  åivèn  µ      h  v thu kh¸ctõXNQD      §P 3.Thu  õXN   ã  èn  u    ícngoµi   t   c v ®Ç tn   3.1.Thu Õ     Þgiat¨ng   gi¸tr     3.2.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp 3.3.Thu Õ     ô ® Æc   Öthµng  éi®Þa   tiªuth   bi   n  Trong  :  Õ   ®ã Thu TT§B  NS§P  ëng  h 100% 3.4.Thu Õ   µinguyªn   t  3.5.Thu Õ     m«n  µi b 3.6. Òn thuª m Æt  ®Êt, m Æt  níc, Æt    Ti  m biÓn Trong  :   õ  ¹t®éng  Çu  Ý ®ã ­T ho   d kh 3.8.Thu  Ò   Çu  Ý   vd kh 3.9.Thu    kh¸ctõXN   ã  èn      c v §TNN 4. Thu  õ khu  ùc    t  v CTN   µ  ô ngoµi quèc  v d.v     doanh 4.1.Thu Õ     Þgiat¨ng   gi¸tr     4.2.Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp
 9. 4.3.Thu Õ     ô ® Æc   Öthµng  éi®Þa   tiªuth   bi   n  Trong  :  Õ   ®ã Thu TT§B  NS§P  ëng  h 100% 4.4.Thu Õ   µinguyªn   t  Trong  :   µinguyªn rõng ®ã ­T     4.5.Thu Õ     m«n  µi b 4.6.Thu    kh¸c tõ khu  ùc     v CTN   µ  Þch  ô  vd v NQD 5.L Ö   Ý  ícb¹   ph tr   6.Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp 7.Thu Õ   µ  t   nh ®Ê 8.Thu Õ     Ëp    ©n   thu nh c¸nh 9.Thu    è  Õn  Õt   xæ s ki thi 10.Thu  Ý    ph giao th«ng   11.Thu  Ý, lÖ  Ý   ph   ph ­PhÝ   µ  Ö  Ý    v l ph trung ¬ng   ­PhÝ   µ  Ö  Ý    v l ph tØnh,huyÖn  ­PhÝ   µ  Ö  Ý    êng   v l ph x∙,ph 12.Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t quy s d ®Ê 13.Thu  Òn sö  ông  t   ti   d ®Ê 14.Thu  Òn thuª®Êt   ti     15.Thu  Òn b¸n  µ    éc së  ÷u  µ   ­   ti   nh ë thu   h Nh n íc 16.Thu    kh¸cng©n    s¸ch ­Thu    ©y  øng   b¸n c ® ­C¸c    kho¶n  Òn ph¹t ti   ­C¸c    kho¶n  Þch  t thu ­Thu    µis¶n   b¸n t   ­Thu    µng    Ëttdù  ÷   b¸n h ho¸ v    tr ­Thu      Çn      b¸n cæ ph c¸cdoanh  nghiÖp ­Thu    thanh  ýnhµ  µm  Öc l  l vi ­Thu  åic¸ckho¶n      h    chin¨m  íc tr ­Thu      Êp        NS c¸cc tr¶c¸ckho¶n    thu n¨m  íc tr
 10. ­Thu        l∙c¸ckho¶n  i cho vay ­Thu    kh¸ccßn  ¹   li II  Õ   ÊtnhËp  Èu  µ  .Thu xu   kh v TT§B  µng  h NK II   IThu  . chªnh  Öch    µng  Ëp  Èu l gi¸h nh kh IV.Thu Õ     Þgiat¨nghµng  Ëp  Èu   gi¸tr       nh kh V. Thu  vay  u    ¬  ë  ¹ tÇng  ®Ç tc s h   (**) VI.Thu  õquü  ù  ÷tµichÝnh   t  d tr     VII. Thu  Õt    ©n  k d ng s¸ch n¨m  íc   tr VIII Thu  Ön  î   . vi tr  kh«ng  µn  ¹ ho l i B. C¸c  kho¶n  thu    ¹i n   Þ     ®Ó l   ®¬ v chi qu¶n   lýqua    NSNN   (**) 1.C¸c    kho¶n  ô  ph thu Trong  :®ã ­Phô    Ò     ¾p  Æt  iÖn  ¹i   thu v gi¸l ® ® tho ­Phô    Ò       iÖn   thu v gi¸b¸n ® ­Phô    Ò       íc   thu v gi¸b¸n n ­Phô    Ò       Æt   µng  ùa    thu v gi¸b¸n m h nh PVC 2. C¸c    kho¶n  huy  ng  ng  ãp  ®é ®ã g XDCS   ¹ h  tÇng 3. C¸c    kho¶n  huy  ng  ng  ãp    êng, ®é ®ã g XD tr   líp 4.C¸c    kho¶n  huy  ng  ng  ãp  ®é ®ã g kh¸c 5.Häc  Ý   ph 6.ViÖn  Ý   ph 7.C¸c    kho¶n  Ý  µ  Ö  Ý  ph v l ph kh¸c .. . . .. .. . . .. C. Thu   bæ sung  õ  © n   t ng s¸ch  Êp  c trªn 1.Bæ     sung  ©n  i c ®è 2.BS  ã  ôc      cm tiªub»ng  ån  èn  ngu v trong níc   3.    ã    BS c MT b»ng  nguån  èn  v vay  î  íc nn  ngoµi
 11. 4.BS  ã      c MT b»ng  ån  èn  Ön  î ngu v vi tr  kh«ng  hoµn  ¹ li 5. BS     ¬ng  ×nh,m ôc    èc    µ    c¸c ch tr   tiªuqu gia v dù ¸n Tæng   è  s (A+B+C) Ngµy      th¸ng  n¨m      Ngµy      th¸ng  n¨m      ..   µy    .ng   th¸ng  n¨m  ,     Chñ  Þch  t UBND  tØnh  Gi¸m  c  ®è KBNN   tØnh  (TP)  Trëng phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸ (TP)  (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d (kývµ    â hä    ghir   tªn) (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Chó  Ých: th (*)­Bao  å m   doanh     g c¶  nghiÖp  ña  c §¶ng (**)     ChØ   ­ ph¶n  c¸ckho¶n  ¸nh    vay  u    ¬  ë  ¹ tÇng  ®Ç tc s h   theo kho¶n  §iÒu  LuËt NSNN     3  8    quy  nh  ®Þ (***)   Çn  ph¶n        Ph ­ B  ¸nh c¸ckho¶n    n  Þ  îc®Ó   ¹chitheo chÕ     thu ®¬ v ®   l    i   ®é quy  nh  µ  ùc hiÖn      µo  ®Þ v th   ghithu v NS§P
 12.                              M É u   è  s U BND   tØnh,thµnh  è...   ph                              3/QTNS Q u y Õ t to¸n c hi N S § P  n¨ m... (Dïng cho  ë  µichÝnh   Ët    ST  ­V gi¸) §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung      chi Dù       to¸nchiNS§P Quy Õt      to¸nchiNS§P So s¸nh QT/DT    (%) Sè   é   B Sè  Tæng   Chi NS     tØnh,huyÖn   Chi   Sè   Sè   TC   UBND   sè    Chi NS   Bé  UBND   giao tØnh,TP   NSDP   x∙ TC   tØnh,   giao giao TP   giao Tæng   NS   NS   sè tØnh huyÖ n (1) (2) (3) (4)= (5)= (6) (7) (8) (9)= (10)= (5)+(8) (6)+(7) (5): (4):(3) (2) A. Tæng     ©n  i  chi c ®è NS§P    >V) (I­ I.Chi ®Ç u      iÓn    tph¸ttr 1.Chi ®Ç u       tXDCB 1.1. Chi  u    XDCB     ®Ç t b»ng nguån  èn  Ëp  vt trung ­Vèn    trong níc   Trong  :  Kh ¾c  ôc  Ëu  ®ã +  ph h qu¶  òlôt l  +  ï  B gi¶m  thu  Õ   ö  ông  t    thu s d ®Ê NN theo  chÝnh  s¸ch +  Çu    KV   § t lßng  å   õ  ån  Õ     íc h t ngu thu TN n   thuû ®iÖn  
 13. ­Vèn  µiníc   ngo   1.2.Chi tõnguån    îc®Ó   ¹      thu ®   l i ­ C Êp   Òn  ö  ông  t  µ  Òn    quy sd ®Ê v ti thuª ®Êt   (trõdÇu  Ý)   kh ­B¸n  µ    éc së  ÷u  µ   íc   nh ë thu   h Nh n ­Xæ   è  Õn  Õt   s ki thi ­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp ­Thu Õ   µi   t nguyªn rõng  µ  Òn b¸n c©y  øng   v ti     ® ­Qu¶ng      c¸o truyÒn  ×nh h 1.3. Chi  õ    t nguån  vay  u    XD   ¬  ë  ¹ ®Ç t c s h  tÇng  (*) 1.4.Tõ  ån  èn    ngu v kh¸c Trong  :   ån  ëng  Ò   Õ ®ã ­Ngu th v thu 2.Chi hç  î èn      tr  v cho    c¸cDNNN II  nîgèc  .Tr¶    vay  u      ¬  ë  ¹ tÇng  ®Ç tXD c s h   (*) II     êng  IChi th . xuyªn 1.Chi sù      nghiÖp  kinhtÕ   2.Chi gi¸odôc  µ  o  ¹o     v ®µ t 3.Chi y  Õ    t 4.Chi khoa  äc,c«ng  Ö   µ     h  ngh v m«i  êngtr 5.Chi v¨n ho¸ th«ng       tin 6.Chi ph¸tthanh,truyÒn  ×nh       h 7.Chi thÓ  ôc  Ó     d th thao 8.Chi ®¶m      b¶o    éi x∙h 9.Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh,§¶ng,§oµn  Ó    l  ch     th 10.Chi an      ninh quèc    phßng  a  ¬ng ®Þ ph 11.Chi trî   Æt   µng  Ýnh       m gi¸ h ch s¸ch 12.Chi cho       x∙(**) Trong  :     ®ã ­Bæ sung  ©n  i cho  c ®è   x∙ ­C¸c    kho¶n    iÒu  Õtcña  thu ® ti   x∙ 13.Chi kh¸cng©n       s¸ch ­Chi tr¶c¸ckho¶n          thu n¨m  íc tr
 14. ­Tr¶  Ý  µ    Òn vay    ph v l∙ti   i trong níc   ­ TrÝch  tr¶ kinh phÝ  c«ng  ®oµn  (Môc  106.03­ ¹i10) Lo   ­ Hç   î   ü   tr  qu c¸c ­Hç  î   n  Þ  ¦ trªn®Þa  µn   tr  ®¬ v T     c¸c b ­Hç  î a  ¬ng    tr  ®Þ ph kh¸ckh ¾c  ôc    ph thiªntai   ­ Hç   î   tr  kh¸c ­Chi kh¸ccßn  ¹      li IV.Chi bæ       sung  ü  ù  ÷tµichÝnh qu d tr     V.  ù   D phßng  ©n  ng s¸ch B. C¸c kho¶n    chi b»ng  ån  ngu thu    ¹i ®Ó l ®¬n  Þ    v chi qu¶n  ýqua  l  NSNN  (***) 1.Chi tõc¸ckho¶n  ô         ph thu 2.Chi ®Ç u       tXDCB Trong  :   õ  ån  ®ã ­T ngu huy  ng, ®ãng  ãp ®é   g 3.Chi sù      nghiÖp  kinhtÕ   4.Chi gi¸odôc  µ  o  ¹o     v ®µ t 5.Chi y  Õ    t 6.Chi ®¶m      b¶o    éi x∙h 7.Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh,§¶ng,§oµn  Ó    l  ch     th 8.Chi an      ninh quèc    phßng  a  ¬ng ®Þ ph   .. . ...    . . .. C. Chi    bæ sung  cho  © n   ng s¸ch  Êp  íi c d 1.Bæ     sung  ©n  i c ®è 2.BS  ã  ôc      cm tiªub»ng  ån  èn  ngu v trong níc   3. BS  cã MT  b»ng nguån vèn vay nî n¬c  ngoµi 4. BS  cã  MT  b»ng nguån vèn v.tr kh«ng  î hoµn  ¹li 5. BS     ¬ng  ×nh,m ôc    èc    µ    c¸c ch tr   tiªuqu gia v dù  ¸n Tæng   è  s (A+B+C)
 15. Ngµy      th¸ng  n¨m      Ngµy      th¸ng  n¨m      ..   µy    .ng   th¸ng  n¨m  ,     Chñ  Þch  t UBND  tØnh  Gi¸m  c  ®è KBNN   tØnh  (TP)  Trëng phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸ (TP)  (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d (kývµ    â hä    ghir   tªn) (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d Ghi chó:     (*)­Theo     kho¶n  §iÒu  LuËt NSNN 3  8    (**)­ ChØ     µy     tiªun chØ   ö  ông    Õt  sd ®Ó quy to¸n sè    ña    Êp      chic NS c trªncho      i  íic¸c tØnh  a  NS x∙ ®è v     ch tæng  îp h  quyÕt      ©n  to¸nching s¸ch x∙vµo  Õt      ©n     quy to¸nching s¸ch ®Þa  ¬ng;c¸c tØnh  ∙    ph    ® tæng  îp chiNS     µo    h     x∙v chiNS§P   ×  th chØ    µy  Ïkh«ng  tiªun s   tæng  îp vµo    ña    Êp  h  chic NS c trªn (***)     Ph¶n  ­ ¸nh    c¸c kho¶n    chib»ng  ån    n  Þ  îc ®Ó   ¹ chitheo  Õ     ngu thu ®¬ v ®   li     ch ®é quy  nh  µ  ùc hiÖn      ®Þ v th   ghichi vµo  NS§P   qua KBNN Cét    ­Bao  å m   sè  ù    é  µichÝnh  2,3   g c¶  d to¸nB T   giao bæ     sung Cét    ­Bao  å m   sè  Õt to¸nch¬ng  ×nh m ôc    ©n  i qua  ©n  4,5   g c¶  quy     tr   tiªuc ®è   ng s¸ch ®Þa  ¬ng   ph
 16.                     ô   ôc  è                    Ph l s U BND   tØnh,thµnh  è... .   ph .. 02/QTNS Së  µi chÝnh   Ët  T  ­V gi¸ Q u y Õ t to¸n c hi c h ¬ n g  tr × nh, ô c  tiªu o  ® Þ a  p h ¬ n g  q u ¶ n  l ý n¨ m....  m  d §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung    chi Dù   to¸n Quy Õt  to¸n So s¸nh  Tæng   TX XDCB QT/DT  sè (%) 1 2 3 4 5 6=3:2 Tæng   ès 1.Ch ¬ng  ×nh quèc      i gi¶m  Ìo   tr   giaxo¸®ã   ngh 2.Ch ¬ng  ×nh quèc    ©n  è  µ    tr   giad s v KHH     nh gia®× 3. Chi  ¬ng  ×nh    ch tr thanh  to¸n m ét  è  Önh    éi vµ  Önh  Þch    sb x∙ h   b d nguy  Ó m hi 4.Chi ch¬ng  ×nh phßng  èng     tr   ch HIV/AIDS 5.  ¬ng  ×nh  èc  Ch tr qu gia  Ò   íc s¹ch  µ  Ö   v n  v v sinh  m«i  êng  tr n«ng  th«n 6.Ch ¬ng  ×nh quèc    Ò   Ó    tr   giav th thao 7.Chi ch¬ng  ×nh,m ôc    èc    Ò   Öc  µm  n      tr   tiªuqu giav vi l ®Õ n¨m  2000 8.Ch ¬ng  ×nh phßng  èng  éi ¹m   tr   ch t  ph 9. C¸c  ¬ng  ×nh  ch tr kinh  Õ  ü  Ët:c«ng  t k thu   nghÖ  th«ng    tin,c«ng  nghÖ tù®éng      ho¸ c«ng  Ö   ËtliÖu,c«ng  Ö   ngh v     ngh sinh häc   10.Ch ¬ng  ×nh phßng  èng    ý   tr   ch ma tu 11.Dù     ång míi5  iÖuha  õng   ¸n tr     tr   r 12.Ch ¬ng  ×nh khaith¸c, ö  ông  t    tr      d s ®Ê hoang      åiven  ho¸,b∙ib   s«ng  ven  Ón  µ  Æt   ícë    ïng ®ång  bi v m n   c¸cv   b»ng  ¬ng  ×nh 733) (ch tr   13.Ch ¬ng  ×nh phñ  ãng      tr   s ph¸tthanh 14.Ch ¬ng  ×nh phñ  ãng    tr   s truyÒn  ×nh h
 17. 15.Ch ¬ng  ×nh gi¸odôc   o  ¹o   tr     ­®µ t 16.Ch ¬ng  ×nh v¨n ho¸   tr     17.Ch ¬ng  ×nh ch¨m  ãc  Î   tr   s tr  em 18.Ch ¬ng  ×nh phßng  èng  ¹id© m   tr   ch m  19.K Õ   ¹ch hµnh  ng    ho   ®é dinh dìng quèc      gia 20.M ôc    ©ng  Êp    tiªun c trang thiÕtbÞ  tÕ     y  21.Ch ¬ng  ×nh XD     tr   trungt©m  ô m     Òn  ói, ïng cao   c x∙mi n  v  22. Chi hç  î     tr  §TPT  µnh  ng truyÒn  ×nh  h b»ng  ån  qu¶ng    ngu thu  c¸o TH ..   µy   .ng  th¸ng n¨m ,    Trëng  phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸ (ký,ghirâ hä        tªn) (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 18. Phô   lôc   sè  U BND   tØnh,thµnh  è...   ph                      03/QTNS Së  µichÝnh   Ët  T  ­V gi¸ Q u y Õ t to¸n n g u å n  v µ  s ö  d ô n g  n g u å n  kinh p h Ý k h ¾ c  p h ô c  h Ë u  q u ¶  thiªn tai ñ a N S § P  n¨ m.....  c §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung    Tæng  è s NS  tØnh NS   Ön huy NS   x∙ A.  Tæng   è  ån  ∙  s ngu ® ph¶n  ¸nh  trong    QT thu NS§P I.Nguån    trong níc   1.Trung  ng      ¬ bæ sung 2.C¸c  a  ¬ng    ®Þ ph kh¸chç  î   tr 3.C¸c  chøc    ©n    tæ  c¸nh trong nícñng  é    h 4.Chi NS§P    II  ån  Ön  î .Ngu vi tr B.  Tæng  kinh  Ý   ∙  ö  ông  µ  ph ® s d v ph¶n  ¸nh trong      QT chi NS§P I.Chi ®Ç u       tXDCB II    êng  . th Chi xuyªn cho    Ünh  ùc    Õttheo tõng lÜnh  ùc)   c¸cl v (chiti       v 1.Chi sù      nghiÖp  kinhtÕ   2.Chi gi¸odôc     3.Chi y  Õ    t 4.Chi ®¶m      b¶o    éi x∙h     . .   .. .     . .   .. . II   I Chi  ng  é    a   ¬ng  . ñ h c¸c ®Þ ph kh¸c,c¸c ®¬n   Þ   éc  Êp     v thu c kh¸c  qu¶n  ý(nÕu  ã) l  c ..   µy   .ng  th¸ng n¨m ,    Trëng  phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸ (ký,ghirâ hä        tªn) (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 19. Phô   ôc  è  l s 04/QTNS U BND   tØnh,thµnh  è...   ph Së  µichÝnh   Ët  T  ­V gi¸ P h © n  t Ý ch c hªnh l Ö c h thu ­ c hi N S § P  n¨ m... §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung   Trong  ®ã Tæng   NS   NS   NS   x∙ sè tØnh huyÖn A. Tæng   è  s chªnh  Öch  l thu     ­chi NS§P I.Sè  ¹m    t øng  a  Õt to¸n ch quy   1.T¹m    øng    chiXDCB 2.T¹m    øng    êng  chith xuyªn 3.T¹m    øng  ¬ng  ×nh m ôc  ch tr   tiªu II  Ö m   ô    .Nhi v chi1999  îcchuyÓn  ®  sang  n¨m  2000    Õp chiti 1.Chi XDCB    2.Chi th ng      ê xuyªn 3.Chi ch¬ng  ×nh m ôc     tr   tiªu II   Õt    IK d NS§P . 1.Tån  ü  ¹ kho  ¹c   qu t   i b 2.T¹m    øng  a    åi ch thu h ..   µy   .ng  th¸ng n¨m ,    Trëng  phßng  ©n  Ng s¸ch Gi¸m  c  ë  µichÝnh   Ët  ®è S T   ­V gi¸ (ký,ghirâ hä        tªn) (kýtªnvµ  ng  Êu)     ®ã d
 20. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA        Phô   ôc  è  l s 05/QTNS UBND   tØnh,TP...           Së  µichÝnh   Ët  T  ­V gi¸ Q u y Õ t to¸n thu n g © n  s¸ch x∙, p h ê n g, th Þ  tr Ê n n¨ m... §¬n  Þ:tr Öu®ång v  i   Néi dung   Dù   to¸n Quy Õ So  s¸nh  tto¸n   QT/DT(%) Tæng   thu I.  C¸c kho¶n    ©n  thu ng s¸ch x∙hëng     100% 1. C¸c  kho¶n  a  ©n  i  Ó  vµo  ch c ®è (k c¶  Kho  b¹c nhng  a  a  µo    ch ® v C§) ­PhÝ,  Ö  Ý   l ph ­§ãng  ãp  ña  ©n  ©n   g c nh d ­ Thu  õ  ü   t  t qu ®Ê c«ng  ch  µ  Ý v hoa  î cña  li  c«ng  s¶n ­Thu  õho¹t®éng    t    c«ng  ü  µ  ù  qu v s nghiÖp ­§ãng  ãp  ùnguyÖn   g t  ­ViÖn  î ùctiÕp cña  ícngoµi   tr    tr   n  ­Thu  Õt    ©n    k d ng s¸ch n¨m  íc   tr ­Thu    kh¸c 2. C¸c    kho¶n  ∙  ép  µo  ® n v Kho  ¹c Nhµ   ícvµ  b  n  ® a  µo  ©n  i v c ®è ­Thu Õ     m«n  µi b ­PhÝ,  Ö  Ý   l ph ­Thu    kh¸c II C¸c    . kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tûlÖ        cho  x∙: 1.C¸c    kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tûlÖ          % theo  quy  nh  ®Þ chung ­Thu Õ   ö  ông  t    sd ®Ê n«ng  nghiÖp ­Thu Õ     chuyÓn  Òn  ö  ông  t quy s d ®Ê ­Thu Õ   µ  t   nh ®Ê ­TiÒn  ö  ông  t   sd ®Ê ­Thu Õ   µinguyªn   t  ­L Ö   Ý  ícb¹ nhµ,®Êt   ph tr       ­ Thu Õ     ô  Æc   Öt ®èi  íihµng    tiªuth ® bi   v  ho¸ s¶n  Êttrong níc xu     2.C¸c    kho¶n    ©n  thu ph chiatheo tûlÖ          % theo  quy  nh  ña  ®Þ c tØnh  Õu  ã) (n c ­Thu Õ     VAT  kh«ng  Ó   k VAT  µng  Ëp  Èu h nh kh ­Thu Õ     Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  kh«ng  Ó k thu nhËp  cña c¸c ®¬n  vÞ  h¹ch to¸n toµn  ngµnh ­ Thu Õ  thu  Ëp  i  íingêi cã  nh ®è v     thu  Ëp  nh cao ­Thu Õ     chuyÓn    Ëp    ícngoµi thu nh ra n   ­Thu  ö  ông  èn  ©n    sd v ng s¸ch ­..  . ­..  . II   IC¸c  . kho¶n      thu bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp   
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2